Skandaalit kaupparekisterissä

Osakeyhtiöiden kaupparekisteritiedoissa on ollut ilmeisiä puutteita, selviää harmaan talouden selvitysyksikön (HTSY) 13.6.2023 julkaisemasta selvityksestä. Kaupparekisteritiedot tulisi saada kuntoon viranomaisten, yritysten ja tilintarkastajien yhteispanoksella.

Kirjoittaja: Jarkko Raitio

Verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikön (HTSY) 13.6.2023 julkaisemassa selvityksessä tarkasteltiin 58 859 osakeyhtiön tilintarkastusta koskevien velvoitteiden noudattamista vuosilta 2020 ja 2021. Selvityksen mukaan 30 prosenttia eli 17 428 osakeyhtiötä ei ollut vuoden 2021 osalta rekisteröinyt tilintarkastuskertomusta kaupparekisteriin ja 19 prosenttia eli 11 477 osakeyhtiötä ei ollut rekisteröinyt tilintarkastajaa kaupparekisteriin. Määriä voinee pitää huomattavina.

HTSY:n selvitys osoittaa, että kaupparekisterissä olevien tilintarkastustietojen ajantasaisuuden ja paikkansapitävyyden parantaminen edellyttää toimenpiteitä. Välineitä tähän onkin jo olemassa, mutta tilanteen saaminen oikealle uralle edellyttää eri toimijoiden yhteispeliä ja toimeliaisuutta.

Uusi kaupparekisterilaki kannustaa yrityksiä pitämään rekisteritietonsa ajan tasalla

Kesäkuun 2023 alusta voimaan tullut uusi kaupparekisterilaki kannustaa yrityksiä pitämään tietonsa ajantasaisena. Kaupparekisterilain mukaan osakeyhtiöillä on jatkossa kalenterivuosittain velvoite tarkistaa tiedot ja tarvittaessa päivittää ne ajan tasalle (siirtymäsäännös velvoittaa tammikuusta 2026 lähtien). Jos yhtiö ei noudata velvoitteitaan, patentti- ja rekisterihallituksella on mahdollisuus puuttua laiminlyönteihin kaupparekisteri-ilmoituksen laiminlyöntimaksun tai tilinpäätöksen myöhästymismaksun muodossa.

Viranomaisten välistä yhteistyötä tulisi lisätä

Koska tilintarkastusvelvollisuuden noudattamisen seuranta ei ole kenenkään viranomaisen vastuulla, voisi verohallinnon ja patentti- ja rekisterihallituksen välisen tiedonvaihdon kehittämisellä olla rekisteritietoja parantavia vaikutuksia. Selvityksessään HTSY esittääkin tietojenvaihdon kehittämistä ja sitä, että tietojenvaihto olisi mahdollista rajata koskemaan yhtiöitä, jotka eivät ole noudattaneet tilintarkastusta koskevia velvoitteitaan. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että verohallinto kävisi dataa läpi ja toimittaisi PRH:lle tiedot niistä yhtiöistä, joilla on tilintarkastusta koskevissa tiedoissa puutteita.  

Tällainen massa-ajoilla suoritettava viranomaisten välinen tiedonvaihto edellyttänee lainsäädäntöä, mutta ilmeisen tarpeeseen se tässä tapauksessa tulisi.

Myös tilintarkastajat voivat tehdä osansa

Tilintarkastajat tarkastavat kaikkiaan vuosittain noin 120 000 yhteisön ja säätiön kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon. Näistä noin 100 000 on osakeyhtiöitä, joita koskee velvollisuudet tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomusten rekisteröinneistä.

Ensisijainen vastuu rekisteritietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta on tietenkin yhtiöllä itsellään. Tilintarkastajilla on kuitenkin mahdollisuus lakisääteisen tilintarkastuksen yhteydessä kommunikoida asiakasyrityksen johdon kanssa yhtiötä koskevien rekisteritietojen ajantasaisuudesta. Myös Suomen Tilintarkastajat ry:n julkaisemassa suosituksessa osakeyhtiön hallinnon tarkastuksesta suositellaan, että tilintarkastajat osana hallinnon tarkastusta tarkastaisivat myös yhtiön rekisteritietojen paikkansa pitävyyttä.

Tilintarkastuksen tarkoituksena on lisätä luottamusta osakeyhtiön julkaisemaan tilinpäätökseen ja sitä kautta yhtiön johtoon ja yhtiöön. Jos tilintarkastaja havaitsee tilinpäätöksessä olennaisia virheellisyyksiä tai yhtiön hallitus tai toimitusjohtaja on toiminut huolellisuusvelvollisuuden vastaisesti, tulee tilintarkastajan mukauttaa tilintarkastuskertomuksessa annettavia lausuntoja tai antaa tilintarkastuslain mukainen huomautus johdon toiminnasta.

Yli 90 prosenttia yritysten verohallinnolle tilittämistä veroista ja maksuista tulee tilintarkastusvelvollisista yrityksistä. Tilintarkastuksella ja tilintarkastusta koskevilla tiedoilla on siis merkitystä.

Mikä HTSY:n selvitys?

Verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikkö julkaisi 13.6.2023 selvityksen tilintarkastusta koskevien velvoitteiden noudattamisesta. Selvitys on luettavissa Verohallinnon Harmaan talouden selvityksiä -sivuilta.

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top