Kestävyysraportoinnin varmentaminen asettaa vaatimuksia tilintarkastajille

Kestävyysraportoinnin varmentamisessa lopullinen tavoite on kohtuullinen varmuus eli yhtäläinen varmuus taloudellisten tietojen varmentamisen kanssa. Varmentamisesta vastaisi tilintarkastaja.

Kestävyysraportoinnin varmentamisessa lopullinen tavoite on kohtuullinen varmuus eli yhtäläinen varmuus taloudellisten tietojen varmentamisen kanssa. Varmentamisesta vastaisi tilintarkastaja.

Kirjoittaja: Ingalill Aspholm | Kuva: Vesa Sammalisto

Europan komission julkaisi kestävyysraportointia koskevan direktiiviehdotuksensa (2021/0104 (COD)) huhtikuussa 2021. Sääntelykokonaisuus on vaikutuksiltaan erittäin laaja-alainen.

Ehdotetulla kestävyysraportointidirektiivillä määrättäisiin kestävyysraportoinnille vakiintunut asema yritysten toiminnassa. Direktiivi muuttaisi useita EU-lakeja, kuten tilinpäätösdirektiiviä, avoimuusdirektiiviä ja tilintarkastusdirektiiviä ja -asetusta.

Kestävyysraportointi muuttuisi direktiivin myötä merkittävästi. Mukaan tulisi vaatimus raportoida pakollisten EU:n kestävyysraportointistandardien mukaisesti. Parhaillaan näitä standardeja edistää Euroopan taloudellisen raportoinnin neuvoa-antavan ryhmä EFRAG. Lisäksi kestävyysraportoinnin varmentamisesta tulisi pakollista tietyn kokorajan ylittäville yrityksille. Toistaiseksi varmentaminen on ollut vapaaehtoista.

Rajoitetusta varmuudesta kohti kohtuullista varmuutta

Direktiiviehdotuksen mukaan yrityksen lakisääteisesti valitsema tilintarkastaja vastaisi lähtökohtaisesti myös kestävyysraporttien varmentamisesta. Tilintarkastajan uudesta roolista johtuen tilintarkastusdirektiivissä muutettaisiin useita artikloja, jotka koskevat muun muassa

  • tilintarkastajan kestävyysraportointiin liittyviä osaamisvaatimuksia sekä jatkuvan kouluttautumisen vaatimuksia
  • varmennustehtävässä noudatettavia standardeja
  • tilintarkastajien valvontaa.

Uudet säännöt määräisivät tilintarkastajan varmentamaan yrityksen kestävyysraportoinnin rajoitetun varmuuden mukaisesti. Samoin tilintarkastajan tulisi varmentaa, että kestävyysraportointi on tehty EU:n kestävyysraportointistandardien mukaisesti.

Direktiivissä ehdotetaan kestävyystietojen varmentamiseen asteittaista etenemistapaa. Aluksi riittäisi niin sanottu rajoitettu varmuus, mutta pitkän tähtäimen tavoitteena olisi kohtuullinen varmuus. Tällöin varmennuksen taso olisi kestävyystietojen osalta yhtäläinen taloudellisten tietojen varmennukseen nähden.

Tilintarkastajan suorittamalla varmennuksella halutaan vastata sijoittajien ja muiden sidosryhmien huolenaiheisiin, jotka koskevat yritysten julkaisemien kestävyysraporttien luotettavuutta.

Suomen Tilintarkastajat kannattaa etenemistä kohti kohtuullista varmuutta

Suomen Tilintarkastajat ry kannattaa direktiiviehdotuksessa esitettyä etenemistapaa. Mielestämme on perusteltua pyrkiä kestävyystietojen osalta asteittain kohti kohtuullista varmuutta eli samaa varmennustasoa kuin taloudellisten tietojen osalta.

Julkaisemme syksyllä 2021 ensimmäisen kestävyysvarmennussuosituksen. Päivitämme suosituksen direktiivin vaatimuksilla, kun direktiivi on lopullisesti julkaistu.

Tilintarkastajien ammatillinen osaaminen on varmistettava

Tilintarkastusdirektiiviin ehdotetut muutokset koskevat myös tilintarkastajien osaamisvaatimuksia, noudatettavia standardeja sekä tilintarkastajien valvontaa.

Tilintarkastajien auktorisointivaatimuksilla olisi varmistettava, että tilintarkastajilla on riittävä teoreettinen osaaminen kestävyysraporttien varmistamisesta sekä kyky soveltaa tietoa käytännössä. On myös varmistettava, että jo auktorisoidut tilintarkastajat saavat tarvittavat tiedot ja osaamisen kestävyysraporttien varmentamisesta jatkuvan kouluttautumisen kautta. On varmistettava, että tilintarkastajille asetetut vaatimukset lakisääteisessä tilintarkastuksessa ja kestävyysraportoinnin varmentamisessa ovat yhdenmukaiset.

Yksi Suomen Tilintarkastajat ry:n keskeisistä tavoitteista on edistää ja ylläpitää tilintarkastajien ammatillista osaamista. Haluamme sitouttaa tilintarkastajat jatkuvaan oppimiseen ja kehittymiseen. Nämä tavoitteet tulevat koskemaan myös tilintarkastajien kestävyysraportoinnin varmentamista.

Suomen Tilintarkastajat ry haluaa johtaa kestävyysvarmentamisen kehittämistä sekä sitouttaa tilintarkastustoimialaa kansainvälisiin kestävyysstandardeihin ja -periaatteisiin. Samalla tuomme esiin tilintarkastajien asemaa ja objektiivisuutta kestävyysvarmennuksissa ja muissa kestävyystarkastustoiminnoissa.

Vastuullisuusraportoinnista kohti kestävyysraportointia

Suomessa on perinteisesti puhuttu yritysten vastuullisuusraportoinnista. EU:n keväällä 2021 julkaiseman kestävyysraportointidirektiiviehdotuksen (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive) myötä terminologia on muuttumassa kohti kestävyysraportointia.

Lue lisää:

Lisää samasta aiheesta

Kestävät arvoketjut pistävät pk-yritykset tiukoille

Suomen yrityskenttä koostuu valtaosin pienistä ja keskisuurista yrityksistä. Arvoketjuissa olevien pk-yritysten on raportoitava kestävyystietojansa sääntelyn velvoittaville kestävyysraportoiville yrityksille. Hoitamaton arvoketjuraportointitehtävä voi vaikuttaa pk-yritysten toiminnan jatkuvuuteen.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top