Vaihto-omaisuuden olemassaolon tilintarkastus koronaepidemian aikana

Koronavirusepidemia tekee tilintarkastajan fyysisestä osallistumisesta inventaariin mahdotonta. Miten tilintarkastaja voi varmistua varaston olemassaolosta?

Koronavirusepidemia tekee tilintarkastajan fyysisestä osallistumisesta inventaariin mahdotonta. Haasteet koskevat erityisesti yhtiöitä, joiden tilikausi päättyy maalis- tai huhtikuussa 2020.

Kirjoittaja: Riitta Laine | Kuva: Aki Rask

Matkustaminen ja asiakkaiden luona vieraileminen ei ole järkevää tai edes mahdollista, mutta tilinpäätös on silti tilintarkastettava. Miten tilintarkastaja voi tässä tilanteessa varmistua varaston olemassaolosta?

ISA 501 -standardin vaatimukset

Jos vaihto-omaisuus on tilinpäätöksen kannalta olennainen, tilintarkastajan on hankittava ”tarpeellinen määrä tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä” vaihto-omaisuuden olemassaolosta ja tilasta (ISA 501.4). Epäolennaiseen vaihto-omaisuuteen ei ole välttämätöntä kohdistaa tarkastusta.

Tilintarkastaja hankkii evidenssin vaihto-omaisuuden olemassaolosta olemalla läsnä fyysisesti inventoinnissa, jos se on käytännössä mahdollista (ISA 501.4a). Tämä voi tapahtua tilinpäätöspäivänä tai muuna ajankohtana. Jos inventointi tapahtuu muulloin kuin tilinpäätöspäivänä, tilintarkastajan on tehtävä toimenpiteitä kohdistuen inventointipäivän ja tilinpäätöspäivän väliseen aikaan (ISA 501.4).

Jos tilintarkastaja ei pysty ennalta-arvaamattomien olosuhteiden vuoksi olemaan läsnä inventoinnissa, on hänen tehtävä fyysisiä laskentoja tai havainnoitava laskennan suorittamista jonain muuna ajankohtana. Lisäksi inventointipäivän ja tilinpäätöspäivän väliseen aikaan on kohdistettava tarkastustoimenpiteitä. (ISA 501.6)

Jos tilintarkastajan ei ole mahdollista olla fyysisesti läsnä inventoinnissa, hänen on suoritettava vaihtoehtoisia toimenpiteitä (ISA 501.7). Läsnä oleminen voi estyä siksi, että tilintarkastajan turvallisuus voisi vaarantua (ISA 501.A12).

Jos tilintarkastaja ei voi suorittaa sellaisia vaihtoehtoisia toimenpiteitä, joista hän saisi riittävästi tarkoitukseen soveltuvaa evidenssiä, pitää hänen mukauttaa lausuntoaan ISA 705 -standardin mukaisesti (ISA 501.7).

Standardi antaa ohjeita myös sellaisen vaihto-omaisuuden osalta, joka on kolmannen osapuolen hallinnassa ja määräysvallassa. (ISA 501.8)

Koronan vaikutus vaihto-omaisuuden tilintarkastukseen

Koronan voidaan katsoa olevan ennalta-arvaamaton olosuhde. Tällöin laskentoja pitäisi pyrkiä suorittamaan tai havainnoimaan jonain muuna ajankohtana. Koronaepidemia saattaa kuitenkin jatkua vielä jonkin aikaa, joten tilintarkastaja ei pysty lähiaikoina olemaan fyysisesti läsnä inventaarissa tai suorittamaan tarkastuslaskentoja. Hänen tulisi siis suorittaa vaihtoehtoisia toimenpiteitä.

Standardin soveltamisohjeistus mainitsee vain yhden vaihtoehtoisen toimenpiteen. Se on yksityiskohtainen tarkastus, joka kohdistuu inventaaria edeltäneiden hankintojen myöhemmin tapahtuneen myynnin dokumentteihin. Kolmannen osapuolen hallussa olevan vaihto-omaisuuden osalta tilintarkastaja voi harkita vahvistusten pyytämistä.

Soveltuvat toimenpiteet riippuvat muun muassa yrityksestä, toimialasta, vaihto-omaisuuden luonteesta ja varastojärjestelmästä. Yksi soveltuva toimenpide voi olla inventaariin osallistuminen videoyhteydellä (Teams, Skype).

Jos evidenssiä ei saada riittävästi, on mukautettava tilintarkastuskertomusta

Jos tilintarkastaja ei pysty vaihtoehtoisilla toimenpiteillä hankkimaan olemassaolosta riittävästi evidenssiä, hänen on mukautettava tilintarkastuskertomusta ISA 705 -standardin mukaisesti. Mallia mukautukselle voi katsoa Tilintarkastajan Raportointi 2019 -julkaisun luvusta 2.5.1.1.

-Riitta Laine, tilintarkastusasiantuntija, Suomen Tilintarkastajat ry

Lue myös:

Journal of Accountancy: How auditors can test inventory without a site visit

Lisää aiheesta:

Lisää samasta aiheesta

Vierasblogi: Automatisoi asiakkaan tunteminen helposti ja hyödynnä Netvisor-jäsenetu

Tilintarkastuslaki ohjaa, miten pitkään tilintarkastusasiakirjoja tulee säilyttää. Rahanpesulaki taas antaa omat raaminsa rahanpesulain nojalla kerättyjen tietojen säilyttämiseen. Koska säädöksiä on paljon, on asiakkaan tuntemiseen ja rahanpesulakiin liittyvät tiedot viisainta säilyttää erillään muista tilintarkastusaineistoista. Helpointa se on erillisen ohjelmiston avulla.

Lue lisää

Käsityksen muodostaminen yrityksen IT-ympäristöstä

Tilintarkastajan tulee muodostaa käsitys tilinpäätöksen laatimisen kannalta relevanteista tietojärjestelmistä. Tilintarkastajan ymmärrys siitä, mitä yrityksen IT-ympäristöön kuuluu ja miten IT-järjestelmät vaikuttavat tilinpäätökseen, auttaa riskien tunnistamisessa ja tarkastustoimenpiteiden suunnittelussa.

Lue lisää

Sähköisen kirjanpitodatan käyttö tilintarkastuksessa

Kun kirjanpidon data ja muu tilintarkastuksessa käytettävä aineisto on sähköisessä muodossa, on sitä mahdollista tarkastaa tehokkaasti sähköisin menetelmin, kuten data-analytiikalla. Kevään 2024 K1-koulutuskiertueellamme pureudutaan muun muassa sähköisen kirjanpitodatan tehokkaaseen tarkastamiseen.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top