Koronakysely vol. 2: Yritysten toiminnan jatkuvuuteen riittää uskoa

Koronapandemia on synkistänyt yritysten tulevaisuudennäkymiä jonkin verran, mutta toiminnan jatkuvuuteen uskotaan silti.

Koronapandemia on synkistänyt yritysten tulevaisuudennäkymiä jonkin verran, mutta toiminnan jatkuvuuteen uskotaan silti. Kriisin vaikutukset näkyivät kuitenkin selvästi tilintarkastettujen osakeyhtiöiden tilinpäätöksissä sekä niistä annetuissa tilintarkastuskertomuksissa.

Kirjoittaja: Riitta Laine | Kuva: Vesa Sammalisto

Tilintarkastajakyselyn tulokset pähkinänkuoressa

  • Suurin osa tilinpäätöksistä oli tehty toiminnan jatkuvuus -olettamaa noudattaen. Yritykset siis uskovat toimintansa jatkuvan seuraavat 12 kuukautta.
  • Tilinpäätökset viivästyivät viime vuoteen verrattuna.
  • Epävarmuus näkyi tilinpäätöksissä. Suuressa osassa tilinpäätöksiä oli annettu tietoja koronapandemian vaikutuksista.
  • Mukautettuja tilintarkastuksia annettiin hyvin vähän.
  • Pahiten kriisi on koskettanut mikro- ja pienyrityksiä ja majoitus-, ravitsemis- sekä taiteet, viihde ja virkistys -toimialoja.
  • Tilintarkastajat ovat olleet asiakkaiden tukena koronakriisissä monin tavoin. Lähes 90 % kertoi olleensa asiakkailleen vähintäänkin henkisenä tukena.

Seuraavassa pohditaan kyselyn tuloksia erityisesti kahdesta näkökulmista:

  1. Miten koronaepidemia on vaikuttanut tilikauden 2019 tilinpäätöksiin ja niistä annettaviin tilintarkastuskertomuksiin?
  2. Miltä toiminnan jatkuvuus tilintarkastajien arvion mukaan näyttää eri asiakasryhmissä?

Kyselyn tuloksia peilataan huhtikuussa toteutetun ensimmäisen kyselyn tuloksiin. Huhtikuun tulokset on esitetty pääosin sulkeissa.

Tilintarkastukset ovat hieman viivästyneet

KILA myönsi omaehtoisella poikkeusluvalla tilinpäätösten laatimiselle lisäaikaa. Verohallinto puolestaan myönsi veroilmoitusten jättämiselle kuukauden lisäaikaa.
Lisäaika voi olla tilinpäätöksen laatijoille tarpeen esimerkiksi rahoitustilanteen selvittämiseksi tai mahdollisten sairaslomien vuoksi. Toisaalta tilinpäätöksiä voi olla tarpeen kiirehtiä rahoituksen saamiseksi.

Suurin osa eli 53 % (35 %) vastaajista kertoi tilinpäätösten viivästyneen viime vuoteen verrattuna. 43 % (58 %) vastasi niiden tulleen tarkastettavaksi suunnilleen samaan tahtiin kuin aiemminkin ja vain 4 % (8 %) aikaistuneen. Vielä huhtikuussa suurin osa tilinpäätöksistä oli tullut tilintarkastajalle tarkastettavaksi entisessä aikataulussa, kun nyt valtaosa on laadittu aiemmasta aikataulusta jäljessä. Vaikuttaisi siis siltä, että KILAn ja verottajan antamia lisäaikoja on hyödynnetty.

Tilinpäätökset on laadittu pääosin jatkuvuuden periaatteella

Johdon tulee laatia tilinpäätös lähtökohtaisesti jatkuvuuden periaatteella. Mikäli oletus toiminnan jatkuvuudesta ei johdon arvion mukaan sovellu, sen on käytettävä jotain muuta laatimisperiaatetta ja kerrottava siitä tilinpäätöksessä.

Vastaajista 88 % (86 %) ei ollut tarkastanut 15.3.2020 jälkeen yhtään sellaista tilinpäätöstä, joka olisi laadittu jollain muulla periaatteella kuin toiminnan jatkuvuuden periaatteella. Vain joka kymmenes vastaajista kertoi, että tilinpäätöksistä 1−9 % oli laadittu jollain muulla periaatteella. Huhtikuussa osuus oli sama. Viiden (4) vastaajan tilintarkastamista tilinpäätöksistä yli 10 % oli laadittu jollain muulla periaatteella. Emme kysyneet syitä poikkeuksellisen periaatteen noudattamiselle, joten se on voinut olla joku muukin kuin korona.

Koronan aiheuttamasta epävarmuudesta on annettu tietoja tilinpäätöksissä

Jos toiminnan jatkuvuuden periaate soveltuu, mutta toiminnan jatkuvuuteen liittyy merkittävää epävarmuutta, asiasta tulee antaa tietoja tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa.

Korona on aiheuttanut epävarmuutta monen asiakkaan toiminnan jatkuvuudelle, ja se näkyy tilintarkastetuissa tilinpäätöksissä. 46 % vastaajista (29 %) kertoi, että yli puolessa heidän tarkastamistaan tilinpäätöksistä oli annettu tietoja koronapandemian vaikutuksista yhtiöön. 11 % (25 %) vastaajista ei ollut nähnyt yhdessäkään tarkastamassaan tilinpäätöksessä liitetietoja tai toimintakertomustietoja liittyen koronapandemiaan. Tietojen antaminen koronan vaikutuksista oli siis kasvanut tilinpäätöksissä huhtikuun jälkeen merkittävästi.

Tilintarkastaja raportoi toiminnan jatkuvuudesta

Tilintarkastajan tulee raportoida tilintarkastuskertomuksessaan merkittävästä asiakkaan toiminnan jatkuvuuteen liittyvästä epävarmuudesta. Raportointitapa riippuu siitä, soveltuuko oletus toiminnan jatkuvuuden periaatteesta ja onko epävarmuudesta annettu riittävästi tietoja tilinpäätöksessä.

Vastaajista 44 % (40 %) oli lisännyt toiminnan jatkuvuutta koskevan lisätiedon alle neljännekseen kertomuksista ja 53 % (54 %) ei antanut lisätietoa yhdessäkään kertomuksessa. Tämä ei siis ollut juurikaan muuttunut.

Tilintarkastuskertomuksessa annettua lausuntoa tilinpäätöksen oikeellisuudesta oli joutunut mukauttamaan vastaajista 20 % (20 %), mutta vain 1−24 % osakeyhtiöille antamissaan kertomuksissa. Suurin osa eli 79 % (79 %) ei ollut joutunut tällaista mukautusta tekemään kertaakaan eli kaikki heidän tarkastamansa osakeyhtiöiden tilinpäätökset joko sisälsivät riittävät tiedot mahdollisesta epävarmuudesta toiminnan jatkuvuuteen liittyen tai olennaista epävarmuutta ei ollut.

Merkittäviä ongelmia toiminnan jatkuvuuden kanssa erityisesti mikro- ja pienyhtiöllä

Suurin osa vastaajista oli käynyt osan asiakkaista kanssa keskusteluja mahdollisuudesta ja asiakkaan aikeista hakea taloudellista tukea. Vain 7 % (10 %) vastaajista tiesi kertoa, että heidän osakeyhtiöasiakkaistaan yli puolet on hakenut tai aikoo hakea taloudellista tukea koronan vuoksi. Suurimman osan eli 57 % (62 %) tiedossa oli, että tuenhakusuunnitelmia on alle neljänneksellä (alle 25 %) asiakkaista. 12% (15 %) vastaajista kertoi, ettei yksikään heidän asiakkaistaan ollut toistaiseksi hakenut tai ilmaissut aikomustaan hakea tukea.

Merkittäviä ongelmia toiminnan jatkuvuuden kanssa tilintarkastajat arvioivat huhtikuussa olevan noin 25 %:lla kaikista osakeyhtiöasiakkaista. Kesäkuussa kysyimme asiasta erikseen listayhtiöiden, mikro- ja pienyritysten ja muiden yritysten osalta.

Vain 22 vastaajista kertoi tarkastavansa listayhtiöitä. Heistä yli 60 % arvioi merkittäviä ongelmia toiminnan jatkuvuuden kanssa olevan 1−24 % asiakkaista.

Mikro- ja pienyritysten tilintarkastajista 71 % kertoi merkittäviä koronan aiheuttamia ongelmia toiminnan jatkuvuuden kanssa olevan 1−24 % kyseisen kokoluokan asiakkaista. 18 % vastasi, ettei yhdelläkään asiakkaista ole tällaisia ongelmia.

Muita osakeyhtiöitä kuin listayhtiöitä, mikroyhtiöitä ja pienyhtiöitä tarkastavista tilintarkastajista 32 % vastasi, ettei asiakkailla ole koronasta johtuvia ongelmia. 60 % kertoi ongelmia olevan alle neljänneksellä asiakkaista.

Kesäkuun kyselyn tulokset ovat linjassa huhtikuun tulosten kanssa siinä, että eniten ongelmia tilintarkastajat arvioivat olevan mikro- ja pienyhtiökentässä, sekä majoitus-, ravitsemis- sekä taiteet, viihde ja virkistys -toimialoilla.

Tilintarkastajilta myös henkistä tukea

Tilintarkastajat ovat olleet asiakkaiden tukena koronakriisissä monin tavoin. He ovat neuvoneet kulujen karsimisessa ja toiminnan sopeuttamisessa, auttaneet kassavirtalaskelmien ja tukihakemusten laatimisessa sekä muun rahoituksen hankkimisessa ja joustaneet tarkastusaikatauluissa ja maksuajoissa. Jopa 88 % vastaajista kertoi olleensa asiakkaan henkisenä tukena.

Tietoa kyselystä

Toteutimme jäsenillemme kesäkuun alussa kyselyn koronan vaikutuksista tilinpäätöksiin, tilintarkastuskertomuksiin ja tilintarkastajien asiakasyrityksiin. Kysely oli uusinta huhtikuun lopulla toteutetusta jäsenkyselystä. Kyselyyn vastasi tälläkin kertaa yli 10 % kaikista suomalaisista tilintarkastajista eli vastauksia saatiin 156.

Kysymykset kohdistuivat osakeyhtiöihin, joiden tilinpäätöksistä oli annettu tilintarkastuskertomus 15.3.2020 jälkeen. Viimeistään tuolloin koronan laajat vaikutukset ovat olleet tiedossa. Kyselyn vastanneet tilintarkastajat ovat antaneet tuona aikana yhteensä yli 4 700 tilintarkastuskertomusta. Kyselyn tulokset koskevat vain osakeyhtiöitä, joiden tilinpäätös tilintarkastetaan.

Kyselyyn vastanneista valtaosa työskentelee Länsi-Suomessa, Uudellamaalla ja Etelä-Suomessa. Vastaajista 44 % työskentelee yksinyrittäjänä, 32 % suuressa tilintarkastusyhteisössä ja 24% pienissä tilintarkastusyhteisöissä tai -yrityksissä. Olennaisia alueellisia eroja ei vastauksissa ollut.

Tuloksissa on huomioitava, että kysely kohdistui vain niihin yhtiöihin, joiden tilinpäätös tilintarkastetaan. Kyselyn tulokset eivät siis kerro mitään niiden yhtiöiden tilinpäätöksistä tai tilanteesta, joilla ei ole tilintarkastajaa, joita ei vielä ole tilintarkastettu tai jotka ovat yhtiömuodoltaan muita kuin osakeyhtiöitä.  

Lue lisää:

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top