Ensin on löydettävä sopiva tilintarkastaja ja pyydettävä häneltä suostumus valintaan. Vasta tämän jälkeen tilintarkastaja voidaan valita yhtiökokouksessa.

Sopiva tilintarkastaja

Ennen kuin voit valita yhtiöösi tilintarkastajan, sinun pitää löytää sopiva tilintarkastaja tai tilintarkastajat. Tilintarkastaja voi olla yksittäinen henkilö tai tilintarkastusyhteisö.

Tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön täytyy olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä. Valinnan varaa sinulla on: tilintarkastajia on noin 1 300 ja tilintarkastusyhteisöjä noin 70. Voit hyödyntää tilintarkastajan etsimisessä PRH:n tilintarkastajahakua.

Tutustu PRH:n tilintarkastajahakuun >

Päävastuullinen ja varatilintarkastaja

Jos valintasi kohdistuu tilintarkastusyhteisöön, nimeää se yhtiöllesi päävastuullisen tilintarkastajan. Päävastuullinen tilintarkastaja vastaa yhtiösi tilintarkastuksesta ja allekirjoittaa tilintarkastuskertomuksen.

Jos yhtiöllesi valitaan tilintarkastajaksi yksittäinen henkilö, on hänelle valittava varatilintarkastaja. Varatilintarkastajan valitseminen on tärkeää, koska tilintarkastajaksi valittu henkilö voi jostain syystä estyä suorittamasta tilintarkastuksen. Jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varamiehitys hoituu yleensä tilintarkastusyhteisön sisällä.

Myös yhtiösi yhtiöjärjestyksessä tai osakassopimuksessa saatetaan määrätä useamman kuin yhden tilintarkastajan valitsemisesta.

Tilintarkastajan suostumus  

Ennen kuin tilintarkastaja voidaan valita yhtiön tilintarkastajaksi yhtiökokouksessa, häneltä pitää saada suostumus valintaan. Myös varatilintarkastajalta tarvitaan suostumus.

Ennen suostumuksen antamista tilintarkastaja arvioi riippumattomuuttaan yhtiöstäsi. Hän ei voi toimia tilintarkastajana, jos edellytykset riippumattomaan toimintaan puuttuvat tai hän on muuten esteellinen toimimaan yhtiösi tilintarkastajana.

Tässä kohtaa voit myös pyytää tilintarkastajakandidaatilta hinta-arvion tilintarkastuksesta. 

Tilintarkastajan palvelut

Yleensä tilintarkastaja valitaan yhtiöön tekemään tilintarkastus.

Yhtiöissä, jotka eivät ole tilintarkastusvelvollisia, voidaan tilintarkastaja valita tekemään joko tilintarkastus tai yleisluonteinen tarkastus. Yleisluonteisen tarkastuksen tekemisestä pitää sopia tilintarkastajan kanssa ennen yhtiökokouksen valintaa.

Asunto-osakeyhtiössä, yhdistyksessä ja osuuskunnassa voidaan tietyissä tilanteissa suorittaa tilintarkastuksen sijaan toiminnantarkastus.

Valinta yhtiökokouksessa

Osakeyhtiön tilintarkastajan valitsee yhtiökokous, joka on sen ylin päättävä elin.

Tilintarkastajan valinta pitää kirjata yhtiökokouksen pöytäkirjaan. Pöytäkirjasta pitää ilmetä selkeästi, kenet tai ketkä tilintarkastajaksi ja varatilintarkastajaksi on valittu. Jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, on päätöksessä hyvä mainita myös päävastuullisen tilintarkastajan nimi.

Jos tilintarkastajia on valittava useita, yhtiöjärjestyksessä saatetaan antaa määräyksiä siitä, miten heidät valitaan.

Eri yhtiömuotoja koskevat erilaiset säännökset siitä, ketkä tai mikä taho saavat päättää tilintarkastajan valinnasta.

Lue lisää eri yhtiömuotoja koskevista säännöksistä >

Rekisteröinti kaupparekisteriin

Yhteisön tulee rekisteröidä tilintarkastajan valintaa koskevat tiedot kaupparekisteriin. On yhteisön edun mukaista, että rekisteritiedot ovat oikein.    

Tilintarkastustoimeksiannon ehdoista sopiminen

Yhtiökokouksen tekemästä päätöksestä on hyvä ilmoittaa valituille tilintarkastajille mahdollisimman pian. Tilintarkastustoimeksiannon ehdoista sovitaan valinnan jälkeen yleensä kirjallisesti toimeksiantokirjeellä.

Tilintarkastaja sopii ehdoista sen tahon kanssa, joka vastaa yhteisön tilinpäätöksen laatimisesta, tilinpäätöksen laatimiseen liittyvästä sisäisestä valvonnasta sekä tietojen antamisesta tilintarkastajalle. Osakeyhtiössä nämä tahot ovat hallitus ja toimitusjohtaja.

Esimerkki osakeyhtiön toimeksiantokirjeestä >

Tilintarkastaja muokkaa toimeksiantokirjettä tapauskohtaisten vaatimusten, olosuhteiden ja asiakkaan erityispiirteiden mukaan. Toimeksiantokirje voidaan laatia tilikaudeksi kerrallaan tai se voi olla voimassa toistaiseksi. Muutokset esimerkiksi yhtiön ylimmässä johdossa, omistuksessa ja säädöksiin ja määräyksiin perustuvissa vaatimuksissa voivat johtaa toimeksiantokirjeen uusimiseen.

Myös muista kuin tilintarkastustoimeksiannoista on hyvä sopia kirjallisesti toimeksiantokirjeellä.