Laaduntarkastukset ohjaavat toimintaa ja kehittävät tilintarkastuksen laatua

Tilintarkastuksen laadunvalvonnan tavoite on ohjata ja yhtenäistää tilintarkastuksen laatua. Tuoreen laaduntarkastusraportin tulokset olivat pääosin positiivisia, mutta myös kehityskohteita löytyi.

Tilintarkastuksen laadunvalvonnan tavoite on ohjata ja yhtenäistää tilintarkastuksen laatua. Tuoreen laaduntarkastusraportin tulokset olivat pääosin positiivisia, mutta myös kehityskohteita löytyi.

Kirjoittaja: Sanna Alakare | Kuva: Aki Rask

Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastusvalvonta julkaisi 30.3. raportin tilintarkastuksen laaduntarkastuksen tuloksista. Pääosin vuoden 2020 tarkastuksiin kohdistuneen raportin tulokset olivat hyvin samansuuntaisia kuin aiempina vuosina.

Tilintarkastuksen keskeisin tehtävä on lisätä tilinpäätöksen käyttäjien luottamusta tilinpäätökseen. Tilintarkastusvalvonta korostaa, että laaduntarkastusten tavoitteena on edistää tilintarkastuksen korkeaa laatua ja lisätä luottamusta tilintarkastukseen ja sitä kautta taloudellisen raportointiin.

Tilintarkastusvalvonnan raportti pohjautuu 139 loppuun saatettuun laaduntarkastukseen. Suurin osa oli vuoden 2020 tarkastuksia, mutta joukossa oli myös aiempina vuosina aloitettuja tarkastuksia. Laaduntarkastukset kohdistuvat pääosin yksittäisten tilintarkastajien tekemiin tilintarkastuksiin. Niitä kohdistetaan myös PIE-yhteisöjä tarkastavien tilintarkastusyhteisöjen sisäisiin laadunvalvontajärjestelmiin. Jälkimmäisiä tehtiin vain kolme vuonna 2020.

Yhteenvetona tuloksista voidaan todeta, että valvojankin vaatimusten mukaan tilintarkastus on pääosin laadukasta. Toisaalta myös kehitettävää löytyy ja osin myös varsinaisia puutteita.

Suoritetuista tarkastuksista puolet täytti tilintarkastusvalvonnan laatuvaatimukset kaikilta osin. Uusintatarkastukseen ohjattiin 42 tilintarkastajaa. Kehittämiskohteita havaittiin erityisesti liikevaihdon ja vaihto-omaisuuden tilintarkastuksissa. Havaitut puutteet liittyivät monesti tilintarkastustoimenpiteiden ja tilintarkastusevidenssin todennettavuuteen eli lähinnä tehdyn työn dokumentointiin.

Laaduntarkastuksessa esiin tulleet havainnot osoittavat, että tilintarkastuksissa on osa-alueita, joissa on parannettavaa. Havaitut puutteet eivät kuitenkaan yleensä tarkoita, että annettu tilintarkastuskertomus olisi virheellinen tai että tilinpäätös olisi väärin. Puutteet eivät myöskään tarkoita, etteikö tilintarkastaja olisi edelleen pätevä jatkamaan työtään.

Laaduntarkastuksissa havaittujen puutteiden raportoinnin merkitys on ennakoiva ja ohjaava. Havaintojen avulla pyritään tilintarkastuksen laadun kehittämiseen ja yhtenäistämiseen. Tarkoitus on siis ohjata yksittäistä tilintarkastajaa ja samalla yhtenäistää ja ohjata hyvää tilintarkastustapaa.

Tilintarkastuksen laadussa on siis edelleen vaihtelua. Puutteita on sekä PIE-tilintarkastuksissa että ei-PIE-tilintarkastuksissa. Listayhtiöiden osalta, ja pääomamarkkinoilla yleisesti, luottamuksen ja laadun täytyy säilyä korkeana. Esiin tulleisiin puutteisiin on siis tartuttava pikaisesti. Kuten tietenkin myös ei-PIE-tarkastuksissa esiin tulleisiin kehityskohteisiin, onhan pk-sektori Suomen talouden kivijalkaa.

Toisaalta pitää huomata, että vuoden 2020 raportissa kohteena ovat vuoden 2019 tilintarkastukset. Viime vuosien panostukset ohjaukseen ja kehittämiseen heijastuvat viiveellä laaduntarkastuksiin. Niin tai näin, korkea laatu tilintarkastuksessa on tärkeää ja oman työn kehittämisen pitää olla jatkuvaa.

Vain yhteistoimin voimme kehittää tilintarkastusta. Olemme erittäin iloisia siitä, että tilintarkastusvalvonnassa on tietoisesti kiinnitetty huomiota kommunikoinnin lisäämiseen. Palautekeskusteluja havaituista puutteista ja kehityskohteista käydään suoraan laaduntarkastuksen kohteena olleiden tilintarkastajien kanssa.

Jäsenillemme haluan viestiä, että olemme tukena ohjaamassa ja kouluttamassa. Myös laaduntarkastusprosessin tarkoitus on ennen kaikkea ohjata ja tarjota työkaluja työskentelyn parantamiseen.

Lue lisää:

Lisää samasta aiheesta

Käsityksen muodostaminen yrityksen IT-ympäristöstä

Tilintarkastajan tulee muodostaa käsitys tilinpäätöksen laatimisen kannalta relevanteista tietojärjestelmistä. Tilintarkastajan ymmärrys siitä, mitä yrityksen IT-ympäristöön kuuluu ja miten IT-järjestelmät vaikuttavat tilinpäätökseen, auttaa riskien tunnistamisessa ja tarkastustoimenpiteiden suunnittelussa.

Lue lisää

Sähköisen kirjanpitodatan käyttö tilintarkastuksessa

Kun kirjanpidon data ja muu tilintarkastuksessa käytettävä aineisto on sähköisessä muodossa, on sitä mahdollista tarkastaa tehokkaasti sähköisin menetelmin, kuten data-analytiikalla. Kevään 2024 K1-koulutuskiertueellamme pureudutaan muun muassa sähköisen kirjanpitodatan tehokkaaseen tarkastamiseen.

Lue lisää

Miksi LCE-standardi on tervetullut?

Uuden LCE-ISA-standardin suorat vaikutukset yksittäiseen toimeksiantoon saattavat jäädä vähäisiksi. Standardin käyttöönotolla on silti monia positiivisia vaikutuksia pk-tilintarkastukseen.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top