”Accountants can save the world”

Voisiko tilintarkastaja varmentaa taloudellisten tietojen lisäksi myös vastuullisuuteen liittyviä tietoja?

”Accountants can save the world”. Tämä prinssi Charlesin viesti tilintarkastajille ja kirjanpitäjille voi ensilukemalta tuntua aika kaukaa haetulta. Toisaalta, kukapa tilintarkastaja ei haluaisi, että omalla työllä on jotain muutakin merkitystä kuin tilinpäätöksen oikeellisuus. Voisiko tilintarkastaja varmentaa taloudellisten tietojen lisäksi myös vastuullisuuteen liittyviä tietoja tai voisiko hän jopa auttaa asiakasta toimimaan vastuullisemmin?

Kirjoittaja: Riitta Laine | Kuva: Aki Rask

Taloudellinen vastuu on lähinnä tilintarkastajan sydäntä

Tilintarkastaja on taloudellisen raportoinnin ammattilainen. Tilinpäätöstä ja hallintoa tarkastaessamme ja johdon kanssa keskustellessamme käymme usein läpi myös sitä, miten yhtiö on hoitanut viranomaisvelvoitteensa – vähintään erityyppisten verojen ja työnantajamaksujen suhteen. Taloudelliseen vastuuseen kuuluu myös kannattava liiketoiminta, joka tuottaa hyvinvointia paitsi omistajilleen myös muille sidosryhmille. Avoin ja rehellinen taloudellinen raportointi auttaa yrityksen sidosryhmiä arvioimaan sen kykyä suoriutua velvoitteistaan, kuten palkanmaksusta ja verosta sekä veloista tavarantoimittajille, alihankkijoille ja rahoittajille.

Voisiko tilintarkastajan rooli olla nykyistä laajempi?

Vastuullisuuteen kuuluu taloudellisen vastuun lisäksi sosiaalinen ja ekologinen ulottuvuus. Niitä koskevaa lainsäädäntöä ja käytäntöjä tilintarkastaja ei yleensä tunne yhtä hyvin kuin niitä, joilla on välitön vaikutus asiakkaan tilinpäätökseen. Hänen on kuitenkin osana tilintarkastusta arvioitava myös mm. sellaisten lakien ja määräysten noudattamista, joiden rikkomisella voi olla merkittävä vaikutus tilinpäätökseen tai yhteisön toiminnan jatkuvuuteen.

Tilinpäätös ja toimintakertomus sisältävät muuhun kuin taloudelliseen vastuullisuuteen liittyviä tietoja toistaiseksi hyvin vähän. Jos tilinpäätöksen sisältövaatimuksia lisättäisiin vastuullisuuden osalta, tiedot tulisi varmennettua tilintarkastuksen yhteydessä. Suurimmat yritykset laativat jo nyt erillisiä vastuullisuusraportteja, joita myös varmennetaan ulkopuolisten varmentajien toimesta. Varmennus ei kuitenkaan ole pakollista, ja sitä voivat tehdä myös muut kuin tilintarkastajat.

Tilintarkastajilla on työnsä kautta ainutlaatuinen näkyvyys suomalaisten yritysten ja muiden organisaatioiden toimintaan ja talouteen. Voisiko tilintarkastaja omaksua palveluunsa vastuullisuusnäkökulmaa esimerkiksi seuraavista seikoista:

  • Vaikuttaako kulu- tai rahoitusrakenne siltä, ettei vastuullisuutta ehkä kaikkien sidosryhmien suuntaan pystytä ylläpitämään?
  • Vaikuttaako henkilökunta ylirasittuneelta tai roskaako asiakas ympäristöään?

Tällaisten asioiden arvioiminen ei perinteisesti ole kuulunut tilintarkastajan tehtävään, mutta voisivatko ne kuulua? Ainakin, jos niissä piilee riskiä toiminnan jatkuvuuden tai ylimääräisten kulujen kannalta, ne voisivat hyvinkin lomittua tilintarkastukseen. Myös organisaation taloudellisen jalanjäljen laskeminen ja varmentaminen voisi olla mielenkiintoinen ja tilintarkastajille sopiva tehtävä.

Siivotaan ensin oma tontti

Totesin Profiitti-lehteen 2/2019 kirjoittamassani artikkelissa vastuullisesti toimimisen olevan rakennettu tilintarkastajan DNA:han. Tilintarkastajien omassakin toiminnassa on kuitenkin parannettavaa. Toimimmeko vastuullisesti sekä taloudellisen ja sosiaalisen että ympäristövastuun näkökulmasta tarkasteltuna? Otammeko huomioon vaikutuksemme kaikkiin olennaisimpiin sidosryhmiimme?

Itse kukin meistä voi pohtia omaa toimintaansa ja pyrkiä pienentämään negatiivisia vaikutuksia ja lisäämään positiivisia. Näyttämällä esimerkkiä ja toimimalla vastuullisuuden sanansaattajina voimme pelastaa maailman – pala palalta.

 – Riitta Laine, tilintarkastusasiantuntija, Suomen Tilintarkastajat ry

Lue lisää:

Lisää samasta aiheesta

Käsityksen muodostaminen yrityksen IT-ympäristöstä

Tilintarkastajan tulee muodostaa käsitys tilinpäätöksen laatimisen kannalta relevanteista tietojärjestelmistä. Tilintarkastajan ymmärrys siitä, mitä yrityksen IT-ympäristöön kuuluu ja miten IT-järjestelmät vaikuttavat tilinpäätökseen, auttaa riskien tunnistamisessa ja tarkastustoimenpiteiden suunnittelussa.

Lue lisää

Sähköisen kirjanpitodatan käyttö tilintarkastuksessa

Kun kirjanpidon data ja muu tilintarkastuksessa käytettävä aineisto on sähköisessä muodossa, on sitä mahdollista tarkastaa tehokkaasti sähköisin menetelmin, kuten data-analytiikalla. Kevään 2024 K1-koulutuskiertueellamme pureudutaan muun muassa sähköisen kirjanpitodatan tehokkaaseen tarkastamiseen.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top