Tilintarkastajan ja johdon välinen yhteistyö on tärkeää

Tilintarkastus päättyy tilintarkastuskertomuksen antamiseen, mutta ennen sitä tilintarkastaja on tekemisissä yhtiön johdon kanssa monin tavoin. Tilintarkastus ja tilintarkastajan raportointi edellyttävät myös johdolta toimenpiteitä.

Tilintarkastus päättyy tilintarkastuskertomuksen antamiseen, mutta ennen sitä tilintarkastaja on tekemisissä yhtiön johdon kanssa monin tavoin. Tilintarkastus ja tilintarkastajan raportointi edellyttävät myös johdolta toimenpiteitä.

Kirjoittaja: Riitta Laine | Kuva: Aki Rask

Tilintarkastus edellyttää tilintarkastajan ja asiakkaan välistä kommunikointia. Johdon on käsiteltävä tilintarkastajan raportit asianmukaisesti ja annettava tilintarkastajalle tämän pyytämät tiedot ja aineistot tarkastusta varten.  

Kerron tässä artikkelissa tilintarkastajan raportoinnista ja muusta kommunikoinnista osakeyhtiön johdon kanssa sekä siitä, millaisia toimia tilintarkastus ja tilintarkastajan raportit johdolta edellyttävät. Artikkeli on tiivistelmä Tilisanomat-lehden numerossa 2/2021 julkaistusta artikkelista

Tilintarkastajan valinta 

Tilintarkastusvelvollisten osakeyhtiöiden omistajien on valittava yhtiökokouksessa tilintarkastaja tarkastamaan yhtiön kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto. Tilintarkastaja voidaan valita toistaiseksi tai tilikaudeksi kerrallaan. Valinta kirjataan selkeästi yhtiökokouksen pöytäkirjaan ja ilmoitetaan kaupparekisteriin.

Toimeksiannon ehdoista sopiminen 

Tilintarkastustoimeksiannon ehdoista sovitaan kirjallisesti. Toimeksiantokirje tai -sopimus on usein voimassa toistaiseksi. Muutokset yhtiön johdossa, omistuksessa tai muussa voivat edellyttää kirjeen uusimista. 

Lue lisää tilintarkastusvelvollisuudesta, tilintarkastajan valitsemisesta ja toimeksiantokirjeestä >

Keskustelut tilintarkastajan ja johdon välillä 

Tilintarkastukseen kuuluu johdon ja tilintarkastajan välisiä keskusteluja. Tilintarkastajan on aina tiedusteltava johdolta tietyistä asioista, kuten väärinkäytösriskistä, lähipiiritapahtumista ja toiminnan jatkuvuudesta.

Tilintarkastukseen kuuluu myös asiakkaan erityispiirteisiin ja olosuhteisiin sekä tilintarkastushavaintoihin perustuvia haastatteluja ja keskusteluja. Keskustelut ovat hyödyllisiä sekä tilintarkastajalle että yhtiölle itselleen. Tilinpäätöksen lukuja ja tunnuslukuja on hyvä käydä läpi yhdessä ja keskustella tilikauden ja sen päättymisen jälkeisistä merkittävistä liiketapahtumista ja niiden vaikutuksesta tilinpäätökseen.

Lue lisää tilintarkastusprosessista >

Tilinpäätöksen allekirjoittaminen  

Tilinpäätös katsotaan laadituksi, kun päätösvaltainen hallitus on allekirjoittanut sen. Tilintarkastuslain mukaan (allekirjoitettu) tilinpäätös on annettava tilintarkastajalle tarkastettavaksi viimeistään kuukausi (1 kk) ennen yhtiökokousta, jossa se on tarkoitus vahvistaa. Osa tilintarkastustoimenpiteistä voidaan suorittaa jo ennen johdon allekirjoitusta tai koko tilintarkastus voidaan tehdä johdon allekirjoituksen jälkeen. Johto allekirjoittaa tilinpäätöksen kuitenkin aina ennen tilintarkastajaa. 

Tutustu suositukseemme sähköisestä tilinpäätösmerkinnästä >

Johdon vahvistusilmoituskirje 

Ennen tilintarkastuskertomuksen antamista tilintarkastaja pyytää johdolta ns. vahvistusilmoituskirjeen. Vahvistusilmoituskirjeellä yhtiön johto vahvistaa, että on täyttänyt velvollisuutensa koskien tilinpäätöksen laatimista ja tietojen antamista tilintarkastajalle.  

Vahvistusilmoituskirje tulisi allekirjoittaa niin lähellä tilintarkastuskertomuspäivää kuin mahdollista.  Vahvistusilmoituskirje voi olla järkevää käsitellä ja allekirjoittaa siinä hallituksen kokouksessa, jossa tilinpäätös allekirjoitetaan.

Lue lisää:
Johdon vahvistukset tilintarkastajalle >
Vahvistusilmoituskirje tilintarkastajalle >

Tilintarkastuskertomus  

Tilintarkastuksen johtopäätökset esitetään tilintarkastuskertomuksessa. Ennen kertomuksen antamista tilintarkastaja kertoo tekemästään tarkastuksesta ja mahdollisista havainnoista johdolle, jotta tämä voisi korjata tilinpäätöksessä havaitut virheet ja puutteet. 

Jos tilintarkastaja ei ole havainnut olennaisia virheitä tai ne korjataan, eikä muuta huomautettavaa ole, tilintarkastaja antaa ns. vakiomuotoisen kertomuksen. Niiden olennaisten virheiden ja puutteiden osalta, joita johto ei jostain syystä halua tai pysty korjaamaan, tilintarkastaja arvioi tarvetta mukauttaa kertomusta eli antaa ns. mukautettu kertomus.  

Tilintarkastaja tekee myös tilinpäätökseen tilinpäätösmerkinnän. Tilinpäätösmerkinnällä tilintarkastaja yksilöi sen tilinpäätöksen, jonka on tarkastanut ja josta tilintarkastuskertomus on samana päivänä annettu. 

Tilintarkastuskertomus liitetään tilinpäätökseen 

Tilintarkastaja antaa tilintarkastuskertomuksen ja palauttaa tilinpäätösmerkinnällä varustetun  tilinpäätöksen yhtiölle viimeistään kaksi viikkoa (2 vkk) ennen yhtiökokousta, joka vahvistaa tilinpäätöksen. 

Tilintarkastajan kertomuksessa mahdollisesti antamilla mukautuksilla ja huomautuksilla saattaa olla vaikutusta yhtiökokouksen päätöksentekoon. Tilintarkastaja voidaan kutsua mukaan yhtiökokoukseen tai yhtiökokous voi pyytää häneltä tarkempia tietoja päätöksentekoa varten.  

Tilinpäätös ja siihen liitetty tilintarkastuskertomus pitää käsitellä ja säilyttää huolellisesti ja asianmukaisesti 10 vuotta. Osakeyhtiön on ilmoitettava tilinpäätös ja siitä annettu tilintarkastuskertomus rekisteröitäviksi Patentti- ja rekisterihallitukseen kahden kuukauden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamisesta.  

Tilintarkastajan muu raportointi 

Tilintarkastaja saattaa tehdä tarkastuksessaan havaintoja, jotka eivät ole niin merkittäviä, että vaikuttaisivat tilintarkastuskertomukseen. Vähäisemmät virheet ja puutteet voidaan esittää yhtiön hallitukselle osoitettavassa tilintarkastuspöytäkirjassa, joka hallituksen tulee käsitellä viipymättä ja säilyttää.

Tätä vähäisemmistä havainnoista ja muista tarkastukseen liittyvistä asioista tilintarkastaja voi raportoida muulla tavoin kirjallisesti tai suullisesti.  

Lue lisää tilintarkastajan raportoinnista ja tilintarkastuskertomuksista

− Riitta Laine työskentelee tilintarkastusasiantuntijana Suomen Tilintarkastajat ry:ssä.

Artikkeli on julkaistu alun perin Tilisanomat 2/2021 -lehdessä.

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top