IFIARin kansainvälinen tutkimus tilintarkastuksen laadusta

Kansainvälinen tilintarkastusalan valvontaviranomaisten yhdistys IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators) julkaisi keväällä vuosittaisen selvityksensä tilintarkastuksen ulkoisen laadunvalvonnan havainnoista. Selvitys on tehty keräämällä tietoa IFIARin jäseniltä maailmanlaajuisesti. Suomen PRH:n tilintarkastusvalvonta on IFIARin jäsen.

Kansainvälinen tilintarkastusalan valvontaviranomaisten yhdistys IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators) julkaisi keväällä vuosittaisen selvityksensä tilintarkastuksen ulkoisen laadunvalvonnan havainnoista. Selvitys on tehty keräämällä tietoa IFIARin jäseniltä maailmanlaajuisesti. Suomen PRH:n tilintarkastusvalvonta on IFIARin jäsen. 

Kirjoittaja: Riitta Laine | Kuva: Vesa Sammalisto

Vuoden 2020 tutkimus koski  

  • 50 maata  
  • kuutta kansainvälisesti suurinta tilintarkastusketjua; BDO, Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young, Grant Thornton, KPMG ja PwC 
  • 139 (143 vuonna 2019) tilintarkastusyhteisön sisäisen laadunvalvontajärjestelmän laaduntarkastusta
  • 131 (134) tilintarkastusyhteisön tekemien tilintarkastusten laaduntarkastusta 
  • 898 (926) listattua PIE-yhtiötä  
  • 27 (35) merkittävän rahoituslaitoksen (SIFI) tilintarkastusta 

Sisäiset laadunvalvontajärjestelmät

Sisäisiin laadunvalvontajärjestelmät kattavat yhteisöjen organisaatiorakenteen sekä sisäiset politiikat ja toimintatavat, joilla varmennetaan tekemisen kokonaisvaltaista laatua. Havainnoksi laaduntarkastuksessa katsotaan sellainen poikkeaminen laatustandardeista, eettisistä säännöistä tai riippumattomuusvaatimuksista, jolla on poikkeaman merkittävyydestä tai systeemisyydestä johtuen saattanut olla vaikutusta tilintarkastuksen laatuun. 

Laadunvalvontajärjestelmiä koskevia havaintoja tehtiin 58 tilintarkastusyhteisössä. Laadunvalvontajärjestelmää koskevat havainnot luokiteltiin kuuteen teemaan ISQM1 -standardin mukaisesti. Eniten havaintoja oli tehty toimeksiantojen suorittamiseen liittyen, 43 %:ssa tarkastetuista yhteisöistä. Myös riippumattomuuteen ja eettisiin vaatimuksiin liittyviä havaintoja tehtiin runsaasti, 32 % laaduntarkastetuista tilintarkastusyhteisöistä. 

Listattujen PIE-yhtiöiden tilintarkastustoimeksiannot

Yksittäisten PIE-tilintarkastustoimeksiantojen laaduntarkastuksissa arvioidaan sitä, miten tilintarkastusstandardeja on noudatettu toimeksiantoja suorittaessa. Vähintään yksi laaduntarkastushavainto tehtiin 301 toimeksiannossa (309), mikä on 34 % (33 %) kaikista laaduntarkastetuista toimeksiannoista.  

Tilintarkastustoimeksiantoihin liittyvät laaduntarkastushavainnot luokiteltiin 16 teemaan. Kuten aiempinakin vuosina, sekä tilintarkastusyhteisöinä että havaintojen määrässä mitattuna eniten havaintoja tehtiin liittyen johdon tekemien arvioiden kyseenalaistamiseen ja testaamiseen (127 yhtiössä, 190 kpl). Toiseksi eniten havaintoja tehtiin sisäisten kontrollien testaamisesta saatavan evidenssin riittävyydestä (84 yhtiössä, 173 kpl). Selvityksen liitteestä B löytyy tarkempi erittely havainnoista.  

Merkittävien rahoituslaitosten tilintarkastustoimeksiannot 

Myös merkittävien rahoituslaitosten (SIFI) tilintarkastustoimeksiantojen laaduntarkastuksissa arvioidaan sitä, miten tilintarkastusstandardeja on noudatettu toimeksiantoja suorittaessa. SIFI-tilintarkastustoimeksiannoissa eniten puutteita havaittiin lainojen luottotappioiden ja arvonalennusten kirjaamisen tarkastuksessa (11 toimeksiannossa, 20 havaintoa) ja sisäisten kontrollien testaamisessa (7 toimeksiannossa, 17 havaintoa). 

Mitä tuloksista voi päätellä? 

IFIAR haluaa korostaa, että selvityksen tuloksista ei voi vetää johtopäätöksiä yleisesti tilintarkastuksen laadusta, vaan selvityksestä selviää määrällistä tietoa laaduntarkastuksista ja esiin nousseista aiheista ja trendeistä. Sekä tilintarkastusyhteisöjen, joissa on tehty vähintään yksi havainto, että yksittäisten havaintojen määrä on laskenut vuoden 2016 jälkeen. 

Tilintarkastuksen laatu on puhuttanut viime vuosina sekä Suomessa että maailmalla. IFIAR kertoo tekevänsä yhteistyötä tilintarkastusketjujen ja monen muun sidosryhmän, kuten tilintarkastusalan standardeja laativan IAASB:n ja eettisiä sääntöjä laativan IESBA:n kanssa. Yhteistyöllä pyritään parantamaan tilintarkastuksen laatua, mutta päävastuu laadun parantamisesta sekä järjestelmä- että toimeksiantotasolla on tilintarkastusyhteisöillä itsellään. 

Tutustu IFIARin tutkimuksiin 

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top