IFIARin laadunvalvontatutkimus: tilintarkastuksen laatu on parantunut

Vuosien 2018 ja 2017 havainnoista nousi selkeimmin esiin puutteet kirjanpidollisten arvioiden tarkastamisessa.

Kansainvälinen tilintarkastusalan valvontaviranomaisten yhdistys IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators) on julkaissut vuosittaisen selvityksensä tilintarkastuksen ulkoisen laadunvalvonnan havainnoista. Selvitys on tehty keräämällä tietoa IFIARin jäseniltä, ja se koskee kuuden suurimman tilintarkastusketjun laaduntarkastuksia*). Suomessa PRH:n tilintarkastusvalvonta on IFIARin jäsen.

Vuonna 2018 tutkimus koski

  • 45 (46 vuonna 2017) maata
  • kuutta kansainvälisesti suurinta tilintarkastusketjua
  • havaintoja 132 (111) tilintarkastusyhteisön sisäisistä laadunvalvontajärjestelmistä
  • havaintoja 141 (120) tilintarkastusyhteisön tilintarkastustoimeksiannoista
  • 921 (918) listattua PIE-yhtiön ja 40 (37) merkittävän rahoituslaitoksen (SIFI) tilintarkastusta
  • laaduntarkastuksia, joiden loppuraportti oli toimitettu tarkastettavalle yhteisölle 30.6.2018 mennessä

Sisäiset laadunvalvontajärjestelmät

Sisäisiin laadunvalvontajärjestelmiin kohdistuva valvonta kattaa yhteisöjen sisäiset politiikat ja toimintatavat, joilla varmennetaan tekemisen kokonaisvaltaista laatua. Tutkimuksessa havainnot luokiteltiin kuuteen teemaan. Havainnoksi laaduntarkastuksessa katsotaan sellainen poikkeaminen laatustandardeista, eettisistä säännöistä tai riippumattomuusvaatimuksista, jolla on poikkeaman systeemisyydestä johtuen saattanut olla vaikutusta tilintarkastuksen laatuun.

Kuten aiempinakin vuosina, eniten havaintoja oli tehty toimeksiantoihin liittyen – erityisesti metodologiaan ja ohjeistukseen (32 kpl), sisäisen toimeksiantokohtaisen laaduntarkastuksen (EQCR) laajuuteen ja syvyyteen (26 kpl) ja toimeksiantojen valvontaan ja työn läpikäyntiin liittyen (25 kpl). Tällaisia havaintoja oli 53 %:ssa laaduntarkastetuista tilintarkastusyhteisöistä.

Listattujen PIE-yhteisöjen tilintarkastustoimeksiannot

Yksittäisten tilintarkastustoimeksiantojen laaduntarkastuksissa arvioidaan sitä, miten tilintarkastusstandardeja on noudatettu toimeksiantoja suorittaessa. Toimeksiantoja, joista tehtiin vähintään yksi laaduntarkastushavainto, oli yhteensä 343 kpl (366), mikä on 37 % (40 %) kaikista laaduntarkastetuista toimeksiannoista. Tilintarkastustoimeksiantoihin liittyvät laaduntarkastushavainnot luokiteltiin 17 teemaan.

Sekä tilintarkastusyhteisöinä että havaintojen määrässä mitattuna eniten havaintoja tehtiin liittyen johdon tekemien arvioiden kyseenalaistamiseen ja testaamiseen (161 yhteisössä, 254 kpl). Runsaasti havaintoja tehtiin myös sisäisten kontrollien testaamisesta saatavan evidenssin riittävyydestä (110/222). Selvityksen liitteestä löytyy tarkempi erittely havainnoista. Havainnoissa korostuu skeptisyyden puute johdon tekemiä arvioita sekä tarkastuksessa käytettävää dataa ja raportteja kohtaan.

Merkittävien rahoituslaitosten tilintarkastustoimeksiannot

Merkittävien rahoituslaitosten (SIFI) tilintarkastustoimeksiannoissa eniten puutteita havaittiin lainojen luottotappioiden ja arvonalennusten kirjaamisen tarkastuksessa (17 havaintoa), sisäisten kontrollien testaamisessa (14) ja tilipäätöstietojen tarkastamisessa (12). Myös SIFI-toimeksiannoissa oli puutteita liittyen johdon arvioiden kyseenalaistamiseen ja testaamiseen.

Mitä tuloksista voi päätellä?

IFIAR haluaa korostaa, että selvityksen tuloksista ei voi vetää johtopäätöksiä yleisesti tilintarkastuksen laadusta, vaan selvityksestä selviää määrällistä tietoa laaduntarkastuksista ja esiin nousseista aiheista ja trendeistä. Sekä tilintarkastusyhteisöjen, joissa on tehty vähintään yksi havainto, että yksittäisten havaintojen määrä on laskenut vuoden 2014 jälkeen.

Tilintarkastuksen laatu on kuitenkin puhuttanut viime aikoina yhä enemmän sekä Suomessa että maailmalla. IFIAR tekee yhteistyötä tilintarkastusketjujen ja monen muun sidosryhmän, kuten tilintarkastusalan standardeja laativan IAASB:n ja eettisiä sääntöjä laativan IESBAn kanssa. Yhteistyöllä pyritään parantamaan tilintarkastuksen laatua, mutta päävastuu laadun parantamisesta sekä järjestelmä- että toimeksiantotasolla on tilintarkastusyhteisöillä itsellään.

Vuosien 2018 ja 2017 havainnoista nousi selkeimmin esiin puutteet kirjanpidollisten arvioiden tarkastamisessa, jota ohjeistaa kansainvälinen ISA 540 -standardi. Standardi on vastikään uudistunut, ja uudistettu standardi tulee voimaan niiden tilikausien tarkastuksessa, jotka alkavat 15.12.2019 tai sen jälkeen. Lue lisää >

Tutustu IFIARin tutkimuksiin >

*) IFIAR ei ole julkaissut, mitkä nämä 6 suurinta yhteisöä ovat. Vuoden 2015 selvityksessä ne olivat BDO, Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young, Grant Thornton, KPMG ja PwC.

Lisää samasta aiheesta

Tilintarkastajat ja AVIn rahanpesun valvontarekisteri

Aluehallintoviraston (AVI) tulkinta rahanpesulaista on jälleen muuttunut. Virasto on sopinut yhdessä PRH:n kanssa valvontavastuun jakamisen periaatteista. AVI ja PRH ovat sopineet noudattavansa ns. yhden valvojan periaatetta, eli eivät enää valvo samanaikaisesti samaa ilmoitusvelvollista.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top