Miten korona näkyy tilintarkastetuissa tilinpäätöksissä?

Miten koronaepidemia on vaikuttanut tilikauden 2019 tilinpäätöksiin ja niistä annettaviin tilintarkastuskertomuksiin? Riitta Laine analysoi jäsenkyselymme tuloksia.

Miten koronaepidemia on vaikuttanut tilikauden 2019 tilinpäätöksiin ja niistä annettaviin tilintarkastuskertomuksiin? Riitta Laine analysoi jäsenkyselymme tuloksia.

Kirjoittaja: Riitta Laine | Kuva: Aki Rask

Pohdin tässä kirjoituksessa jäsenkyselymme tuloksia: miten koronaepidemia on vaikuttanut tilikauden 2019 tilinpäätöksiin ja niistä annettaviin tilintarkastuskertomuksiin? Linkin kyselymme tuloksiin löydät kirjoituksen lopusta.

Tilintarkastukset ovat hieman viivästyneet

KILA myönsi omaehtoisella poikkeusluvalla tilinpäätösten laatimiselle lisäaikaa. Lisäaika voi olla tarpeen esimerkiksi rahoitustilanteen selvittämiseksi tai mahdollisten sairaslomien vuoksi. Toisaalta tilinpäätöksiä voi olla tarpeen kiirehtiä rahoituksen saamiseksi.

Suurin osa (58 %) vastaajista kertoi tilinpäätösten tulleen tarkastettavaksi suunnilleen samaan tahtiin kuin aiemminkin. 35 % vastasi niiden viivästyneen viime vuoteen verrattuna ja 8 % aikaistuneen.

Tilinpäätökset on laadittu pääosin jatkuvuuden periaatteella

Tilinpäätökset laaditaan lähtökohtaisesti jatkuvuuden periaatteella. Mikäli oletus toiminnan jatkuvuudesta ei sovellu, käytetään jotain muuta laatimisperiaatetta ja tästä kerrotaan tilinpäätöksessä.

Vastaajista 86 % ei ollut tarkastanut 15.3.2020 jälkeen yhtään sellaista tilinpäätöstä, jota ei olisi laadittu toiminnan jatkuvuuden periaatteetta noudattaen. 10 % vastaajista kertoi, että tilinpäätöksistä 1-9 % oli laadittu jollain muulla periaatteella. Neljän vastaajan (2,4 %) tilintarkastamista tilinpäätöksistä yli 30 % oli laadittu jollain muulla periaatteella.

Koronan aiheuttamasta epävarmuudesta on annettu tietoja tilinpäätöksissä

Jos toiminnan jatkuvuuteen liittyy merkittävää epävarmuutta, asiasta tulee antaa tietoja tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa.

Korona on aiheuttanut epävarmuutta monen asiakkaan toiminnan jatkuvuudelle, ja se näkyy tilintarkastetuissa tilinpäätöksissä. Lähes kolmannes vastaajista (29 %) kertoi, että yli puolessa heidän tarkastamistaan tilinpäätöksistä oli annettu tietoja koronapandemian vaikutuksista yhtiöön. Neljännes (25 %) vastaajista ei ollut nähnyt tarkastamissaan tilinpäätöksissä lainkaan koronasta johtuvia liitetietoja tai toimintakertomustietoja.

Tilintarkastaja raportoi toiminnan jatkuvuudesta

Tilintarkastajan tulee raportoida tilintarkastuskertomuksessaan merkittävästä toiminnan jatkuvuuteen liittyvästä epävarmuudesta. Raportointitapa riippuu siitä, soveltuuko oletus toiminnan jatkuvuuden periaatteesta ja onko epävarmuudesta annettu riittävästi tietoja tilinpäätöksessä. Vastaajista 40 % oli lisännyt toiminnan jatkuvuutta koskevan lisätiedon 1-24 %:iin kertomuksista ja 54 % ei antanut lisätietoa yhdessäkään kertomuksessa.

Tilintarkastuskertomuksessa annettua lausuntoa tilinpäätöksen oikeellisuudesta oli mukauttanut 20 % vastaajista. Suurin osa ei ollut joutunut tällaista mukautusta tekemään eli heidän tarkastamansa tilinpäätökset joko sisälsivät riittävät tiedot mahdollisesta epävarmuudesta toiminnan jatkuvuuteen liittyen tai olennaista epävarmuutta ei ollut.

Merkittäviä ongelmia toiminnan jatkuvuuden kanssa yhdellä neljästä

Suurin osa vastaajista oli käynyt osan asiakkaista kanssa keskusteluja mahdollisuudesta ja asiakkaan aikeista hakea taloudellista tukea. Huhtikuun loppuun mennessä viidennes vastaajista tiesi, että heidän asiakkaistaan yli puolet on hakenut tai aikoo hakea taloudellista tukea. Samaten viidennes vastaajista kertoi, ettei yksikään heidän asiakkaistaan ollut toistaiseksi hakenut tai ilmaissut aikomustaan hakea tukea.

Merkittäviä ongelmia toiminnan jatkuvuuden kanssa tilintarkastajat arvioivat kyselyhetkellä olevan noin 25 %:lla asiakkaista. Ongelmat kohdistuivat vastaajien mukaan eniten mikro- ja pienyhtiöihin, sekä majoitus-, ravitsemis- sekä taiteet, viihde ja virkistys -toimialoihin.

Tilintarkastajat ovat olleet asiakkaiden tukena monin tavoin. He ovat neuvoneet kulujen karsimisessa ja toiminnan sopeuttamisessa, auttaneet kassavirtalaskelmien ja tukihakemusten laatimisessa sekä muun rahoituksen hankkimisessa, tarjonneet henkistä tukea ja joustaneet tarkastusaikatauluissa ja maksuajoissa.

Osa tilinpäätöksistä vielä kesken

Aikavälillä 15.3.-27.4.2020 tilintarkastettujen osakeyhtiöiden tilinpäätösten valossa koronapandemia ei vielä merkittävästi synkistänyt yritysten tulevaisuudennäkymiä. Muussa tapauksessa useampi tilinpäätös olisi laadittu muulla kuin toiminnan jatkuvuuden periaatteella tai tilinpäätöksissä olisi vähintäänkin annettu useammin tietoja merkittävästä epävarmuudesta jatkuvuuden suhteen.

On kuitenkin huomioitava, että kysely kohdistui vain niihin yhtiöihin, joiden tilinpäätös tilintarkastetaan. Kyselyn tulokset eivät siis kerro mitään niiden yhtiöiden tilanteesta, joilla ei ole tilintarkastajaa, joita ei vielä ollut tilintarkastettu tai jotka ovat yhtiömuodoltaan muita kuin osakeyhtiöitä.

Kaikkia tilikauden 2019 tilinpäätöksiä ei ole vielä laadittu tai tilintarkastettu. Tilikausia on päättynyt myös kevään 2020 aikana.

Toistamme kyselymme jäsenille toukokuun lopulla. Pidänkin todennäköisenä, että korona on siihen mennessä vaikuttanut useampaan tilinpäätökseen ja tilintarkastuskertomukseen kuin nyt.

– Riitta Laine, tilintarkastusasiantuntija, Suomen Tilintarkastajat ry

Suomen Tilintarkastajat ry toteutti jäsenilleen huhtikuussa kyselyn koronan vaikutuksista tilinpäätöksiin, tilintarkastuskertomuksiin ja tilintarkastajien asiakasyrityksiin. Kyselyyn vastasi 170 tilintarkastajaa eli yli 10 % kaikista suomalaisista tilintarkastajista.

Kysymykset kohdistuivat osakeyhtiöihin, joiden tilinpäätöksistä oli annettu tilintarkastuskertomus 15.3.2020 jälkeen. Viimeistään tuolloin koronan laajat vaikutukset ovat olleet tiedossa. Kyselyn vastanneet tilintarkastajat ovat antaneet tuona aikana yli 2 000 tilintarkastuskertomusta. Kyselyn tulokset koskevat vain osakeyhtiöitä, jotka ovat valinneet tilintarkastajan.

Kysely on tarkoitus toistaa touko-kesäkuun vaihteessa.

Lue lisää:

Lisää samasta aiheesta

Käsityksen muodostaminen yrityksen IT-ympäristöstä

Tilintarkastajan tulee muodostaa käsitys tilinpäätöksen laatimisen kannalta relevanteista tietojärjestelmistä. Tilintarkastajan ymmärrys siitä, mitä yrityksen IT-ympäristöön kuuluu ja miten IT-järjestelmät vaikuttavat tilinpäätökseen, auttaa riskien tunnistamisessa ja tarkastustoimenpiteiden suunnittelussa.

Lue lisää

Sähköisen kirjanpitodatan käyttö tilintarkastuksessa

Kun kirjanpidon data ja muu tilintarkastuksessa käytettävä aineisto on sähköisessä muodossa, on sitä mahdollista tarkastaa tehokkaasti sähköisin menetelmin, kuten data-analytiikalla. Kevään 2024 K1-koulutuskiertueellamme pureudutaan muun muassa sähköisen kirjanpitodatan tehokkaaseen tarkastamiseen.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top