Säätiöiden tilintarkastajarotaatio alkaa vuonna 2022

Nykyisen voimassa olevan säätiölain mukaan säätiön tilintarkastajan peräkkäisten toimikausien yhteenlaskettu kesto voi olla enintään seitsemän vuotta. Rotaatiosäännös koskee lain mukaan vain henkilötilintarkastajaa tai tilintarkastusyhteisön päävastuullista tilintarkastajaa.

Kirjoittaja: Tuula Minkkinen | Kuva: Aki Rask

Nykyisen voimassa olevan säätiölain mukaan säätiön tilintarkastajan peräkkäisten toimikausien yhteenlaskettu kesto voi olla enintään seitsemän vuotta. Nykyinen säätiölaki tuli voimaan 1.1.2015. Jos säätiöllä on ollut sama tilintarkastaja lain voimaantulosta eteenpäin, tulee tilintarkastajaa vaihtaa vuodelle 2022. Ennen uuden lain voimaantuloa alkaneessa tilintarkastustoimeksiannossa määräaika lasketaan niin ikään lain voimaantulosta, eikä aikaisempien tilikausien tilintarkastustoimeksiantoja ole pakottavan rotaatiosäännöksen osalta tarpeen huomioida.

Tilintarkastajan toimikausista säädetään säätiölain 4 luvun 5 §:ssä. Rotaatiosäännös koskee lain mukaan vain henkilötilintarkastajaa tai tilintarkastusyhteisön päävastuullista tilintarkastajaa. Jos tilintarkastajaksi on valittu tilintarkastusyhteisö, riittää rotaatiosäännöksen noudattamiseksi se, että yhteisön päävastuullinen tilintarkastaja vaihdetaan.

Jos tilintarkastaja on osallistunut säätiön tilintarkastukseen aiemmin toimeksiantotiimin jäsenenä, mutta ei ole toiminut päävastuullisena tilintarkastajana (tai säätiön henkilötilintarkastajana), hänet voitaisiin nimetä uudeksi päävastuulliseksi tilintarkastajaksi, vaikka sama tilintarkastusyhteisö edelleen jatkaa säätiön tilintarkastajana.

Tilintarkastaja voi mainitun enimmäisajan jälkeen osallistua säätiön tilintarkastukseen aikaisintaan neljän vuoden kuluttua toimikauden päättymisestä. Lain sanamuodon mukaan siis osallistuminen tilintarkastukseen toimeksiantotiimin jäsenenä ei myöskään tule kyseeseen em. neljän vuoden jäähdyttelyjakson aikana.