Sukupuolijakauman tasapainottamista pörssiyhtiöiden hallintoelimissä säännellään jo kestävyysraportoinnissa

Suomen Tilintarkastajat kommentoi lausunnossaan talousvaliokunnalle hallituksen esitystä pörssiyhtiöiden hallintoelinten jäsenten sukupuolijakauman tasapainottamisesta ja siihen liittyvistä toimenpiteistä.

ST painottaa, ettei sillä ole huomautettavaa esityksen aineelliseen sisältöön, vaan pidämme hallituksen esityksen tavoitteita kannatettavina. Kiinnitämme kuitenkin huomiota siihen, että vastaavasta asiasta on olemassa myös muuta EU-sääntelyä.

Kestävyysraportoinnin voimaansaattamissa yhtenä raportoitavana seikkana on hallituksen kokoonpanon monimuotoisuus sisältäen sukupuolijakauman. Käsityksemme mukaan kyseinen säännös toteuttaa tehokkaasti myös sukupuolijakaumaa koskevan erillisdirektiivin tavoitteet ja velvoitteet, eikä uuden erillisen sääntelyn säätäminen tässä asiassa olisi näkemyksemme mukaan tarpeellista.

Tässä yhteydessä on syytä huomioida eri sääntelyjen voimaantulot. Kestävyysraportointia koskeva EU-sääntely (14.12.2022) ja sen nojalla annetut raportointia koskevat ESRS-standardit (31.7.2023) on annettu vasta sukupuolijakaumaa koskevan erillisdirektiivin antamisen (23.11.2022) jälkeen. Kestävyysraportointia koskeva kansallinen sääntely on jo pantu täytäntöön ja tullut voimaan 31.12.2023.

Tulkintamme mukaan esitetystä sukupuolijakauman tavoitteiden raportoimisesta on jo säädetty kestävyysraportointisääntelyn ja ESRS-standardien käyttöönoton yhteydessä. Käsityksemme mukaan esitetty sääntely saattaisi johtaa päällekkäiseen raportointivelvoitteeseen yrityksille ja lisätä hallinnollista taakkaa, mitä emme pidä tavoiteltavana.

Esitämme, että sääntelyn tarpeellisuus arvioitaisiin vielä uudelleen ja pyydetään tarvittaessa vahvistus tulkinnalle Euroopan komissiosta.

Jaa artikkeli

Lisää samasta aiheesta

ST ei kannata ehdotusta tilintarkastajien henkilötietojen toimittamisesta ESAPiin

Lausuntokierroksella olleessa luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan EU:n eurooppalaista keskitettyä yhteyspistettä koskevan asetuksen kansallista täytäntöönpanoa sekä sitä täydentävän direktiivin ja asetuksen kansallisia täytäntöönpanotoimia edellyttävistä säännöksistä. Suomen Tilintarkastajat ry ei kannata ehdotusta siltä osin, kun siinä esitetään tilintarkastajien henkilötietojen toimittamista ESAPiin.

Lue lisää

Kirjanpitolain raja-arvojen korottaminen perusteltua 

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotettu inflaatiotarkistus tulee lisäämään entisestään pien- ja mikroyrityskategoriassa olevien yritysten määriä. Lainsäädännöstä johtuvan hallinnollisen taakan purkamisen näkökulmasta Suomen Tilintarkastajat ry pitää kirjanpitolain raja-arvojen korottamista kannatettavana asiana.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top