Tilauksesta! Suositus vastuullisuusraporttien varmentamisesta tulossa syksyllä

Tilintarkastajien rooli vastuullisuusraporttien varmentamisessa kasvaa. Suomen Tilintarkastajat julkaisee suosituksen vastuullisuusraporttien varmentamisesta syyskuussa 2021.

Tilintarkastajien rooli vastuullisuusraporttien varmentamisessa kasvaa. Suomen Tilintarkastajat julkaisee suosituksen vastuullisuusraporttien varmentamisesta syyskuussa 2021.

Kirjoittaja: Ingalill Aspholm

Vastuullisuusraportoinnin vaatimus kasvaa sekä yritysten sidosryhmien että EU-lainsäädännön taholta. Samalla vastuullisuusraporttien luotettavan varmennuksen merkitys korostuu.

Suomen Tilintarkastajien vastuullisuustyöryhmä on talven ja kevään aikana työstänyt suositusta vastuullisuusraporttien varmentamisesta tilintarkastajille. Koska EU velvoittaa jäsenmaita noudattamaan omia suosituksia tai menettelytapoja ennen EU-standardin julkaisua, syntyy uusi suositus kuin tilauksesta. Suositus julkaistaan syyskuussa 2021.

Suomen Tilintarkastajat haluaa johtaa vastuullisuusvarmentamisen kehittämistä sekä sitouttaa tilintarkastustoimialaa kansainvälisiin vastuullisuusstandardeihin ja periaatteisiin. Samalla se tuo esiin tilintarkastajien asemaa ja objektiivisuutta vastuullisuusvarmennuksissa ja muissa vastuullisuustarkastustoiminnoissa.

EU:n vastuullisuusraportointia koskeva direktiiviehdotus asettaa vaatimuksia kansallisille varmennussuosituksille

EU-komissio julkaisi huhtikuussa 2021 direktiiviehdotuksen yritysten vastuullisuusraportoinnin ja vastuullisuusvarmennusten vaatimuksista. Ehdotuksen mukaan jäsenmaat soveltaisivat kansallisia varmennussuosituksia siihen saakka, kunnes yhteiset standardit on saatettu voimaan EU:ssa.

Komission julkaisemassa direktiiviehdotuksessa todetaan kansallisista varmennussuosituksista ja tilintarkastajien roolista seuraavaa:

”Kestävyysraportoinnin yhtenäisen varmennuskäytännön ja korkean laadun varmistamiseksi komissiolle olisi annettava valtuudet hyväksyä kestävyysraportoinnin varmennusstandardit delegoiduilla säädöksillä*. Jäsenvaltioiden olisi sovellettava kansallisia varmennussuosituksia, menettelyjä tai vaatimuksia, kunnes komissio on hyväksynyt samaa aihetta koskevan varmennusstandardin. Näissä varmennusstandardeissa on määriteltävä menettelyt, jotka tilintarkastajan on suoritettava tehdäkseen johtopäätökset vastuullisuusraportoinnin varmennuksesta.”

(Direktiiviehdotus s. 39, kohta 59, vapaa käännös Ingalill Aspholm)

Direktiiviehdotus sisältää myös vaatimuksen, jonka mukaan komission on raportoitava Euroopan parlamentille ja neuvostolle varmuusvaatimusten täytäntöönpanosta viimeistään kolmen vuoden kuluttua direktiivin voimaantulosta. Seurantaraporttiin voidaan liittää tarvittaessa ehdotuksia varmennusvaatimusten tiukennuksista. Käytännössä tämä tarkoittaisi esimerkiksi sitä, että vaatimus rajoitetusta varmuustasosta nostettaisiin vaatimukseksi kohtuullisesta varmuustasosta.

Varmennus pohjautuu kestävän kehityksen raportointistandardeihin

Direktiiviehdotus vaatisi yrityksiä raportoimaan laadullisia ja määrällisiä tietoja, tulevaisuuteen suuntautuvia ja takautuvia tietoja sekä kestävyystietoja, jotka kattavat lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin. Tarvittaessa raportin tulisi sisältää myös tietoja yrityksen arvoketjusta, mukaan lukien yrityksen oma toiminta, tuotteet ja palvelut, liikesuhteet ja toimitusketju. Yritysten olisi raportoitava tiedot osana toimintakertomusta.

Direktiiviehdotus antaa komissiolle valtuuden hyväksyä EU:n kestävän kehityksen raportointistandardit. Kyseisiin standardeihin pohjautuvat myös raporttien varmennusvaatimukset.

Raportointistandardit keskittyvät ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintotapaan liittyviin tekijöihin. Raportoidut tiedot on ”merkittävä” niin, että ne ovat koneellisesti luettavissa ESEF-muodossa.

EU:n tavoitteena on yhdenmukainen raportointikehys, joka vähentää päällekkäistä raportointia ja turhaa monimutkaisuutta. Direktiiviehdotusta onkin luettava yhdessä muiden kestävää rahoitusta koskevien EU-aloitteiden, kuten rahoituspalvelusektorin tiedonantovelvoitteen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) ja kestävän rahoituksen taksonomian, kanssa.

Ehdotetussa raportointikehyksessä pyritään siihen, että yritykset ilmoittavat tiedot, joita sijoittajat ja muut finanssimarkkinoiden toimijat tarvitsevat. Tämä tarkoittaa erityisesti sitä, että raportointikehys sisältää indikaattoreita, jotka vastaavat SFDR:n sisältämiä indikaattoreita.

Direktiivin täytäntöönpano kansallisesti vuonna 2022

Lopullinen lainsäädäntöteksti ja raportointistandardit ovat vielä matkan päässä. Direktiivi tulisi saattaa kansallisesti voimaan viimeistään 1.12.2022. Ensimmäinen raportointijakso uudella varmuustasovaatimuksella olisi vuonna 2024 koskien vuoden 2023 vastuullisuusraportointia.

* Delegoidut säädökset ovat oikeudellisesti velvoittavia säädöksiä, joilla komissio voi täydentää tai muuttaa EU-säädösten muita kuin keskeisiä osia. Tämä voi olla tarpeen esimerkiksi säännösten tarkentamiseksi. Delegoidun säädöksen hyväksyy komissio, ja jos Euroopan parlamentti ja neuvosto eivät sitä vastusta, säädös tulee voimaan.

Lisää samasta aiheesta

Miksi LCE-standardi on tervetullut?

Uuden LCE-ISA-standardin suorat vaikutukset yksittäiseen toimeksiantoon saattavat jäädä vähäisiksi. Standardin käyttöönotolla on silti monia positiivisia vaikutuksia pk-tilintarkastukseen.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top