Ehdotettu LCE-standardi vaatii vielä tarkastelua

Kun keskustelu kansainvälisestä standardista yksinkertaisten yhteisöjen tilintarkastukselle muutama vuosi alkoi, olivat odotukset korkealla. Heinäkuussa 2021 julkaistu luonnos LCE-standardista ei vielä lunasta kaikkia odotuksia.

Kun keskustelu kansainvälisestä standardista yksinkertaisten yhteisöjen tilintarkastukselle muutama vuosi alkoi, olivat odotukset korkealla. Heinäkuussa 2021 julkaistu luonnos LCE-standardista on hyvällä tiellä, mutta ei vielä lunasta kaikkia odotuksia.

Kirjoittaja: Riitta Laine

Kun keskustelu kansainvälisestä standardista yksinkertaisten yhteisöjen tilintarkastukselle muutama vuosi alkoi, olivat odotukset korkealla. Heinäkuussa 2021 julkaistu luonnos LCE-standardista on hyvällä tiellä, mutta ei vielä lunasta kaikkia odotuksia. Se voisi olla nykyisiin ISA-standardeihin verrattuna vielä kevyempikin. 

Periaatteellisesti muutos on suuri. Kaikki nykyiset, lähtökohtaisesti suurten ja monimutkaisten yhteisöjen tilintarkastuksiin, laaditut ISA-standardit voitaisiin jatkossa korvata yhdellä ISA-LCE-standardilla, jossa huomioidaan yksinkertaisten tilintarkastustoimeksiantojen erityispiirteet. LCE-standardi on nykystandardeja helpompi opetella, ymmärtää ja soveltaa, sillä se on niitä selkeämpi ja kirjoitettu tiiviimmin ja loogisemmin tilintarkastusprosessin muotoon. Vaatimusten soveltamisohjeet on myös aiempaa selkeämmin esitetty niiden vaatimusten yhteydessä, joita ne koskevat. Muutos heijastunee myös siihen, mitä viitekehystä vasten tilintarkastajan työtä arvioidaan jälkikäteen, vaikka LCE-standardi onkin samalla tavalla osa hyvää tilintarkastustapaa kuin nykyiset ISA-standardit. 

Tämänhetkinen käsitys on kuitenkin, että ehdotettu standardi ei juurikaan muuttaisi tilinpäätöksen tilintarkastusta käytännössä, kun sitä verrataan ISA-standardien mukaan tehtyyn tarkastukseen. Vaatimukset LCE-standardiin on tuotu nykyisistä ISA-standardeista pitkälti leikkaa-liimaa-tekniikalla. Poisjätetyt vaatimukset koskevat pääosin monimutkaisia yhteisöjä ja olosuhteita, joita ei aiemminkaan tarvinnut huomioida. IAASB:n hyvänä pyrkimyksenä on ollut säilyttää sidosryhmien luottamus tilinpäätöstä ja sen tarkastusta kohtaan, mutta vaatimuksia olisi voinut karsia rohkeammin tinkimättä silti kohtuullisen varmuuden tavoitteesta. 

Todellisten käytännön vaikutusten arvioiminen on kuitenkin hankalaa erityisesti Suomessa. Meillä ISA-standardeja sovelletaan niin täysimääräisesti, suhteellisesti, tarkoituksenmukaisessa laajuudessa ja keskeisten periaatteiden tasolla kuin standardit täysin sivuuttaen. Kukin tilintarkastaja on itse paras asiantuntija sen suhteen, miten oma työ muuttuisi. Kehotankin tilintarkastajia tutustumaan standardiluonnoksen suomenkieliseen käännökseen tai alkuperäisluonnokseen vaikutusten arvioimiseksi omaan työhön.

Suomen Tilintarkastajat kannattaa erillisen ISA-standardin laatimista yksinkertaisten yhteisöjen tilintarkastukseen, mutta tulee kommentoimaan LCE-standardiluonnosta IAASB:lle myös kriittisesti. Kritiikkiä tulee saamaan myös IAASB:n ehdotus jättää konsernitilinpäätösten tilintarkastus kokonaan LCE-standardin soveltamisalan ulkopuolelle. IAASB:lle annetaan myös konkreettisia kehittämisehdotuksia, jotta se voisi jatkaa standardin kehittämistä tilintarkastajien toivomaan suuntaan.  

Lue tai kuuntele lisää:

Lisää samasta aiheesta

Vierasblogi: Automatisoi asiakkaan tunteminen helposti ja hyödynnä Netvisor-jäsenetu

Tilintarkastuslaki ohjaa, miten pitkään tilintarkastusasiakirjoja tulee säilyttää. Rahanpesulaki taas antaa omat raaminsa rahanpesulain nojalla kerättyjen tietojen säilyttämiseen. Koska säädöksiä on paljon, on asiakkaan tuntemiseen ja rahanpesulakiin liittyvät tiedot viisainta säilyttää erillään muista tilintarkastusaineistoista. Helpointa se on erillisen ohjelmiston avulla.

Lue lisää

Käsityksen muodostaminen yrityksen IT-ympäristöstä

Tilintarkastajan tulee muodostaa käsitys tilinpäätöksen laatimisen kannalta relevanteista tietojärjestelmistä. Tilintarkastajan ymmärrys siitä, mitä yrityksen IT-ympäristöön kuuluu ja miten IT-järjestelmät vaikuttavat tilinpäätökseen, auttaa riskien tunnistamisessa ja tarkastustoimenpiteiden suunnittelussa.

Lue lisää

Sähköisen kirjanpitodatan käyttö tilintarkastuksessa

Kun kirjanpidon data ja muu tilintarkastuksessa käytettävä aineisto on sähköisessä muodossa, on sitä mahdollista tarkastaa tehokkaasti sähköisin menetelmin, kuten data-analytiikalla. Kevään 2024 K1-koulutuskiertueellamme pureudutaan muun muassa sähköisen kirjanpitodatan tehokkaaseen tarkastamiseen.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top