Tilintarkastusasiakasta koskevat säädökset ja määräykset tilintarkastuksessa

Säädösten ja määräysten noudattamisen tarkastaminen on osa tilintarkastusta. Se liittyy niin kirjanpidon ja tilinpäätöksen kuin hallinnonkin tarkastukseen. Lisäksi sillä on merkitystä rahanpesulain näkökulmasta.

Säädösten ja määräysten noudattamisen tarkastaminen on osa tilintarkastusta ja liittyy niin kirjanpidon ja tilinpäätöksen kuin hallinnonkin tarkastukseen. Lisäksi sillä on merkitystä rahanpesulain näkökulmasta. 

Kirjoittaja: Riitta Laine | Kuva: Vesa Sammalisto

Säädösten ja määräysten noudattamisen tarkastaminen on osa tilintarkastusta. Se liittyy niin kirjanpidon ja tilinpäätöksen kuin hallinnonkin tarkastukseen. Lisäksi sillä on merkitystä rahanpesulain näkökulmasta.

Johdolla on vastuu säädösten ja määräysten noudattamisesta 

Johdon huolellisuusvelvollisuuteen kuuluu yhteisöä koskevien sääntöjen ja määräysten noudattaminen. Tähän kuuluvat niin vakiintuneen lainsäädännön kuin muuttuvienkin määräysten, kuten pakotesäädösten, seuranta ja noudattaminen.   

Säädösten ja määräysten huomioiminen tilinpäätöksen tarkastuksessa 

Kansainvälisiin tilintarkastusstandardeihin sisältyy asiakkaan johdon toimintaa arvioivia toimenpiteitä, joita tehdään tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä. Säädösten ja määräysten huomioon ottamista käsitellään erityisesti tilintarkastusstandardissa ISA 250 (uudistettu) ”Säädösten ja määräysten huomioon ottaminen tilintarkastuksessa”. 

Standardissa asiakasta koskevat säädökset ja määräykset jaetaan sellaisiin, joilla 

  • tiedetään yleisesti olevan välitön vaikutus tilinpäätöksen lukuihin, tietoihin ja esittämiseen 
  • ei ole välitöntä vaikutusta tilinpäätökseen, mutta joiden noudattamatta jättäminen saattaa vaikuttaa siihen olennaisesti. 

ISA 250 -standardissa vaatimukset tilintarkastajan toimenpiteiden suhteen rajataan siis niihin säädöksiin ja määräyksiin, joilla on tai voi olla olennainen vaikutus tilinpäätökseen.  Tilintarkastajan mahdollisuuksien tunnistaa säädösten ja määräysten noudattamatta jättämistä asiakkaallaan todetaan olevan sitä heikommat, mitä etäämpänä se tapahtuu asiakkaan tilinpäätöksessä kuvatuista tapahtumista ja liiketoimista. 

Standardissa ohjeistetaan, miten säädösten ja määräysten mahdollinen noudattamatta jättäminen huomioidaan tilintarkastuksessa, sekä miten havaituista tai epäillyistä rikkomuksista raportoidaan tilintarkastuskertomuksessa.  

Säädösten ja määräysten, kuten pakotesäännöstön, noudattamatta jättämisellä voi olla vaikutusta tilinpäätökseen muun muassa yhtiölle koituvien seuraamusmaksujen, toiminnan jatkuvuuden vaarantumisen tai liitetietovaatimusten kautta. 

Eettiset säännöt ohjeistavat havaittujen ja epäiltyjen rikkomusten käsittelyssä 

Myös kansainväliset eettiset säännöt sisältävät toimintaohjeita sen varalta, että tilintarkastaja havaitsee tai epäilee, ettei tilintarkastusasiakas ole noudattanut sitä koskevia säädöksiä ja määräyksiä. Tilintarkastajan on muun muassa kiinnitettävä asiakkaan huomio asiaan ja annettava heille mahdollisuus oikaista ja korjata tilanne. Joissain tilanteissa tilintarkastaja voi myös estää asiakasta toimimasta väärin.   

Eettisten sääntöjen mukaan tilintarkastajan ei tarvitse puuttua merkitykseltään vähäisiin seikkoihin eikä hänellä odoteta olevan erityistä säädösten ja määräysten tuntemusta. Tilintarkastajan on kuitenkin näinä aikoina asianmukaista olla erityisen hereillä sen suhteen, noudattaako asiakas pakotesäännöstöä.  

Säädökset ja määräykset suomalaisessa tilintarkastuksessa 

Kansainväliset standardit tai eettiset säännöt eivät tunne hallinnon tarkastuksen käsitettä eivätkä tilintarkastuslain mukaista huomautusta. Niissä asiaa tarkastellaan ainoastaan tilinpäätöstietojen oikeellisuuden ja riittävyyden näkökulmasta. 

Suomalaisen tilintarkastajan on arvioitava säädösten ja määräysten noudattamista myös hallinnon tarkastuksen ja johdon huolellisuusvelvollisuuden näkökulmasta. Tämän lisäksi tilintarkastajan on tunnettava ja täytettävä velvollisuutensa, joista määrätään laissa rahanpesun ja terrorismin estämisestä.

Sen lisäksi, että tilintarkastaja arvioi, noudattaako asiakas sitä koskevia säädöksiä ja määräyksiä, on hänen noudatettava niitä myös omassa toiminnassaan. Olemme koonneet tilintarkastajille ja muille talouden ammattilaisille hyödyllistä tietoa ja ajankohtaisia linkkejä liittyen pakotteisiin ja niiden noudattamiseen. Kooste tilintarkastajille löytyy täältä.

Lisää samasta aiheesta

Miksi LCE-standardi on tervetullut?

Uuden LCE-ISA-standardin suorat vaikutukset yksittäiseen toimeksiantoon saattavat jäädä vähäisiksi. Standardin käyttöönotolla on silti monia positiivisia vaikutuksia pk-tilintarkastukseen.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top