Arvopaperimarkkinayhdistys pyytää lausuntoja suunnattuihin osakeanteihin liittyvästä suositusluonnoksesta

Arvopaperimarkkinayhdistys haluaa suunnattujen osakeantien perusteluihin lisää avoimuutta. Suunnatuissa osakeanneissa poiketaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ja siksi poikkeamiselle pitää olla painava taloudellinen syy. Suosituksen tavoitteena on, että perusteita merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle kerrottaisiin nykyistä avoimemmin ja perusteellisemmin.

Arvopaperimarkkinayhdistys ry on julkaissut lausuntopyynnön suunnattuihin osakeanteihin liittyvästä suositusluonnoksesta. Ehdotettu suositus täydentää hallinnointikoodin hyvään hallinnointiin liittyviä suosituksia. Suosituksen tavoitteena on edistää hyvää arvopaperimarkkinatapaa suunnattuja osakeanteja koskevien tietojen julkistamisessa.

Arvopaperimarkkinayhdistyksen mukaan ehdotettu suositus käsittelee suunnattuihin osakeanteihin liittyvien tietojen julkistamista. Suosituksella pyritään yhdenmukaistamaan ja osin laajentamaan julkistettavia tietoja erityisesti

  • merkintäetuoikeudesta poikkeamisen perusteluista,
  • suunnatun osakeannin hinnoittelusta ja hinnoittelun markkinaehtoisuudesta sekä
  • siitä, kenelle osakeanti on suunnattu ja ketkä ovat merkinneet osakkeita.

Suosituksen perusteluissa kuvataan myös osakeyhtiölain säännösten sisältöä ja soveltamiskäytäntöä. Suositusta on tarkoitus soveltaa suomalaisiin osakeyhtiöihin, joiden osake on Suomessa kaupankäynnin kohteena säännellyllä markkinalla tai yhtiön hakemuksesta tai suostumuksella monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä.

Tutustu lausuntopyyntöön ja suositusluonnokseen arvopaperimarkkinayhdistyksen sivuilla.

Lisää samasta aiheesta

Päivitimme ESEF-varmennusraporttimalliamme

Listayhtiöiden on tullut vuodesta 2021 lähtien raportoida tilinpäätöksensä ja toimintakertomuksensa yhtenäisessä sähköisessä ESEF-raportointimuodossa. Vuoden 2022 tilinpäätöksien osalta raportointivaatimukset ovat laajentuneet, millä on vaikutusta myös tilintarkastajan raportointiin.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top