Yleisluonteinen tarkastus

Tilintarkastajan tekemä tarkastus voi olla myös yleisluonteista tarkastusta. Yleisluonteinen tarkastus on tilintarkastusta kevyempi, ja siksi se soveltuu erityisesti pienimmille yrityksille.

Tiedustelut ja analyyttiset toimenpiteet korostuvat

Yleisluonteinen tarkastus tehdään lähtökohtaisesti tiedusteluja ja analyyttisia toimenpiteitä suorittamalla. Yleisluonteisessa tarkastuksessa aineistotarkastusta eli yksityiskohtaista tositteiden ja asiakirjojen tutkimista ei tarvitse lähtökohtaisesti tehdä, mutta sitä voidaan lisätä tarkastusohjelmaan harkinnan mukaan, tilanteesta ja havainnoista riippuen.

Tiedustelut ja analyyttiset toimenpiteet kohdistetaan kaikkiin olennaisiin tilinpäätöksen eriin ja tietoihin. Tilintarkastajan on aina tiedusteltava johdolta muun muassa lähipiiritapahtumista, toiminnan jatkuvuudesta ja väärinkäytöksistä.

Analyyttisissa toimenpiteissä verrataan keskenään taloudellisia ja ei-taloudellisia tietoja ja etsitään niistä vakuuttavalta tuntuvia yhteyksiä. Tilintarkastaja voi esimerkiksi

  • verrata lukuja ja tietoja edelliseen tai edellisiin vuosiin tai budjettiin
  • tunnistaa trendejä ja muutoksia katteissa, myynnissä, saamisissa, käyttöpääomassa tai muissa tunnusluvuissa
  • verrata tilinpäätöksen lukuja ja/ tai tietoja toisiinsa keskinäisen loogisuuden arvioimiseksi
  • verrata tilinpäätöstä sitä koskeviin lakeihin ja muihin määräyksiin.

Tilintarkastaja päättelee kokemuksensa ja yhteisön tuntemuksensa pohjalta, ovatko poikkeama odotetusta arvosta, merkittävä vaihtelu tai muun tiedon kanssa ristiriidassa oleva havainto viitteitä mahdollisesta virheestä tilinpäätöksessä.

Lisätarkastusta tarpeen mukaan

Jos tilintarkastajan tietoon tulee tiedustelujen ja analyyttisten toimenpiteiden kautta sellaisia seikkoja, jotka viittaavat virheen mahdollisuuteen tilinpäätöksessä, hänen on tehtävä lisätarkastusta.

Lisätoimenpiteiden avulla varmistutaan siitä, onko virhe todella tapahtunut vai ei. Lisätoimenpiteinä tilintarkastaja voi tehdä aineistotarkastusta, lisätiedusteluja tai uusia analyyttisia toimenpiteitä, jotka ovat aiempaa yksityiskohtaisempia tai kohdistuvat eri tavalla. Hän voi pyytää myös ulkopuolisia vahvistuksia. Havainnot lähipiiritapahtumien, väärinkäytösten, säädösten ja määräysten noudattamatta jättämisen sekä toiminnan jatkuvuuteen liittyvän epävarmuuden osalta on aina selvitettävä.

Myös yleiluonteisessa tarkastuksessa tilinpäätös on aina täsmäytettävä kirjanpitoon, ja sitä on arvioitava sovellettavan tilinpäätösnormiston vaatimuksia vasten.

Raportti yleisluonteisesta tarkastuksesta

Yleisluonteisesta tarkastuksesta annetaan yhtiökokoukselle raportti, jossa esitetään seuraava johtopäätös:

”Yleisluonteisen tarkastuksemme perusteella tietoomme ei ole tullut mitään, mikä antaisi meille syyn uskoa, ettei tilinpäätös anna Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeaa ja riittävää kuvaa yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.”

Johtopäätös antaa rajoitetun varmuuden tilinpäätöksen oikeellisuudesta. Myös yleisluonteisen tarkastuksen johtopäätöstä on tarvittaessa mukautettava. Se voi olla varauman sisältävä tai kielteinen tai se voidaan jättää antamatta.

Kansainväliset standardit antavat määräyksiä yleisluonteisen tarkastuksen dokumentoinnista ja kommunikoinnista johdon kanssa. Yleisluonteinen tarkastus on dokumentoitava oikea-aikaisesti ja riittävän yksityiskohtaisesti.

Tällä hetkellä tilinpäätöksen yleisluonteinen tarkastus on mahdollinen vain niille mikroyrityksille, jotka eivät ole tilintarkastusvelvollisuuden piirissä. Suomen Tilintarkastajat ry:n tavoite on, että kaikki mikrokokoluokan yritykset voisivat jatkossa valita joko tilintarkastuksen tai yleisluonteisen tarkastuksen. Lue lisää lakihankkeesta >

Scroll to Top