Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi lausuntoyhteenvedon

Työ- ja elinkeinoministeriön virkamiestyöryhmä ehdotti mietinnössään (16.1.2018) tilintarkastusrajojen nostamista niin, että yli puolet tilintarkastusvelvollisuuden piirissä olevista yrityksistä vapautuisi tilintarkastusvelvollisuudesta.

Työryhmä perusteli tilintarkastusrajojen nostamisehdotusta lähinnä yrityksille koituvan hallinnollisen taakan keventämisellä, mutta ei selvittänyt tilintarkastusrajojen nostamisen vaikutuksia. Muistiossa ei tuotu esiin tilintarkastuksesta aiheutuvan hallinnollisen taakan määrää. Siinä ei myöskään arvioitu mahdollisia negatiivisia vaikutuksia, joita tilintarkastusrajojen nostamisesta seuraisi.

Vahvaa vastustusta muutosesitykseen

Mietintöä koskeva lausuntokierros päättyi 13.3.2018, ja yhteensä 43 tahoa antoi lausunnon. Lausunnot jakautuivat selvästi: rajojen nostoa kannatti 9, vastusti 21 ja 7 ei ottanut kantaa. Kaikilla ei ollut lausuttavaa.

Raja-asian osalta keskeisin voidaan tiivistää lainaukseen yhteenvedon sivulta 9:

”Lausuneista tahoista moni esitti varsin vahvaa vastustusta muutosesitykseen, mm. tilintarkastusala ja ne, joiden toiminnassa tilinpäätösinformaation luotettavuus ja/tai lainmukainen toiminta yleisesti on keskeistä.”

Jos tilintarkastusrajojen korottamista koskeva lausuntopalaute otetaan huomioon, voidaan tilintarkastusrajojen korottamista koskeva hanke perustellusti keskeyttää.

Lausuntoyhteenvedossa ei kerrota hankkeen jatkosta.

Tutustu lausuntoyhteenvetoon TEM:n sivuilla >

Tutustu Suomen Tilintarkastajien lausuntoon >

Tutustu myös muihin lausuntoihin TEM:n sivuilla kohdassa Asiakirjat >