Pro gradu: Tilintarkastusalan houkuttelevuus

Tilintarkastusalan houkuttelevuus tuntuu olevan laskusuhdanteessa. Suomen Tilintarkastajien asiantuntija Jarkko Raitiokin kirjoitti viime syksynä siitä, kuinka tilintarkastajia on tällä hetkellä vähemmän kuin koskaan aiemmin, vaikka töitä olisi tarjolla enemmän kuin ikinä. Päätin selvittää pro gradu -tutkielmassani, mistä tämä voisi johtua. Mikä tilintarkastusalan houkuttelevuuteen oikeastaan vaikuttaa?
Apurahan saanut Johanna Kurjanen

Kirjoittaja ja kuva: Jonna Kurjanen

Apurahan saanut Jonna Kurjanen

Tutkin pro gradu -tutkielmassani tilintarkastusalan houkuttelevuutta potentiaalisena työllistymisalana. Tutkielma on toteutettu erityisesti tarkastusalan opiskelijoiden näkökulmasta. Tavoitteenani oli selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat alan houkuttelevuuteen, ja millaisena alaa oikeastaan pidetään. 

Toimialan houkuttelevuus ja alamielikuva 

Tutkielmani pohjautuu työnantajamielikuvia ja työnantajabrändäystä käsittelevään tutkimukseen, jota sovelsin yksittäisen työnantajan sijaan kokonaiseen toimialaan. Aikaisemman tutkimuksen ja tutkielmani tulosten pohjalta voidaan todeta, että toimialan houkuttelevuus muodostuu kahdesta keskeisestä tekijästä: toimialamielikuvasta sekä yksilön ja toimialan välisestä yhteensopivuudesta. 

Toimialamielikuvalla tarkoitetaan sitä, millaisia asioita kyseiseen toimialaan yhdistetään. Tutkimustulosteni perusteella tilintarkastusalan etuna pidetään muun muassa  

  • työaikojen joustavuutta
  • hyvää työllisyystilannetta
  • alan yhteiskunnallista merkittävyyttä ja 
  • työn sisällön merkityksellisyyttä.  

Alan negatiivisiin puoliin taas kuuluu työn syklisyys, kiire, paine ja vastuun määrä. Alan palkkaus jakoi mielipiteitä: osa haastateltavista piti alan palkkausta etuna, osa taas näki sen negatiivisemmassa valossa. 

Yksilön ja tilintarkastusalan välinen yhteensopivuus

Yksilön ja toimialan välinen yhteensopivuus tarkoittaa sitä, miten yksilö sopii kyseisen toimialan työhön, ja miten hän kokee työn sopivan hänelle esimerkiksi persoonan tai elämäntilanteen kannalta.

Tutkimustulosteni perusteella tilintarkastusalan työntekijältä vaaditaan muun muassa kehittymishalukkuutta, itsensä johtamisen taitoja sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Alan työntekijän tulee olla valmis ja kykenevä työskentelemään numeroiden parissa ja alalle tyypillisen vuosisyklin mukaisesti. Myös epävarmuuden sietäminen ja halukkuus oppia uutta ovat tärkeitä, sillä ala muuttuu ja kehittyy jatkuvasti. 

Tutkimustulosteni avulla tilintarkastuksen alamielikuvaa voidaan kehittää ja alan vetovoimaisuutta voidaan analysoida tarkemmin. Tilintarkastajien lukumäärän väheneminen voi aiheuttaa tulevaisuudessa haasteita, mutta alaan liittyy myös paljon positiivisia puolia, jotka tarjoavat mahdollisuuksia uusien työntekijöiden houkuttelemiseen ja sitouttamiseen alalle. Lisäksi tilintarkastajien laajeneva tehtäväkenttä voi jo itsessään houkutella uusia tekijöitä alalle, joten syytä huoleen ei lienee kuitenkaan ole. 

Jonna Kurjanen, HM, Tampereen yliopisto

Opiskelija-apuraha

Jonna Kurjaselle myönnettiin opiskelija-apuraha pro gradu -tutkielmastaan keväällä 2023.

Suomen Tilintarkastajat ry:n rahasto tukee korkeakouluopiskelijoita myöntämällä apurahoja tilintarkastusalan koulutus- ja tutkimustoimintaan. Apurahat myönnetään keväällä tilintarkastusta opiskeleville tai alaa tutkiville.

Hakija voi olla opinnäytetyöntekijä, vastavalmistunut tai jatko-opiskelija. Apuraha on luonteeltaan kannustinapuraha, joka voidaan myöntää koulutukseen tai tutkimustoimintaan. Seuraava apurahahaku käynnistyy keväällä 2024.

Tutustu myös:

Lisää samasta aiheesta

Artikkeliväitöskirja: White-Collar Crime and Auditing

Väitöskirjassa tutkitaan, miten tilintarkastus vaikuttaa taloudellisen rikollisuuden ilmenemiseen ja vaikutuksiin Suomessa. Tutkimustulosten perusteella tilintarkastuksella on tiettyjä rikosvahinkoja rajaavia vaikutuksia, mutta jotkut rikoksentekijät osaavat myös hyödyntää tilintarkastuskertomuksen käyttäjien perusteettomia odotuksia rikosten mahdollistamisessa.

Lue lisää

Pro gradu: Case Jippii Oyj – Vaikutukset tilintarkastajien ammatilliseen kiinnostukseen toimia tilintarkastajina

Tilintarkastajien rooli taloudellisen raportoinnin varmentamisessa on keskeinen, ja heidän ammattikuntansa on rakentunut luottamuksen varaan. Kun skandaalit ja talousrikostapaukset tulevat esiin, ne voivat heikentää tätä luottamusta ja aiheuttaa myös tilintarkastajissa henkilökohtaista pelkoa ja stressiä. Toisaalta tilintarkastajan vastuu voi lisätä ammatin houkuttelevuutta.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top