Tilintarkastuslainsäädäntö

Tilintarkastusta ja tilintarkastajia koskevaa sääntelyä on useissa laeissa ja muissa säädöksissä. Keskeisin tilintarkastusta koskeva sääntely on tilintarkastuslaissa, jossa luodaan oikeuksia ja velvollisuuksia tilintarkastajille, tarkastuskohteille ja tilintarkastajia valvoville viranomaisille. Tilintarkastuslaki on luonteeltaan yleislaki. Tilintarkastuslain säännöksiä tulee siis noudattaa siinä tapauksessa, jos muualla ei toisin säännellä. 

Tilintarkastusta tai tilintarkastajaa koskevaa sääntelyä on esimerkiksi seuraavissa säädöksissä: 

 • Tilintarkastuslaki (1141/2015) 
 • Valtioneuvoston asetus tilintarkastuksesta (1377/2015) 
 • Työ- ja elinkeinoministeriön asetus tilintarkastajan hyväksymisedellytyksistä (1442/2015) 
 • Laki tilintarkastajan vuosimaksusta ja laadunvalvonnan maksuista (1512/2015) 

 • EU:n tilintarkastusdirektiivi 2014/56/EU 
 • EU:n tilintarkastusasetus 537/2014 

 • Osakeyhtiölaki (624/2006) 
 • Osuuskuntalaki (421/2013) 
 • Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä (389/1988) 
 • Asunto-osakeyhtiölaki (1599/2009) 
 • Säätiölaki (487/2015) 
 • Yhdistyslaki (503/1989) 
 • Arvopaperimarkkinalaki (746/2012) 
 • Rahanpesulaki (444/2017) 

 

Scroll to Top