Ohje COVID-19 -pandemian vaikutuksista päättyneiden tilikausien tilinpäätöksiin (FAS)

Koronakriisin vaikutukset yhtiön kykyyn jatkaa toimintaansa on arvioitava tilinpäätöksissä.

Koronakriisin vaikutukset yhtiön kykyyn jatkaa toimintaansa on arvioitava tilinpäätöksissä. Tämä ohje on laadittu yhdistyksemme kirjanpitotoimikunnassa yhteistyössä Taloushallintoliiton kanssa.

Koronaviruksen vuoksi ja sen leviämisen estämiseksi tehdyillä toimenpiteillä on ollut ennen näkemättömiä vaikutuksia yritysten toimintaan. Monet toimialat ovat kohdanneet vaikeuksia, jotka ovat tavanomaisia liiketoimintariskejä huomattavasti suurempia. Tämä heijastuu myös yhtiöiden tilinpäätöksiin tilikausilta, jotka ovat päättyneet 31.12.2019 tai alkuvuonna 2020.

Pandemian vaikutukset yhtiön kykyyn jatkaa toimintaansa johdon on aina arvioitava. Arviossa huomioidaan tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat tilinpäätöksen hyväksymiseen asti. Arvion tulokset voivat vaikuttaa päättyneen tilikauden tilinpäätökseen.

Tilinpäätös, joka on laadittavissa toiminnan jatkuvuuden periaatteella:

1. Yhtiöillä, joiden tilikausi päättyi 31.12.2019, ja tilinpäätökseen on muuten ollut asianmukaista soveltaa kirjanpidon periaatetta toiminnan jatkuvuudesta, pandemia on tilinpäätöspäivän jälkeinen tapahtuma. Tilikauden päättymisen jälkeisistä olennaista tapahtumista sekä mahdollisista oikean ja riittävän kuvan antamiseksi tarpeellisista lisätiedoista raportoidaan yhteisömuodosta ja kokoluokasta riippuen toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa (näiden keskinäisestä suhteesta KILA 2019/1992).

2. Jos jatkuvuuden periaate soveltuu, tilinpäätöspäivän jälkeiset, pandemiasta johtuvat muutokset esimerkiksi käyvissäarvoissa, eivät vaikuta omaisuuserän tai velan arvostukseen tilinpäätöksessä, koska tilinpäätöspäivänä tilanne oli vielä toinen. Pandemiasta johtuvat muutokset käyvissä arvoissa tulee erottaa niistä tilinpäätöspäivän jälkeisistä tapahtumista, jotka antavat lisätietoa jo tilinpäätöspäivänä tosiasiassa vallinneesta tilanteesta.

3. Jos johdon arvio päätyy toiminnan jatkuvuuden soveltumiseen ilman olennaisia epävarmuustekijöitä, voidaan kuitenkin nähdä tarkoituksenmukaiseksi antaa vallitsevaa tilannetta sekä tulevaa kehitystä kuvaavia lisätietoja (oikea ja riittävä kuva). Nämä tiedot voisivat sisältää *)

a) Kuvauksen keskeisistä olosuhteista tai tapahtumista mukaan lukien pandemian, jotka uhkaavat yrityksen suoriutumista velvoitteistaan;

b) Kirjanpitovelvollisen arvion näiden olosuhteiden tai tapahtumien vaikutuksista suoriutumisen kriittisiin tekijöihin, esimerkiksi maksuvalmiuteen;

c) Kuvauksen suunnitelmista tai muista seikoista, jotka lieventävät uhkaa ja lisäävät yrityksen kykyä suoriutua velvoitteistaan ja siten jatkaa toimintansa.

4. Jos toiminnan jatkuvuuden periaate soveltuu, mutta asiaan kuitenkin liittyy olennaisia epävarmuustekijöitä, jotka osaltaan voivat merkitä jonkinasteista epäilyä yhtiön kykyyn jatkaa toimintaansa seuraavan tilikauden ajan, tulee kuvata epävarmuustekijät vaikutusarvioineen*).

Tilinpäätös, joka ei ole laadittavissa toiminnan jatkuvuuden periaatteella:

5. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos yhtiö aiotaan purkaa tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin. ”Muu realistinen vaihtoehto” on yleensä yhtiön asettaminen konkurssiin.

6. Jos ja kun toiminnan jatkuvuuden periaate ei sovellu, tilinpäätöksiin on tehtävä tarvittavat muutokset kuten arvonalentumiset, luokittelumuutokset ja liitetietomuutokset. Tämä koskee kaikkia tilinpäätöksiä, jotka ovat laatimatta sinä hetkenä, kun jatkuvuuden menettäminen todetaan.

Tilikausi, joka päättyy pandemian aikana

Jos tilikausi päättyy sen jälkeen, kun rajoittamistoimenpiteet pandemian leviämisen estämiseksi alkoivat maaliskuussa 2020, ei kyseessä enää ole tilinpäätöspäivän jälkeinen tapahtuma. Vaikutukset omaisuuserän tai velan arvostukseen huomioidaan tilinpäätökseen tehtävissä kirjauksissa hyvän kirjanpitotavan mukaisesti.

*) Ei koske mikroyrityksiä, jotka noudattavat PMA:n suojasatamasäännöstä (PMA 1. luku 3 § 2 mom.)

Lisää samasta aiheesta

Autamme jäseniämme osaamisen kehittämisessä 

PRH:n tilintarkastusvalvonnan vuosiraportilla 2023 kerrotaan muun muassa laaduntarkastuksessa tehdyistä merkittävimmistä havainnoista. Keräsimme yhteen omia toimenpiteitämme jäsenten auttamiseksi sellaisilla tilintarkastuksen osa-alueilla, joista tilintarkastusvalvonta on tehnyt useita havaintoja.

Lue lisää

Mitä tilintarkastaja oikeasti sanoo?

Tilintarkastajilla on oma kielensä, joka saattaa toisinaan kuulostaa kirjanpidon sukulaiskieleltä, mutta toisinaan aivan käsittämättömältä tilkkaus-jargonilta. Seuraavat tilintarkastaja-aakkoset on kerätty kirjanpitäjien ja muiden taloushallinnon ammattilaisten auttamiseksi.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top