KILAlta lausunto osakkeiden ostosopimuksen suhteesta

Muodostiko osakkeiden ostosopimus olosuhteet, jotka johtaisivat konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuuteen?

Kirjanpitolautakunta otti lausunnossaan (KILA 2018/1987) kantaa siihen, muodostiko osakkeiden ostosopimus kyseisessä tapauksessa sellaiset olosuhteet, jotka johtaisivat konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuuteen. KILA totesi käsityksenään, että ennen kuin asianomainen osakekauppa on toteutettu ja osakkeiden omistusoikeus on siirtynyt, osakkeet eivät tuota määräysvaltaa eivätkä myöskään emoyritysasemaa. Näin ollen velvoitetta konsernitilinpäätöksen laatimiselle ei synny.

Lausunnossa KILA arvioi muita syitä, jotka voisivat johtaa konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuuteen. Näitä ovat tosiasiallinen määräysvalta ja mahdollisuudet vaikuttaa liiketoimintapäätöksiin.

Vaikka KILA ei nähnyt konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuuden edellytysten täyttyvän, piti se ilmeisenä, että osakekauppasopimuksen keskeiset seikat tulee esittää erillistilinpäätöksen liitetietona ulkopuolisia vastuita ja järjestelyitä koskevan ilmoittamisvelvollisuuden nojalla.

Lisää samasta aiheesta

Tilinpäätösmerkintä saattaa tulevaisuudessa jäädä pois

Tilinpäätösmerkintä voidaan tulevaisuudessa jättää tekemättä, jos pystytään muulla tavoin luotettavasti yksilöimään se tilinpäätös, josta tilintarkastuskertomus on annettu. Muutos liittyy tilinpäätösten digitalisoitumiseen. Siitä, mikä on riittävän luotettava tapa, ei ole vielä annettu ohjeistusta.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top