KILAlta lausunto osakkeiden ostosopimuksen suhteesta

Muodostiko osakkeiden ostosopimus olosuhteet, jotka johtaisivat konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuuteen?

Kirjanpitolautakunta otti lausunnossaan (KILA 2018/1987) kantaa siihen, muodostiko osakkeiden ostosopimus kyseisessä tapauksessa sellaiset olosuhteet, jotka johtaisivat konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuuteen. KILA totesi käsityksenään, että ennen kuin asianomainen osakekauppa on toteutettu ja osakkeiden omistusoikeus on siirtynyt, osakkeet eivät tuota määräysvaltaa eivätkä myöskään emoyritysasemaa. Näin ollen velvoitetta konsernitilinpäätöksen laatimiselle ei synny.

Lausunnossa KILA arvioi muita syitä, jotka voisivat johtaa konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuuteen. Näitä ovat tosiasiallinen määräysvalta ja mahdollisuudet vaikuttaa liiketoimintapäätöksiin.

Vaikka KILA ei nähnyt konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuuden edellytysten täyttyvän, piti se ilmeisenä, että osakekauppasopimuksen keskeiset seikat tulee esittää erillistilinpäätöksen liitetietona ulkopuolisia vastuita ja järjestelyitä koskevan ilmoittamisvelvollisuuden nojalla.

Lisää samasta aiheesta

Hallitus antoi esityksensä kestävyysraportoinnista

Hallitus antoi eduskunnalle esityksensä muutosehdotukseksi kirjanpitolakiin ja tilintarkastuslakiin sekä eräisiin niihin liittyviin lakeihin 28.9.2023. Ehdotetuilla laeilla pantaisiin täytäntöön yritysten kestävyysraportointia koskeva Euroopan unionin direktiivi.

Lue lisää

ESAP helpottaa tiedonsaantia Euroopan maista

EU-parlamentti ja neuvosto pääsivät toukokuussa sopuun yhtenäisen eurooppalaisen yhteyspisteen (European Single Access Point, ESAP) perustamisesta. Yhteyspiste toimii linkkinä kansallisiin tietovarastoihin ja kerää yhteen muun muassa tilinpäätökset ja kestävyysraportit.

Lue lisää

Skandaalit kaupparekisterissä

Osakeyhtiöiden kaupparekisteritiedoissa on ollut ilmeisiä puutteita, selviää harmaan talouden selvitysyksikön (HTSY) 13.6.2023 julkaisemasta selvityksestä. Kaupparekisteritiedot tulisi saada kuntoon viranomaisten, yritysten ja tilintarkastajien yhteispanoksella.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top