Lausunto yritysten vastuullisuusraportointia koskevasta direktiiviehdotuksesta

Oikeus vastuullisuusraporttien varmentamiseen on rajattava vain tilintarkastajille.

Oikeus vastuullisuusraporttien varmentamiseen on rajattava vain tilintarkastajille. Suomen Tilintarkastajat ry kannattaa pääosin direktiiviehdotusta.

Ehdotetulla yritysvastuuraportointidirektiivillä (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive) annettaisiin vastuullisuusraportoinnille vakiintunut asema yrityksen raportoinnissa.

Suomen Tilintarkastajat ry kannattaa pääosin komission direktiiviehdotusta. Yhdistyksen tiivistetyt kannanotot löytyvät alta. Linkki koko lausuntoon löytyy artikkelin lopusta.

1. Vastuullisuusraporttien yhdenmukaisuus ja vertailukelpoisuus edellyttävät vastaavaa varmennusta kuin tilinpäätöstiedot

 • On perusteltua varmentaa kestävyystietoja vastaavalla varmennustasolla kuin taloudelliset tiedot. Tämä tarkoittaa kohtuulliseen varmuustasoon siirtymistä tietyllä aikajänteellä.
 • Vastuullisuusraportointia tulisi tehdä standardoidun kehyksen mukaisesti. Tämä lisää raportoinnin avoimuutta ja vertailukelpoisuutta eri yritysten välillä.

2. Tilintarkastajien varmentamat vastuullisuustiedot ovat luotettavia ja vertailukelpoisia

 • On luontevaa, että yrityksen tilintarkastaja varmentaa myös yrityksen vastuullisuusraportin.
 • Tilintarkastajalla on varmentamiseen sopivat työkalut ja osaaminen, ja hän tuntee yrityksen olosuhteet.
 • Tilintarkastajan osaaminen korostuu erityisesti, kun tarkastusvaatimus nostetaan rajoitetuista varmennustasosta kohtuulliselle varmennustasolle.

3. Varmentamisen salliminen muille palveluntarjoajille ei ole kannatettavaa

 • Jos kestävyystietojen varmennuspalvelujen tarjoaminen sallitaan muille tahoille, johtaa tämä tilintarkastajan tarkastusvastuun rajoittamiseen. Tällaisessa tilanteessa yrityksen tilintarkastaja joutuisi tekemään rajoituksia tilintarkastuskertomukseensa.
 • Tilintarkastajat ovat Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastusvalvonnan alaisia. Vastaavanlainen valvonta olisi järjestettävä kaikille kestävyystietojen varmentajatahoille.

4. Tilintarkastajan raportti vastuullisuusvarmennuksesta voidaan integroida tilintarkastuskertomukseen

 • Vastuullisuusraportti julkaistaisiin osana toimintakertomusta digitaalisessa, koneellisesti luettavassa muodossa. Tilintarkastajan varmennusraportti integroitaisiin tilintarkastuskertomukseen.
 • Toimintatapa selkeyttäisi yritysten velvoitetta julkistaa tilinpäätöstiedot sähköisesti.
 • Tilintarkastajilla on osaamista digitaalisten tilinpäätösten (ESEF-tilinpäätösten) varmennuksesta. Yritykset voisivat julkistaa sekä digitaalisesti raportoidut kestävyystiedot että tilinpäätöstiedot käyttäen European Single Access Point, joka luodaan vuonna 2023.

5. Yritysten hyvää vastuullisuushallintoa on selkeytettävä

 • Direktiivin tavoitteena on päivittää hallinto- ja johtoelinten rooleja koskevia säännöksiä, jotta yhdenmukaisuus uusien kestävän kehityksen raportointivaatimusten kanssa voidaan varmistaa.
 • Suomen Tilintarkastajat kannattaa sitä, että yritysten hyvään vastuullisuushallintoon liittyvät tehtävät ja vastuut selkeytetään kansallisessa laissa.

6. Kestävyysvaatimusten laajentaminen oikeasuhteisina on perusteltua

 • Listaamattomien pk-yritysten osalta komission tavoitteena on kehittää vapaaehtoiset, laajuudeltaan oikeasuhteiset raportointistandardit lokakuuhun 2023 mennessä.
 • Suomen Tilintarkastajat kannattaa kehitystä, mutta näkee tärkeäksi, että pk-yritysten raportointistandardit noudattavat suhteellisuusperiaatetta ja että pk-yritysten hallinnollista taakkaa ei kasvateta.

Suomen Tilintarkastajat ry haluaa johtaa kestävyysvarmentamisen kehittämistä sekä sitouttaa tilintarkastustoimialaa kansainvälisiin kestävyysstandardeihin ja -periaatteisiin. Samalla tuomme esiin tilintarkastajien asemaa ja objektiivisuutta kestävyysvarmennuksissa ja muissa kestävyystarkastustoiminnoissa.

Lisää samasta aiheesta

ST ei kannata ehdotusta tilintarkastajien henkilötietojen toimittamisesta ESAPiin

Lausuntokierroksella olleessa luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan EU:n eurooppalaista keskitettyä yhteyspistettä koskevan asetuksen kansallista täytäntöönpanoa sekä sitä täydentävän direktiivin ja asetuksen kansallisia täytäntöönpanotoimia edellyttävistä säännöksistä. Suomen Tilintarkastajat ry ei kannata ehdotusta siltä osin, kun siinä esitetään tilintarkastajien henkilötietojen toimittamista ESAPiin.

Lue lisää

Kirjanpitolain raja-arvojen korottaminen perusteltua 

Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotettu inflaatiotarkistus tulee lisäämään entisestään pien- ja mikroyrityskategoriassa olevien yritysten määriä. Lainsäädännöstä johtuvan hallinnollisen taakan purkamisen näkökulmasta Suomen Tilintarkastajat ry pitää kirjanpitolain raja-arvojen korottamista kannatettavana asiana.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top