Tilintarkastusjärjestelmä Suomessa

Tilintarkastajan ammatti on luvanvarainen. Tilintarkastajana voi toimia vain Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) tilintarkastajarekisteriin rekisteröidyt henkilöt. Tilintarkastajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, jolla on HT-, KHT- tai JHT-tilintarkastajan auktorisointi. Myös oikeushenkilö eli esimerkiksi osakeyhtiö voidaan hyväksyä tilintarkastajaksi. Tällöin käytetään termiä tilintarkastusyhteisö. 

Suomessa on vuodesta 2016 lähtien ollut voimassa kaksiportainen tilintarkastajajärjestelmä. Tilintarkastajien tutkintorakenteessa tämä näkyy siten, että kaikkien tilintarkastajien tulee suorittaa ensin HT-tilintarkastajan tutkinto, jonka jälkeen on mahdollista suorittaa KHT ja JHT-tilintarkastajan erikoistumistutkinnot.   

HT-tilintarkastaja  

HT-tilintarkastajaksi aikovan tulee suorittaa hyväksytysti HT-tilintarkastajan tutkinto ja täyttää myös HT-tilintarkastajalle asetetut edellytykset, joita ovat lähtökohtaisesti 

  • korkeakoulututkinto 
  • vaadittavat laskentatoimen, oikeustieteen ja muut kauppa- ja taloustieteelliset opinnot 
  • vähintään kolmen vuoden työkokemus tilintarkastuksesta tai siihen rinnastettavista tehtävistä  

HT-tilintarkastaja voidaan valita tilintarkastajaksi suurimpaan osaan yhtiöistä ja säätiöistä.    

KHT-tilintarkastaja  

KHT-tilintarkastajaksi aikovan tulee olla HT-tilintarkastaja ja suorittaa hyväksytysti KHT-erikoistumistutkinto. KHT-erikoistumistutkintoon osallistuvalla on oltava ylempi korkeakoulututkinto tai toiminut vähintään viiden vuoden ajan HT-tilintarkastajana.

KHT-tilintarkastajaa tarvitaan, jos on kyse yleisen edun kannalta merkittävästä yhteisöstä (PIE-yhteisö) tai yhteisöstä tai säätiöstä, jossa päättyneellä tilikaudella täyttyy vähintään kaksi seuraavista edellytyksistä: 

  • taseen loppusumma ylittää 25 000 000 euroa 
  • liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 50 000 000 euroa 
  • yhteisön tai säätiön palveluksessa on keskimäärin yli 300 henkilöä. 

JHT-tilintarkastaja  

JHT-tilintarkastajaksi aikovan tulee olla HT-tilintarkastaja ja suorittaa hyväksytysti JHT-erikoistumistutkinto. JHT-erikoistumistutkintoon osallistuvalla on oltava ylempi korkeakoulututkinto tai toiminut vähintään viiden vuoden ajan HT-tilintarkastajana. Lisäksi hänen on tullut hankkia

  • julkishallinnon ja -talouden tilintarkastajan tehtävän edellyttämät laskentatoimen ja oikeustieteen opinnot tai
  • hankkinut vähintään yhden vuoden ja kuuden kuukauden kokemuksen julkishallinnon ja -talouden tehtävistä.

JHT-tilintarkastajat toimivat tilintarkastusyhteisöjen päävastuullisina tilintarkastajina kuntien ja hyvinvointialueiden tilintarkastuksissa. JHT-tilintarkastajat toimivat myös seurakuntien tilintarkastajina.   

Tilintarkastusyhteisö  

Tilintarkastusyhteisöksi on hyväksyttävä tilintarkastustoimintaa harjoittava osakeyhtiö, osuuskunta, kommandiittiyhtiö tai avoin yhtiö, joka täyttää tilintarkastuslaissa tarkemmin määritellyt edellytykset. Keskeisimmät kriteerit Tilintarkastusyhteisöllä tulee olla edellytykset toimia riippumattomana tilintarkastusyhteisönä. Tilintarkastusyhteisön omistuksesta ja määräysvallasta enemmistön pitää olla yhtiössä työskentelevillä tilintarkastajilla tai tilintarkastusyhteisöllä.     

Scroll to Top