Säätiöiden tilintarkastajarotaatio alkaa vuonna 2022

Nykyisen voimassa olevan säätiölain mukaan säätiön tilintarkastajan peräkkäisten toimikausien yhteenlaskettu kesto voi olla enintään seitsemän vuotta. Rotaatiosäännös koskee lain mukaan vain henkilötilintarkastajaa tai tilintarkastusyhteisön päävastuullista tilintarkastajaa.

Nykyisen voimassa olevan säätiölain mukaan säätiön tilintarkastajan peräkkäisten toimikausien yhteenlaskettu kesto voi olla enintään seitsemän vuotta. Rotaatiosäännös koskee lain mukaan vain henkilötilintarkastajaa tai tilintarkastusyhteisön päävastuullista tilintarkastajaa.

Uutinen päivitetty: 2.2.2022 | Kirjoittaja: Tuula Minkkinen | Kuva: Aki Rask

Nykyisen voimassa olevan säätiölain mukaan säätiön tilintarkastajan peräkkäisten toimikausien yhteenlaskettu kesto voi olla enintään seitsemän vuotta. Nykyinen säätiölaki tuli voimaan 1.12.2015.

Jos säätiöllä on ollut sama tilintarkastaja lain voimaantulosta eteenpäin, tulee tilikaudelle 2022 vaihtaa tilintarkastajaa. Ennen uuden lain voimaantuloa alkaneessa tilintarkastustoimeksiannossa määräaika lasketaan niin ikään lain voimaantulosta, eikä aikaisempien tilikausien tilintarkastuksia ole pakottavan rotaatiosäännöksen osalta tarpeen huomioida.

Tilintarkastajan toimikausista säädetään säätiölain 4 luvun 5 §:ssä. Rotaatiosäännös koskee lain mukaan vain henkilötilintarkastajaa tai tilintarkastusyhteisön päävastuullista tilintarkastajaa. Jos tilintarkastajaksi on valittu tilintarkastusyhteisö, riittää rotaatiosäännöksen noudattamiseksi se, että yhteisön päävastuullinen tilintarkastaja vaihdetaan. Jos tilintarkastaja on ollut aikaisemmin henkilönä valittu, ja rotaatioaika täyttyy, ei häntä voi myöskään valita yhteisön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi kyseisessä säätiössä.

Jos tilintarkastaja on osallistunut säätiön tilintarkastukseen aiemmin toimeksiantotiimin jäsenenä, mutta ei ole toiminut tilintarkastusyhteisön nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana (tai henkilötilintarkastajana), hänet voitaisiin nimetä uudeksi päävastuulliseksi tilintarkastajaksi saman tilintarkastusyhteisön jatkaessa edelleen säätiön valittuna tilintarkastajana. Jos taas tilintarkastaja on ollut aiemmin valittuna varatilintarkastajaksi, hänet voitaisiin niinikään valita varsinaiseksi tilintarkastajaksi tai tilintarkastusyhteisön päävastuulliseksi tilintarkastajaksi. Em. varatilintarkastajan valintaa koskien on kuitenkin olemassa myös päinvastaisia tulkintoja.

Säätiölakia koskevassa hallituksen esityksessä HE 166/2014 on todettu, että jos säätiössä on useampia tilintarkastajia, kaikkia heistä ei tarvitsisi vaihtaa samalla kertaa. Lain mukaista enimmäisrotaatioaikaa ei kuitenkaan voi sellaisessakaan tapauksessa ylittää. Toisen tilintarkastajan vaihdos tulisi näin ollen ajoittaa jo ennen seitsemän vuoden määräaikaa, jotta yhtäaikaiselta vaihtamiselta vältyttäisiin.

Tilintarkastaja voi mainitun enimmäisajan jälkeen osallistua säätiön tilintarkastukseen aikaisintaan neljän vuoden kuluttua toimikauden päättymisestä. Lain sanamuodon mukaan siis osallistuminen tilintarkastukseen toimeksiantotiimin jäsenenä ei myöskään tule kyseeseen em. neljän vuoden jäähdyttelyjakson aikana. Tästä syystä myöskään aiemmin varsinaisena tilintarkastajana tai tilintarkastusyhteisön päävastuullisena tilintarkastajana toiminutta ei voida valita varatilintarkastajaksi mainittuna aikana.

Lue myös:

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top