ESEF-tilinpäätösten varmentaminen lisää luottamusta raportointiin

Listayhtiöiden ESEF-tilinpäätöksen varmentaminen lisää luottamusta raportointiin. Yhdistys on laatinut varmentamisesta suosituksen.

Listayhtiöiden on jatkossa julkaistava tilinpäätöksensä ja toimintakertomuksensa yhtenäisessä sähköisessä ESEF, European Single Electronic Format -muodossa (ks. myös artikkelini viime keväältä). ESEF-tilinpäätöksen varmentaminen ei ole vielä pakollista Suomessa.

Kirjoittaja: Riitta Laine | Kuva: Aki Rask

ESEF-tilinpäätöksen varmentamisesta on käyty keskustelua sekä kansainvälisesti että Suomessa jo pitkään. Selkeän määräyksen puuttuessa sekä EU-tasolta että kansallisesti, ei ESEF-tilinpäätöksen tarkastus Suomessa kuulu lakisääteiseen tilintarkastukseen ainakaan vielä tilikaudelta 2020. Lakisääteinen tilintarkastus ei siis toistaiseksi muutu.

Listayhtiö voi kuitenkin hankkia ESEF-tilinpäätökselleen varmennuksen vapaaehtoisesti sopimalla asiasta erikseen tilintarkastajansa kanssa. Tällöin varmennus on hyvä tehdä Suomen Tilintarkastajat ry:n laatiman suosituksen mukaisesti, jotta varmentaminen olisi Suomessa mahdollisimman yhtenäistä. 

Mitä ESEF-tilinpäätöksestä tarkastetaan?

Ajallisesti ESEF-tilinpäätöksen tarkastaminen tapahtuu lakisääteisen tilintarkastuksen jälkeen tai osittain sen kanssa samanaikaisesti. Tilinpäätöksen antamasta oikeasta ja riittävästä kuvasta lausutaan tilintarkastuskertomuksella. Tästä ei lausuta ESEF-raportilla uudelleen, sillä oletus on, että tilinpäätöksen sisältö on sama muodosta riippumatta. Tilintarkastajan on kuitenkin hyvä varmistaa, että ESEF-tilinpäätös vastaa sisällöltään sitä tilinpäätöstä, josta tilintarkastuskertomus on annettu.  

Sisältö näiden kahden eri muotoisen tilinpäätöksen välillä ei kuitenkaan todennäköisesti tule ole olemaan täysin sama ainakaan ensimmäisenä vuotena. Eroja voi tulla esim. esittämis tarkkuudesta (sentilleen, eurolleen, tuhansissa, miljoonissa jne.) tai sellaisten liitetietojen esittämisestä, jotka on ollut tapana jättää pois vuosikertomukseen sisällytetystä tilinpäätöksestä. Listayhtiöiden on kuitenkin hyvä huomioida, että julkaisemisvelvollisuus koskee nimenomaan tilinpäätöstä ja toimintakertomusta, ei vuosikertomusta. Siksi niiden olisi hyvä pyrkiä siihen, että tilinpäätökset ovat sisällöltään samanlaisia muodosta riippumatta.  

Sisällöllisen vastaavuuden lisäksi tilintarkastajan pitää tarkastaa myös, että ESEF-tilinpäätökseen sisältyvän IFRS-konsernitilinpäätöksen tiedot on merkitty iXBRL-merkein ESEF RTS:n vaatimusten mukaisesti. Tarkastuksessa on kiinnitettävä huomiota mm. seuraaviin asioihin: 

  • Onko kaikki ne tiedot merkitty, jotka ESEF RTS:n mukaan pitää merkitä. 
  • Vastaako merkitty tieto, kuten tilinpäätöksen luku, tilintarkastettua tilinpäätöstä. 
  • Onko ydintaksonomiasta valittu elementti asianmukainen. 
  • Vaaditaanko laajennettu elementti. 
  • Onko laajennettu elementti asianmukaisesti ankkuroitu ydintaksonomiaan eli siihen elementtiin, joka on lähimpänä laajennetun elementin kirjanpidollista merkitystä. 
  • Tilanteissa, joissa laajennettu elementti yhdistää monta ydintaksonomian elementtiä, onko laajennettu taksonomiaelementti ankkuroitu kaikkiin kyseisiin ydintaksonomian elementteihin.  
  • Onko merkinnöissä käytetty oikeita attribuutteja, kuten tilikausi tai tilinpäätöshetki, valuutta, debet/kredit sekä mittakaava. 
  • Ovatko yhtiön identifiointiin liittyvät merkinnät oikein. 

Suositus asettaa varmennustoimenpiteille minimin – tilintarkastaja voi tehdä myös muita toimenpiteitä, kuin suosituksessa mainitut. 

Tilintarkastaja antaa ESEF-varmennuksesta raportin, joka on suositeltavaa liittää ESEF-tilinpäätökseen kuten tilintarkastuskertomuskin. 

Varmentaminen vahvistaa sidosryhmien luottamusta

ESEF-raportoinnin alkuvaiheeseen liittyy monenlaisia kysymyksiä ja ratkaisuja, joita on hyvä pohtia yhdessä tilintarkastajan kanssa. Varmentamisesta kannattaa sopia oman tilintarkastajan kanssa hyvissä ajoin ennen tilikauden päättymistä. 

Vapaaehtoinen varmentaminen antaa yhtiölle lisävarmuutta vaatimusten täyttämisestä. Varmentaminen on hyödyllistä myös sijoittajien ja muiden tilinpäätösten käyttäjien luottamuksen näkökulmasta. Listayhtiöitä valvova Finanssivalvonta suositteleekin, että ESEF-tilinpäätökset varmennetaan Suomen Tilintarkastajat ry:n laatiman suosituksen mukaisesti. 

ESEF-raporttien varmentaminen tulee todennäköisesti olemaan tulevaisuudessa pakollista, mahdollisesti jopa osa lakisääteistä tilintarkastusta. Päivitämme suositusta sen mukaan, miten ESEF-raportointia ja sen varmentamista koskeva kansallinen lainsäädäntö kehittyy.  

Miten suositus laadittiin?

Suositus laadittiin Suomen Tilintarkastajat ry:n jäsenistä koostuvassa työryhmässä, jossa ovat edustettuna viisi suurinta tilintarkastusyhteisöä: BDO, Deloitte, EY, KPMG ja PwC.  

Suositus sisältää myös raporttimallit, jotka on käsitelty yhdistyksen tilintarkastus toimikunnassa. Suositus hyväksyttiin Suomen Tilintarkastajat ry:n hallituksessa kesäkuussa 2020.  

Suosituksella pyritään edistämään mahdollisimman yhtenäistä, tehokasta ja selkeää toimintatapaa ESEF-varmennuksiin liittyen Suomessa. 

Lisää samasta aiheesta

Autamme jäseniämme osaamisen kehittämisessä 

PRH:n tilintarkastusvalvonnan vuosiraportilla 2023 kerrotaan muun muassa laaduntarkastuksessa tehdyistä merkittävimmistä havainnoista. Keräsimme yhteen omia toimenpiteitämme jäsenten auttamiseksi sellaisilla tilintarkastuksen osa-alueilla, joista tilintarkastusvalvonta on tehnyt useita havaintoja.

Lue lisää

Avoimuusraportilla tavoitellaan luottamusta ja vastuullisuutta

PIE-yhteisön tilintarkastajan tulee laatia ja julkaista avoimuusraportti vuosittain. Avoimuusraportilla esitettävät tiedot ja julkaisemiseen liittyvät aikarajat on säädetty EU:n tilintarkastusasetuksessa, josta tilintarkastusyhteisö voi helposti tarkistaa, että oma avoimuusraportti antaa edellytettävät tiedot ja julkaiseminen tapahtuu vaatimusten mukaisesti.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top