Euroopan PIE-tilintarkastusmarkkinat keskittyvät, kertoo tuore selvitys

Euroopan komissio on julkaissut selvityksen tilintarkastusmarkkinoiden kehityksestä EU:n alueella yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen osalta. Selvitys koskee vuosia 2015–2018.

Euroopan komissio on julkaissut selvityksen tilintarkastusmarkkinoiden kehityksestä EU:n alueella yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen (PIE-yhteisöt) osalta. Selvitys koskee vuosia 2015–2018.

Kirjoittaja: Riitta Laine | Kuva: Vesa Sammalisto

Euroopan komissio julkaisi 28.1.2021 selvityksen tilintarkastusmarkkinoiden kehityksestä EU:n alueella yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen eli PIE-yhteisöjen osalta. Selvitys koskee vuosia 2015–2018.

Raportista ilmenee mm. seuraavaa: 

  • Tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen lukumäärä EU:n alueella väheni, mikä tarkoittaa PIE-yhteisöille vähemmän valinnanvapautta tilintarkastajan valinnassa. Myös PIE-yhteisöihin kohdistuneiden tilintarkastusten määrä väheni vuosien 2015 ja 2018 välillä. Tämä johtuu kuitenkin pääosin muutoksista kansallisissa PIE-määritelmissä.
  • PIE-yhteisöjen tilintarkastuksen markkinoiden keskittyminen jatkuu, ja Big-4-yhteisöt ovat useimmissa maissa dominoivassa asemassa. Raportissa todetaan, että eturistiriitojen poistamiseen tähtäävät toimenpiteet, kuten pakollinen rotaatio tai muiden kuin tilintarkastuspalvelujen tarjoamiselle asetetut rajoitukset, saattavat entisestään lisätä markkinoiden keskittymistä vähentämällä PIE-yhteisöille jäävää valinnanvaraa tilintarkastajan suhteen.  
  • Tilintarkastajien kansalliset valvojat ovat raportoineet puutteista tilintarkastusyhteisöjen sisäisissä laadunvalvontajärjestelmissä liittyen mm. riippumattomuuteen ja toimeksiantokohtaiseen (yhteisön sisäiseen) laadunvalvontaan. Toimeksiantokohtaiset laatuhavainnot ovat liittyneet mm. riskiarvioihin, olennaisuuteen, otantaan, kontrollitestaukseen, evidenssiin ja konsernien tilintarkastukseen. EU-tason vertailu on hankalaa johtuen mm. erilaisista tarkastussykleistä ja havaintojen luokittelusta.
  • Myös tarkastusvaliokuntien toiminnan arviointi EU-tasolla on haasteellista. Tarkastusvaliokunnat ovat toimivaltaisten viranomaisten seurannan kohteina 21 jäsenvaltiossa.
  • Tuotot muista kuin tilintarkastuspalveluista (NAS, non-audit services) muodostivat noin kaksi kolmannesta PIE-yhteisöjä tarkastavien tilintarkastusyhteisöjen tuotoista.

Komissio toteaa, että jatkoarvioinnissa pitäisi ottaa huomioon merkittäviin suuryrityksiin (esim. Carillion, Thomas Cook ja Wirecard) liittyvät viimeaikaiset tapaukset, jotka saattavat heikentää tilintarkastajien ammattikunnan mainetta ja sijoittajien luottamusta.

Komissio on käynnistänyt selvityksen EU:n tilintarkastuslainsäädännön vaikutuksista tilintarkastusmarkkinoihin. Selvityksen tuloksia hyödynnetään tulevaisuudessa tarkasteltaessa, kuinka tehokkaasti tilintarkastusnormisto lisää läpinäkyvyyttä ja parantaa tilintarkastuksen laatua ja kilpailua tilintarkastusmarkkinoilla erityisesti PIE-yhteisöjen osalta. Arvioinnissa tarkastellaan myös covid-19:n aiheuttaman taloudellisen kriisin vaikutuksia tilintarkastussektoriin.  

Lisää samasta aiheesta

Arvopaperimarkkinayhdistys pyytää lausuntoja suunnattuihin osakeanteihin liittyvästä suositusluonnoksesta

Arvopaperimarkkinayhdistys haluaa suunnattujen osakeantien perusteluihin lisää avoimuutta. Suunnatuissa osakeanneissa poiketaan osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta ja siksi poikkeamiselle pitää olla painava taloudellinen syy. Suosituksen tavoitteena on, että perusteita merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle kerrottaisiin nykyistä avoimemmin ja perusteellisemmin.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top