Pienten yhteisöjen tilintarkastuksen haasteisiin on tartuttu

IAASB tarjoaa kolmea ratkaisuehdotusta tilanteen helpottamiseksi.

Kansainvälisten tilintarkastusalan standardien soveltuvuus ”vähemmän monimutkaisten” toimeksiantojen tarkastamiseen aiheuttaa päänvaivaa monella tasolla. Nyt IAASB tarjoaa kolmea ratkaisuehdotusta tilanteen helpottamiseksi.

Kirjoittaja: Riitta Laine | Kuva: Aki Rask

Pienten ja keskisuurten yhteisöjen tilintarkastus on ollut tilintarkastajien ja sidosryhmien huulilla viime aikoina sekä Suomessa että maailmalla. Moni pitää tilintarkastusta liian raskaana tapana varmentaa pienten yhteisöjen tilinpäätöksiä ‒ etenkin jos ja kun niiden tilintarkastuksessa sovelletaan kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja eli ISA-standardeja. Kyseisiä standardeja voidaan soveltaa suhteellisesti eli tarkoituksenmukaisessa laajuudessa, mutta se ei ole yksiselitteistä. 

Kansainvälisessä keskustelussa päästiin askel eteenpäin, kun IAASB perusti muutama vuosi sitten projektiryhmän selvittämään, miten pienten ja yksinkertaisten toimeksiantojen ISA-haasteita voitaisiin ratkaista. IAASB julkaisi huhtikuun lopussa keskustelupaperin, johon se toivoo laajasti kommentteja tulevan syyskuun puoleen väliin mennessä.  

Vähemmän monimutkainen on uusi pieni 

IAASB on kääntänyt keskustelun pienistä toimeksiannoista vähemmän monimutkaisiin (lesscomplexentities, LCE) toimeksiantoihin. Vaikka monimutkaisuus on hankalampi määritellä kuin euroihin perustuva kokoluokka, on muutos järkevä. Koko ei välttämättä ole ratkaiseva seikka, kun määritellään tilinpäätöksen tarkastamisen haasteita. Pienen yhteisön tilinpäätös voi sisältää useita hankalia eriä, ja toisaalta ison yhtiön tilintarkastus voi toisinaan olla hyvin suoraviivaista. 

Parempi tutkia kuin hutkia 

IAASB käsittelee keskustelupaperissa LCE-toimeksiantojen haasteita jakaen ne sellaisiin, joihin se voi itse vaikuttaa ja sellaisiin, joihin se ei itse voi vaikuttaa. Ennen kuin mahdollisia muutoksia voidaan tehdä, on selvitettävä mahdollisimman täsmällisesti, mitä haasteita tilintarkastajilla on LCE-toimeksiannoissa. On myös muodostettava selkeä käsitys siitä, miten haasteet liittyvät nimenomaan ISA-standardeihin, joihin IAASB pystyy itse vaikuttamaan. Voi olla, että ratkaisun avaimet eivät ole pelkästään IAASB:n käsissä, vaan tarvitaan yhteistyötä muiden sidosryhmien, kuten lainsäätäjien ja valvojien, kanssa.  

Eri maissa erilaisia ratkaisuja 

IAASB pitää huonona asiana sitä, että yhtenäisesti sovellettavaksi tarkoitettuja ISA-standardeja sovelletaan eri maissa eri tavoin. Jotkut maat ovat laatineet omia soveltamisohjeistuksia tai kokonaan omia standardeja pienten tai vähemmän monimutkaisten toimeksiantojen tilintarkastukseen. Joissain maissa on nostettu tilintarkastuksen lakisääteisiä rajoja, mutta pienet yhteisöt saatetaan silti velvoittaa valitsemaan tilintarkastaja, joka varmentaa tilinpäätöksen jollain toisella tavalla kuin tilintarkastuksella. 

Kolme erilaista vaihtoehtoa 

Keskustelupaperissa esitetään kolme vaihtoehtoista ratkaisua, jotka ovat sen toimintavaltuuksien rajoissa.

  1. ISA-standardien kokonaisuudistus
  2. Erillisen standardin laatiminen LCE-tilintarkastukselle
  3. Lisäohjeistuksen laatiminen ISA-standardien skaalaamiseksi LCE-toimeksiannoissa 

1. Standardien kokonaisuudistus

ISA-standardit voitaisiin kirjoittaa uudelleen ja rakentaa niin sanotusti alhaalta ylöspäin sen sijaan, että standardia skaalattaisiin alaspäin LCE-tilintarkastuksissa. Tällainen lähestymistapa asettaisi yhteiset tavoitteet ja vaatimukset kaikille toimeksiannoille ja lisävaatimuksia monimutkaisemmille toimeksiannoille (ns. building-blocksapproach). Myös standardeissa käytettyä kieltä voitaisiin yksinkertaistaa ymmärtämisen ja soveltamisen helpottamiseksi. Tämä ratkaisu olisi erittäin työläs ja hidas toteuttaa, mutta varmistaisi, että kaikissa tilintarkastuksissa noudatettaisiin jatkossakin samoja tuttuja standardeja. 

2. Erillinen standardi

Vähemmän monimutkaisille toimeksiannoille voitaisiin laatia yksi oma tilintarkastusstandardi, joka korvaisi niiden tarkastuksessa ISA-standardit. Erillinen standardi voitaisiin laatia ISA-sanastoa ja viitekehystä noudattaen, tai se voisi perustua eri viitekehykseen. Tarkastuksesta saatu varmuus olisi silti kohtuullinen ja annettava tilintarkastuskertomus samanlainen. Erillisen standardin käytön ehdoista säädettäisiin paikallisesti.  

3. Lisää ohjeistusta

Kolmas tapa ratkaista LCE-haasteita olisi antaa lisäohjeistusta ISA-standardien tehokkaaseen soveltamiseen. Lisäohjeistus voisi olla kattava yleisohje ISA-standardien soveltamiseen LCE-toimeksiannoissa tai erillinen soveltamisohje (practicenote). Vaihtoehtoisesti se voisi keskittyä LCE-toimeksiantojen kannalta haasteellisimpiin standardeihin tai niiden osiin tai ohjeistaa uusien ja uudistettavien standardien käyttöönotossa. 

Tällainen ohjeistus tapahtuisi kuitenkin ISA-standardien ulkopuolella eli olisi luonteeltaan ei-ohjaavaa (non-authoritative).  

Vaihtoehtoisista ratkaisuista voidaan toteuttaa yksi tai useampia

Toisten toteuttaminen on hitaampaa kuin toisten. Kaikkien ratkaisujen osalta pitää huomioida myös muut sidosryhmät ja teknologian hyödyntämismahdollisuudet sekä varmistaa, että myös vähemmän monimutkaisten toimeksiantojen tilintarkastus pysyy relevanttina ja laadukkaana. 

Suomen Tilintarkastajat ry pitää parhaana ratkaisuna oman erillisen standardin laatimista vähemmän monimutkaisille tilintarkastustoimeksiannoille. Standardi tarjoaisi yhdenmukaisen mallin, joka helpottaisi sekä tilintarkastajan että asiakkaan toimintaa. Näkemyksemme mukaan standardi kannattaisi rakentaa jo olemassa olevaa ISA-viitekehystä ja -sanastoa noudattaen. 

IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board) on kansainvälisen tilintarkastusliitto IFACin itsenäinen komitea, joka laatii kansainvälisiä tilintarkastusalan standardeja (ISA-standardit).

IAASBn julkaisema keskustelupaperi Audits of Less Complex Entities: Exploring Possible Options to Address the Challenges in Applying the ISAs

Lue lisää:

Lisää samasta aiheesta

Vierasblogi: Automatisoi asiakkaan tunteminen helposti ja hyödynnä Netvisor-jäsenetu

Tilintarkastuslaki ohjaa, miten pitkään tilintarkastusasiakirjoja tulee säilyttää. Rahanpesulaki taas antaa omat raaminsa rahanpesulain nojalla kerättyjen tietojen säilyttämiseen. Koska säädöksiä on paljon, on asiakkaan tuntemiseen ja rahanpesulakiin liittyvät tiedot viisainta säilyttää erillään muista tilintarkastusaineistoista. Helpointa se on erillisen ohjelmiston avulla.

Lue lisää

Käsityksen muodostaminen yrityksen IT-ympäristöstä

Tilintarkastajan tulee muodostaa käsitys tilinpäätöksen laatimisen kannalta relevanteista tietojärjestelmistä. Tilintarkastajan ymmärrys siitä, mitä yrityksen IT-ympäristöön kuuluu ja miten IT-järjestelmät vaikuttavat tilinpäätökseen, auttaa riskien tunnistamisessa ja tarkastustoimenpiteiden suunnittelussa.

Lue lisää

Sähköisen kirjanpitodatan käyttö tilintarkastuksessa

Kun kirjanpidon data ja muu tilintarkastuksessa käytettävä aineisto on sähköisessä muodossa, on sitä mahdollista tarkastaa tehokkaasti sähköisin menetelmin, kuten data-analytiikalla. Kevään 2024 K1-koulutuskiertueellamme pureudutaan muun muassa sähköisen kirjanpitodatan tehokkaaseen tarkastamiseen.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top