Rakennamme luottamusta – tilintarkastusala 110 vuotta

Tilintarkastusala täyttää 110 vuotta vuonna 2020. Mitkä ovat alan tulevaisuuden näkymät?

Järjestäytynyt tilintarkastusala täyttää 110 vuotta vuonna 2020. Tutustu tilintarkastusalan tulevaisuuden näkymiin!

Kirjoittajat: Riitta Laine, Jarkko Raitio (vasemmalla) ja Risto Ruuska | Kuva: Aki Rask

Tilintarkastaja ja tilintarkastus niputetaan helposti yhteen. Tämä on ymmärrettävää, koska tilintarkastajien alkuperäinen tehtävä ja päätehtävä vielä tänäkin päivänä on tilinpäätöksen tilintarkastaminen. Tilintarkastajan tehtäväkenttä on kuitenkin huomattavasti tätä laajempi.

Tilintarkastajat tarkastavat ja antavat raportteja ja lausuntoja myös erilaisista osakeyhtiölain mukaisista asioista, avustustilityksistä ja erityisistä tarkastuksista sekä auttavat asiakkaita taloushallintoon, verotukseen ja johtamiseen liittyvissä asioissa. He auttavat kaiken kokoisia ja muotoisia yhteisöjä kansainvälisistä konserneista pieniin yhdistyksiin saakka.

Jos mikroyritykset voivat jatkossa varmennuttaa tilinpäätöksensä muullakin tavalla kuin tilintarkastuksella, olisi yleisluonteinen tarkastus hyvä vaihtoehto.

Viime vuosina on keskusteltu tilintarkastuksen tarpeellisuudesta aivan pienimmissä yrityksissä. Jos mikroyritykset voivat jatkossa varmennuttaa tilinpäätöksensä muullakin tavalla kuin tilintarkastuksella, olisi yleisluonteinen tarkastus hyvä vaihtoehto. Sekin on kansainvälisesti tunnettu varmennuspalvelu, joka lisää tilinpäätösten käyttäjien luottamusta tilinpäätöksiin. Muutos olisi alalle merkittävä – kymmenet tuhannet yritykset voisivat jatkossa tilata tilintarkastajaltaan uudenlaisen palvelun.

Tilintarkastajille laajempi rooli vastuullisuusasioissa

Vastuullisuus puhuttaa monella rintamalla, ja onpa keskustelu saavuttanut tilintarkastajatkin. Pienten yritysten tilintarkastukseen vastuullisuusasiat eivät ole kuuluneet, koska niitä ei juurikaan käsitellä tilinpäätöksissä. Suurten yritysten on sen sijaan annettava selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista, ja yhtiön tilintarkastajan on varmistettava, että nämä niin sanotut ei-taloudelliset tiedot on annettu. Myös erillisten vastuullisuusraporttien julkaiseminen ja varmentaminen on yleistymässä.

Miten tilintarkastajan rooli sitten muuttuu vastuullisuuden osalta? Ilmastoasiat ja muut vastuullisuuteen liittyvät haasteet ovat niin tärkeitä, että tilintarkastajienkin on arvioitava oman toimintansa vastuullisuutta kriittisesti. Sen lisäksi myös asiak­kaiden toiminnan vastuullisuus tulee jatkossa kuulumaan tilintarkastajien tontille. Sidosryhmät saattavat tulevaisuudessa odottaa liiketoiminnan vastuullisuutta koskevan tiedon raportointia myös pienemmiltä yhteisöiltä. Myös tarve raportoinnin varmentamiselle aiempaa laajemmin kasvaa.

Kansainväliset päätökset vaikuttavat Suomeen

Kansainväliset tilintarkastusalaa koskettavat skandaalit vaikuttavat myös Suomessa. Aikanaan Enron aiheutti muutoksia tilintarkastusmarkkinassa sekä listayhtiöiden ja tilintarkastuksen sääntelyn tiukentumiseen. Viime vuosina on tehty useita selvityksiä tilintarkastuksen laadusta ja tilintarkastusmarkkinoiden keskittymisestä, kun isot konkurssit ovat herättäneet kysymyksiä tilintarkastajan roolista ja mahdollisuuksista havaita ja reagoida asiakkaiden ongelmiin.

Kansainvälisestä keskustelusta voi poimia ainakin kaksi tilintarkastajan tarkastuksen laajuuteen tai raportoimiseen vaikuttavaa teemaa – toiminnan jatkuvuus ja väärinkäytökset. Molemmat kuuluvat tarkastukseen jo nyt, mutta odotuskuilu sidosryhmien odotuksiin nähden on käynyt ilmeiseksi. Odotukset tulevat jatkossa jopa kasvamaan, ja niihin on vastattava. Esimerkiksi tilintarkastuskertomuksessa tullaan tulevaisuudessa ehkä kertomaan aiempaa laajemmin siitä, mitä näiden osa-alueiden tarkastuksessa on tehty.

Tilintarkastusta on arvosteltu reaaliaikaisuuden puutteesta, koska sen kohteena ovat jo päättyneen tilikauden tapahtumat. Tilintarkastusta tehdään kuitenkin usein myös tilikauden aikana, jolloin mahdolliset virheet kirjanpidossa ehditään korjata ennen tilinpäätöksen laatimista ja vielä realisoitumattomien tapahtumien oikeanlaisesta käsittelystä ehditään varmistua etukäteen. Toiminnan jatkuvuuden arvioinnin lisäksi tulevaisuus on läsnä tilinpäätöksen tarkastuksessa myös muilla tavoin – muun muassa arvostuskysymyksiin ja liitetietojen vastuisiin liittyy arvioita tulevasta. Odotukset sen suhteen ovat kuitenkin kasvaneet, että tilintarkastaja kyseenalaistaisi johdon tekemiä arvioita aiempaa rohkeammin. Tilintarkastajan on toivottu lausuvan kertomuksessaan esimerkiksi kassavirtalaskelmien ja muiden arvioiden realistisuudesta tai vuosikertomuksen tulevaisuutta koskevista tiedoista.

ISA-standardit saattavat saada rinnalleen vähemmän monimutkaisille tilintarkastustoimeksiannoille tarkoitetun standardin, joka korvaisi ISA-standardit viitekehyksenä suuressa osassa suomalaisia tilintarkastuksia.

Kansainvälinen keskustelu sekä sen pohjalta muuttuva lainsäädäntö vaikuttavat tilintarkastusalaan Suomessa. Vaatimukset tarkastuksen ja raportoinnin suhteen muuttuvat myös kansainvälisten standardien myötä. Alalla pitkään noudatetut ISA-standardit saattavat saada rinnalleen vähemmän monimutkaisille tilintarkastustoimeksiannoille tarkoitetun standardin, joka korvaisi ISA-standardit viitekehyksenä suuressa osassa suomalaisia tilintarkastuksia.

Digitalisaatiokehitys haastaa ja mahdollistaa

Tilintarkastuksen digitalisaatio on pitkälti riippuvainen asiak­kaiden taloushallinnon digitalisaation asteesta, jonka kasvamisen ja rakenteellisen tiedon lisääntymisen myötä tilintarkastuksenkin mahdollisuudet lisääntyvät. Etänä tehtävän tarkastuksen ja kehittyneen data-analytiikan lisäksi tulevaisuuden tilintarkastaja tulee hyödyntämään yhä enemmän robotiikkaa, tekoälyä, lohkoketjuteknologiaa, virtuaalitodellisuutta ja monia muita keinoja, joihin mielikuvituksemme ei vielä edes riitä. Avoimet rajapinnat ja tiedon rakenteisuus mahdollistavat reaaliaikaiset tietovirrat organisaatioiden välillä, mutta varmentamista tarvitaan silti. Yksittäisten tietojen varmennuksesta siirrytään yhä enemmän prosessien, tietojärjestelmien, järjestelmäkontrollien ja rajapintojen varmentamiseen.

XBRL tekee tuloaan raportointimuotona monella rintamalla. Listayhtiöiden on raportoitava XBRL-muodossa Pörssille tilikaudelta 2020, ja pientenkin yritysten on jo mahdollista toimittaa tilinpäätökset XBRL-muodossa PRH:lle. Listayhtiöiden XBRL-raportoinnissa tilintarkastajilla tulee olemaan varmennusrooli.

Rakenteisuus on tavoitteena myös kansainvälisessä ISO-standardissa ”Audit Data Collection”, joka pyrkii standardisoimaan tilintarkastuksessa käytettävän tiedon sisältöä ja esitystapaa, sekä Pohjoismaiden yhteisessä Nordic Smart Government -hankkeessa, Ekuitti-hankkeessa ja monessa muussa.

Sähköinen allekirjoittaminen on yksi lähes jokaista suomalaista tilintarkastajaa jo nyt koskettava digimahdollisuus. Sähköistä allekirjoittamista voidaan hyödyntää tilinpäätöksen lisäksi myös muun muassa tilintarkastuskertomusten, toimeksiantokirjeiden ja vahvistusilmoituskirjeiden allekirjoittamisessa. Sähköinen allekirjoittaminen nopeuttaa tilinpäätösprosessia huomattavasti ja poistaa postinkulkuun liittyvän riskin kokonaan!

Tilintarkastajilla on toiveita kaupparekisterin suhteen

Kirjanpitovelvollisten osakeyhtiöiden on rekisteröitävä tilinpäätöksensä ja siitä annettu tilintarkastuskertomus. Tutkimusten mukaan jopa tuhannet tilintarkastusvelvolliset yhtiöt jättävät tilintarkastajan valitsematta, ja moni myös jättää tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen rekisteröimättä.

Tiedon luotettavuuden ja läpinäkyvyyden nimissä myös tilintarkastajien tekemän työn pitäisi näkyä kaupparekisterissä paremmin. Digitalisaatio ja erityisesti tiedon rakenteinen muoto tuovat mahdollisuuksia valvoa paremmin sitä, että

  • yhteisö on valinnut tilintarkastajan, jos sitä ei ole vapautettu valitsemisvelvollisuudesta
  • yhtiön valitsemalla ja rekisteriin ilmoittamalla tilintarkastajalla on pätevyys toimia tilintarkastajana
  • rekisteröitävän tilinpäätöksen mukana on toimitettu tilintarkastuskertomus eli tilintarkastus on suoritettu
  • tilintarkastuskertomuksen on antanut yhtiön valitsema ja rekisteriin ilmoittama tilintarkastaja

Rakenteinen muoto mahdollistaa myös sen, että rekisteröidyn tilinpäätöksen yhteydessä voidaan helposti antaa tieto siitä, onko se tilintarkastettu ja onko siitä annettu tilintarkastuskertomus vakiomuotoinen vai mukautettu. Mukautus tarkoittaa, että tilintarkastajalla on ollut jotain huomautettavaa tilinpäätöksen tai hallinnon tarkastuksen perusteella.

Luottamusta rakentamassa myös seuraavat 110 vuotta

Uskomme, että tilintarkastusalan juhlavuosi 2020 kirvoittaa monenlaista keskustelua tilintarkastajien tulevaisuudesta. Vuoden aikana ratkeaa myös joitain alaa koskevia kysymyksiä, kuten listayhtiöiden XBRL-raportointiin liittyvä varmentaminen, kevyemmän tarkastuksen mahdollisuus pienemmille yhtiöille sekä kansainvälinen kehityssuunta koskien vähemmän monimutkaisten toimeksiantojen tilintarkastusta. Mikään ei ole kuin ennen, ja ala kehittyy asiakkaiden ja yhteiskunnan mukana.

Digitalisaatio, vastuullisuusvaatimukset sekä sidosryhmien odotukset tarkastuksen sisällölle ja raportoinnin kehittämiselle haastavat sekä tilintarkastajan osaamisen että toimintamallit. Alan on kyettävä vastaamaan odotuksiin ja kehittämään toimintaansa taloushallinnon ja toimintaympäristön muutoksen mukana. Osaaminen ja asiakaspalvelu edellyttävät alalta todennäköisesti aiempaa enemmän erikoistumista ja verkostoitumista.

Yritysten ja yhteiskunnan päätöksenteossa käytettävän talou­dellisen ja ei-taloudellisen tiedon varmentamiselle on jatkossakin tarvetta. Tilintarkastajien tekemä työ auttaa rakentamaan luottamusta!

– Riitta Laine, tilintarkastusasiantuntija, Suomen Tilintarkastajat ry
– Jarkko Raitio, asiantuntija, Suomen Tilintarkastajat ry
– Risto Ruuska, johtava asiantuntija, Suomen Tilintarkastajat ry

Tutustu myös:

Lisää samasta aiheesta

Vierasblogi: Automatisoi asiakkaan tunteminen helposti ja hyödynnä Netvisor-jäsenetu

Tilintarkastuslaki ohjaa, miten pitkään tilintarkastusasiakirjoja tulee säilyttää. Rahanpesulaki taas antaa omat raaminsa rahanpesulain nojalla kerättyjen tietojen säilyttämiseen. Koska säädöksiä on paljon, on asiakkaan tuntemiseen ja rahanpesulakiin liittyvät tiedot viisainta säilyttää erillään muista tilintarkastusaineistoista. Helpointa se on erillisen ohjelmiston avulla.

Lue lisää

Käsityksen muodostaminen yrityksen IT-ympäristöstä

Tilintarkastajan tulee muodostaa käsitys tilinpäätöksen laatimisen kannalta relevanteista tietojärjestelmistä. Tilintarkastajan ymmärrys siitä, mitä yrityksen IT-ympäristöön kuuluu ja miten IT-järjestelmät vaikuttavat tilinpäätökseen, auttaa riskien tunnistamisessa ja tarkastustoimenpiteiden suunnittelussa.

Lue lisää

Sähköisen kirjanpitodatan käyttö tilintarkastuksessa

Kun kirjanpidon data ja muu tilintarkastuksessa käytettävä aineisto on sähköisessä muodossa, on sitä mahdollista tarkastaa tehokkaasti sähköisin menetelmin, kuten data-analytiikalla. Kevään 2024 K1-koulutuskiertueellamme pureudutaan muun muassa sähköisen kirjanpitodatan tehokkaaseen tarkastamiseen.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top