Laadunhallintajärjestelmä

Tilintarkastusyhteisöillä on sekä tilintarkastuslain että kansainvälisten tilintarkastusalan standardien mukaan oltava sisäinen laadunhallintajärjestelmä. Tilintarkastusyhteisöihin rinnastuvat laadunhallintajärjestelmästä puhuttaessa myös yksin toimivat tilintarkastajat.  

Laadunhallintajärjestelmän tavoitteena on saada kohtuullinen varmuus siitä, että toimeksiannot suoritetaan mahdollisimman laadukkaasti, ja että annetut lausunnot ja raportit ovat asianmukaisia. 

Laissa säädetään toiminnan järjestämisestä 

Tilintarkastuslain mukaan tilintarkastajan on järjestettävä toimintansa hyvän tilintarkastustavan mukaisesti.  Toiminnan järjestämiseen liittyvät toimintatavat tulee kuvata kirjallisesti. Niiden tulee sisältää periaatteet mm. riskienhallinnasta, sisäisestä laadunvalvonnasta ja toimeksiantojen dokumentoinnista. Vaikka laki ei termiä tunnekaan, käytännössä toiminnan järjestämisessä on kyse laadunhallintajärjestelmästä 

Kansainväliset laadunhallintastandardit 

Tilintarkastuslain mukaan tilintarkastajan tulee noudattaa hyvää tilintarkastustapaa toiminnan järjestämisessä. Yksi tärkeä hyvän tilintarkastustavan lähden ovat kansainväliset tilintarkastusalan standardit, joihin myös laadunhallintastandardit sisältyvät. Kansainvälisiä laadunhallintastandardeja sovelletaan tilintarkastusyhteisöihin, jotka suorittavat tilinpäätöksiin kohdistuvia tilintarkastuksia, yleisluonteisia tarkastuksia, muita varmennustoimeksiantoja (esimerkiksi tietyt osakeyhtiölain perusteella annettavat lausunnot) tai liitännäispalvelutoimeksiantoja (esimerkiksi Business Finlandin avustustilityksiin liittyvät ns. AUP-toimeksiannot).  

Kansainvälisiä ISQM -laadunhallintastandardeja on kaksi. Lisäksi laadunhallintastandardeihin luetaan myös yksi ISA-standardeista, joka käsittelee laadunhallintaa tilintarkastustoimeksiannoissa. Standardien pääsisällöt ovat seuraavat: 

ISQM 1 Laadunhallinta tilintarkastusyhteisöissä, jotka suorittavat tilinpäätökseen kohdistuvia tilintarkastuksia tai yleisluonteisia tarkastuksia taikka muita varmennus- tai liitännäispalvelutoimeksiantoja Standardissa määrätään tilintarkastusyhteisön velvollisuuksista, jotka koskevat sen laadunhallintajärjestelmää, ja vaaditaan, että tilintarkastusyhteisö suunnittelee ja ottaa käyttöön toimenpiteitä laaturiskiin vastaamiseksi. 
ISQM 2 Toimeksiantokohtaiset laadun läpikäynnit Toimeksiantokohtaisten laadun läpikäyntien osalta vaatimuksia sisältyy molempiin laadunhallintastandardeihin:  
ISQM1 sisältää vaatimukset luoda toimintaperiaatteet tai menettelytavat sellaisia toimeksiantoja varten, joissa vaaditaan toimeksiantokohtainen laadun läpikäynti.  
ISQM 2 standardissa puolestaan käsitellään toimeksiantokohtaisen laadun läpikäynnin suorittajan nimittämistä ja kelpoisuutta sekä toimeksiantokohtaisen laadun läpikäynnin suorittamista ja dokumentointia. 
ISA 220 (uudistettu) Laadunhallinta tilintarkastuksessa Standardissa käsitellään tilintarkastajan nimenomaisia velvollisuuksia, jotka koskevat toimeksiannon tasolla tapahtuvaa tilintarkastuksen laadunhallintaa, sekä toimeksiannosta vastuullisen henkilön siihen liittyviä velvollisuuksia.  

Lue lisää laadunhallintajärjestelmään vaikuttavista taustatekijöistä ja järjestelmän perusrakenteesta, sekä järjestelmän suunnittelusta riskienarviointiprosessin avulla nettisivuillamme julkaistuista artikkeleista. Olemme lisäksi laatineet jäsentemme käyttöön laadunhallintajärjestelmän dokumentoimisen avuksi erilaisia malleja ja esimerkkejä, jotka ovat saatavilla ST-verkkopalvelussa.

Scroll to Top