Rekommendation om förvaltningsrevision i aktiebolag

I den nya rekommendationen presenteras förvaltningsrevision för första gången på ett enhetlig och strukturerat sätt. Den beskriver revisionens nuläge och utgör ett ramverk för revisorns praktiska arbetet.

Förvaltningsrevisionens innehåll har inte tidigare beskrivits på ett holistiskt sätt av revisorna. Behovet av att specificera förvaltningsrevisionens innehåll har framförts av såväl revisorna som deras intressenter.

I rekommendationen beskrivs hela förvaltningsrevisionens process. Till processen hör revisionens planering, bedömning av riskerna och bestämmande av granskningsåtgärderna. I rekommendationen specificeras också, vilka författningar som revisorn granskar och av det agerande i strid med författningar som revisorn ska anmärka på i revisionsberättelsen.

Rekommendationen är i första hand avsedd att tillämpas av revisorena.