Kustannustukilain muutos tuo tehtäviä tilintarkastajille

Eduskunta on hyväksynyt muutoksen lakiin yritysten määräaikaisesta kustannustuesta. Sekä suuria ja keskisuuria yrityksiä koskevan sulkemiskorvauksen että kattamattomia kiinteitä kustannuksia koskevan tuen hakeminen edellyttää tilintarkastajan raporttia.

Kirjoittaja: Riitta Laine | Kuva: Shutterstock

(Huom. Päivitämme artikkelia tarpeen mukaan ja informoimme päivityksistä tässä artikkelin alussa.)

Eduskunta hyväksyi 21.6.2021 lain yritysten määräaikaisesta kustannustuesta annetun lain (508/2020) muuttamisesta. Laki tulee voimaan 1.7.2021.

Lain mukaan yritysten määräaikaisen kustannustuen myöntämistä jatketaan laissa mainituin edellytyksin Suomessa toimiville yrityksille COVID-19 -pandemiasta aiheutuvien liiketoiminnan yleisten vaikeuksien helpottamiseksi. Kustannustuen myöntää Valtiokonttori.

Lakimuutoksessa tarkennetaan kustannustuen myöntämisen ja kohdentamisen kriteerejä, tuettaviksi hyväksyttäviä kuluja, tukikautta ja liikevaihdon vertailukautta koskevia säännöksiä sekä hakuaikoja. Lisäksi siihen tulee kaksi uuttaa pykälää, 5 c § ja 5 d §.

Pykälä 5 c § koskee suurille ja keskisuurille yrityksille maksettavaa korvausta siitä, että ne ovat joutuneet sulkemaan toimitilojaan lain tai viranomaisen määräyksen johdosta. Yrityskokoa tarkastellaan EU-rajojen mukaan viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen perusteella. Pykälä 5 d § koskee tukea aiemmin kattamattomiin kiinteisiin kustannuksiin.

Molempiin uusiin tukiin liittyen hakijan on liitettävä hakemukseen tilintarkastajan raportti

 • sulkemis-/tukikauden ja vertailukauden liikevaihdosta
 • sulkemis-/tukikauden tappioista
 • 4 §:n 3 ja 4 kohdan mukaisista kustannuksista sulkemis-/tukikaudella
 • sulkemis-/tukikaudella saaduista vakuutuskorvauksista ja
 • samoihin kustannuksiin kohdistuvasta muusta valtiontuesta.

Mitä tilintarkastajan tulee tietää kustannustuista?

Suomen Tilintarkastajat on käynyt keskustelua Valtiokonttorin kanssa siitä, mitä tilintarkastajan odotetaan tarkastavan ja raportoivan uusiin tukiin liittyen. Valtiokonttori julkaisee yrityksille ja tilintarkastajille ohjeet verkkosivuillaan.

Tilintarkastajien ei tarvitse laskea maksettavaa tukea tai ottaa kantaa siihen, onko yritys tukikelpoinen vai ei – Valtiokonttori huolehtii niistä. Tilintarkastajan on kuitenkin hyvä tietää uusista kustannustuista muun muassa seuraavaa:

 • kyseessä on ISRS 4400 -standardin mukaisesti tehtävä nk. AUP-toimeksianto
 • 5 c § mukainen korvaus maksetaan todelliselta sulkemisajalta, joka ajoittuu 1.3.-30.4. välille
 • 5 d § mukainen korvaus maksetaan ajalta, joka ajoittuu 1.3.-31.5. välille
 • vertailukausi on molemmissa vastaava kausi vuonna 2019
 • 5 c § mukaisen tuen hakuaika on 15.7.-13.8. ja 5 d § mukaisen tuen hakuaika 17.8.-30.9. Tilintarkastajan raportti voidaan molemmissa toimittaa jälkikäteen, 31.10. mennessä.
 • Liikevaihtoa ja tappiota tarkastellaan konsernitasolla, jos kyseessä on konserni. Konsernin on tätä varten laadittava sulkemisajalta/tukikaudelta välitilinpäätös. Vertailukauden osalta riittää, että selvitetään konsernin liikevaihto. Konserniin yhdistellään kaikki Suomessa toimivat yhtiöt.
 • Yksittäisen yhtiön on laadittava yhtiön välitilinpäätös.
 • Tuen hakija laatii välitilinpäätöksen perusteella laskelman hakemuksen liitteeksi.
 • Laskelma vaatii todennäköisesti oikaisuja sekä liikevaihtoon että kustannuksiin.

Sulkemiskorvaus suurille ja keskisuurille yrityksille, 5 c §

Tilintarkastaja tarkastaa ja raportoi seuraavat asiat.

Liikevaihto

Tilintarkastaja toteaa raportillaan asiakkaan ilmoittaman liikevaihdon määrän sulkemis- ja vertailukausilta. Tämän lisäksi hän vertaa liikevaihtoa alv-ilmoituksiin. Jos kyseessä on konserni, toimenpide tehdään jokaiselle konserniyhtiölle. Laskelmaan saatetaan tehdä oikaisuja esimerkiksi alvittoman liikevaihdon, jaksotusten ja alvillisten käyttöomaisuusmyyntien osalta. Tilintarkastaja tiedustelee johdolta tehdyistä oikaisusta ja voi todeta oikaisujen asianmukaisuuden haastattelujen perusteella. Vaikka sulkemiskausi alkaisi tai päättyisi keskellä kuukautta, huomioidaan koko kuukauden liikevaihto. Toimenpiteet tehdään sekä sulkemiskaudelta että vertailukaudelta.

Tappio

Tilintarkastaja toteaa raportillaan asiakkaan ilmoittaman tappion määrän sulkemiskaudelta. Tämän lisäksi hän toteaa, että ilmoitettu konsernin/yhtiön tappio täsmää laadittuun välitilinpäätökseen. Tilintarkastajan ei tarvitse tarkastaa tuloslaskelmaa todetakseen, että tappio on oikein. Toteaminen tehdään vain sulkemiskauden osalta eli vertailukauden tappiota ei tarvitse selvittää.

Lain 4 § 3 kohdan mukaiset kustannukset: palkat

Tilintarkastaja toteaa raportillaan asiakkaan ilmoittamien 4 § 3 kohdan mukaisten palkkakulujen määrän sulkemiskaudelta. Tämän lisäksi hän täsmäyttää sulkemisajan palkkakulut tulorekisteri-ilmoitukseen. Palkat huomioidaan vain niiden päivien osalta, jolloin toimitila on ollut suljettuna, mikä todetaan.

Mikäli palkkakulut eivät täsmää tulorekisteriin, tilintarkastaja tiedustelee hakemuksen laatijalta oikaisuista. Oikaisuja voivat olla mm. lomapalkkojen tai tulospalkkioiden jaksotukset ja lomarahat ja lomakorvaukset. Eroa voi tulla myös siitä, että laskelmalla huomioidaan vain suljetun liiketoiminnan palkat. Tilintarkastaja toteaa tiedustelujen perusteella oikaisujen asianmukaisuuden.

Tilintarkastaja tarkastaa myös, että laskelmalla esitetyt sivukulut ovat 4 § 3 kohdassa määritellyllä tavalla 20 % palkoista. Toimenpiteet tehdään vain suljetuksi määrätyn liiketoiminnan osalta.

Lain 4 § 4 kohdan mukaiset kustannukset – muut kustannukset

Tilintarkastaja toteaa raportillaan asiakkaan ilmoittamien 4 § 4 kohdan mukaisten muiden kustannusten määrän sulkemiskaudelta. Tämän lisäksi hän tarkastaa, että ne ovat sulkemisajalla suoriteperusteisesti syntyneitä. Kulut huomioidaan vain niiden päivien osalta, jolloin toimitila on ollut suljettuna, mikä todetaan.

Tarkastuksen tulee kattaa 5 % asiakkaan ilmoittamista joustamattomista liiketoiminnan kuluista. Tilintarkastaja voi itse valita, mihin kuluihin hän tarkastuksen kohdentaa. Hyväksyttävät kustannukset on lueteltu Valtiokonttorin ohjeistuksessa, mutta tilintarkastajan ei tarvitse ottaa kantaa siihen, ovatko ne hyväksyttäviä.

Toimenpiteet tehdään vain suljetuksi määrätyn liiketoiminnan osalta.

Sulkemiskaudella saadut vakuutuskorvaukset

Tilintarkastaja tiedustelee hakemuksen laatijalta, onko tämä saanut vakuutuskorvauksia kohdistuen sulkemiskauden kuluihin ja toteaa asian tilan sekä saatujen vakuutuskorvausten määrän (jos saatu) raportillaan.

Samoihin kustannuksiin kohdistuva muu valtion tuki

Tilintarkastaja tiedustelee hakemuksen laatijalta, onko tämä saanut muuta samoihin kustannuksiin kohdistuvaa muuta valtion tukea, ja toteaa asian sekä saatujen tukien määrän (jos saatu) raportillaan.

Kattamattomiin kiinteisiin kustannuksiin myönnettävä tuki, 5 d §

Lain 5 d § mukaisen tukihakemukseen liittyen tilintarkastajan työ on pitkälti samanlaista kuin edellä. Poikkeuksena kuitenkin

 • tuki kohdistuu myös pienempiin yhtiöihin
 • tukikausi on eri, joten tarkastuskin kohdistuu eri pituiseen kauteen
 • lain 4 § 3-4 kohtien mukaiset kustannukset tarkastetaan kaikkien konserniyhtiöiden osalta soveltaen 5 % kattavuutta.

Lue lisää:

Suomen Tilintarkastajat ja Valtiokonttori ovat keskustelleet kokonaisen AUP-raporttimallin laatimisesta uusiin tukimuotoihin liittyen. Keskustelu jatkuu elokuussa. Vaikka hakuaika päättyy sulkemiskorvauksen osalta 13.8. on aikaa tilintarkastajan raportin toimittamiseen 31.10.2021 saakka.