Listayhtiön ESEF-varmennuksen tekee lakisääteinen tilintarkastaja

Listayhtiöiden digitaalisten ESEF-tilinpäätösten varmentaminen tilintarkastajan toimesta on pakollista tilikaudesta 2024 lähtien. Varmennuksen tekee liikkeeseenlaskijan tilintarkastaja, mikä tarkoittaa yhtiökokouksen valitsemaa tilintarkastajaa.

Kirjoittaja: Riitta Laine

Listayhtiöiden digitaalisten ESEF-tilinpäätösten varmentaminen tilintarkastajan toimesta (myöh. ESEF-varmennus) on pakollista tilikaudesta 2024 lähtien. Käytännössä ESEF-varmennus kohdistuu ESEF-tilinpäätöksen digitaaliseen muotoon, konsernitilinpäätöksen merkitsemiseen iXBRL-merkinnöin sekä siihen, että digitaalisen tilinpäätöksen sisältö vastaa tilintarkastettua tilinpäätöstä.

Arvopaperimarkkinalain 7 luvun 8 § sanamuodon mukaan varmennuksen tekee liikkeeseenlaskijan tilintarkastaja, mikä käytännössä tarkoittaa yhtiökokouksen valitsemaa tilintarkastajaa – samaa, joka tilintarkastaa tilinpäätöksen. Tämä on järkevää muun muassa synergia- ja aikataulusyistä.

Tilintarkastajan ESEF-lausunto liitetään ESEF-tilinpäätökseen PRH:n määräämällä tavalla digitaalisessa muodossa.

Vaikka arvopaperimarkkinalaissa mainitaan varmennuksen lisäksi myös tilintarkastus, Suomessa ESEF-varmennus on käytännössä lakisääteisestä tilintarkastuksesta erillinen varmennustoimeksianto. Kohtuullisen varmuuden tuottava varmennus pohjautuu kansainväliseen ISAE 3000 -standardiin sekä Suomen Tilintarkastajat ry:n suositukseen, josta julkaistaan päivitetty versio alkusyksystä 2024. Samalla julkaistaan myös päivitetyt raporttimallit tilintarkastajille.

ESEF-tilinpäätöksen varmentaminen oli vapaaehtoista ennen tilikautta 2024. XBRL Suomen ja Aalto Yliopiston ja Finanssivalvonnan vuotta 2023 koskevan selvityksen mukaan vastaajista 23 (85 %) oli hankkinut ESEF-tilinpäätökselleen varmennuksen. Yksi oli hankkinut varmennuksen joltain muulta tilintarkastajalta kuin omalta tilintarkastajaltaan. Neljä vastaajaa ei ollut hankkinut varmennusta lainkaan.

Lue lisää:

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top