Eettisen lautakunnan ohjesääntö

Eettisen lautakunnan ohjesääntö on hyväksytty yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa 13.2.2014.

1 § Eettisen lautakunnan tehtävä

Yhdistyksellä on eettinen lautakunta, josta säädetään yhdistyksen sääntöjen 14 §:ssä. Lautakunnan ohjesäännön vahvistaa yhdistyksen kokous.

Eettisen lautakunnan tehtävänä on valvoa tilintarkastusalalla yleisesti hyväksyttyjen eettisten sääntöjen noudattamista sekä käsitellä ja tehdä yhdistyksen hallitukselle esitys jäsentä koskevasta yhdistyksen sääntöjen 5 §:ssä tarkoitetusta kurinpitoasiasta. Yhdistyksen hallitus tekee päätöksen jäsentä koskevasta yhdistyksen sääntöjen 5 §:ssä tarkoitetusta kurinpitoasiasta eettisen lautakunnan esityksestä.

2 § Lautakunnan jäsenten valitseminen

Eettisen lautakunnan valitsee sääntöjen mukaan yhdistyksen kokous.

3 § Kokoonpano

Eettiseen lautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään kaksi ja enintään viisi muuta jäsentä, joista yhden jäsenen ja hänelle valittavan henkilökohtaisen varajäsenen tulee olla yhdistykseen kuulumattomia oikeusoppineita henkilöitä. Puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten tulee olla yhdistyksen jäseniä.

Eettisen lautakunnan jäsenten lukumäärästä päättää yhdistyksen kokous.

Eettinen lautakunta voi valita itselleen ulkopuolisen sihteerin.

4 § Toimikausi

Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yhdistykseen kuuluvat lautakunnan jäsenet voidaan valita uudelleen enintään kaksi kertaa peräkkäin. Henkilö voidaan valita uudelleen eettiseen lautakuntaan sen jälkeen, kun hän on ollut vähintään yhden toimikauden pois lautakunnasta.

Jos jäsen eroaa eettisestä lautakunnasta kesken kauden, valitaan uusi jäsen seuraavassa yhdistyksen kokouksessa jäljellä olevaksi kaudeksi.

Eettisen lautakunnan jäsenten toimikausi alkaa valintakokouksen päättyessä.

5 § Kokoontuminen ja päätösvaltaisuus

Eettisen lautakunnan puheenjohtaja tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtaja kutsuu lautakunnan kokoon.

Eettinen lautakunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtaja sekä vähintään kolme muuta jäsentä on saapuvilla.

6 § Kurinpitoasioiden käsittely

6.1 Kurinpitoasian vireille tulo ja puheenjohtaja kurinpitoasiassa

Kurinpitoasia voidaan saattaa eettisen lautakunnan tutkittavaksi

1) yhdistyksen jäsenen kirjallisesta kantelusta; tai

2) yhdistyksen hallituksen tai eettisen lautakunnan omasta aloitteesta,

jos eettisellä lautakunnalla on aihetta epäillä, että jäsen on syyllistynyt yhdistyksen sääntöjen 5 §:ssä mainittuun yhdistyksen sääntöjen vastaiseen menettelyyn.

Eettisen lautakunnan käsitellessä kurinpitoasioita puheenjohtajana toimii lautakunnan yhdistykseen kuulumaton oikeusoppinut jäsen tai hänen varajäsenensä ja varsinainen puheenjohtaja toimii tällöin lautakunnan jäsenenä.

6.2 Kurinpitoasian esittely ja kuuleminen

Kurinpitoasian esittelee yhdistyksen toiminnanjohtaja.

Jäsenelle, johon menettely kohdistuu, on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa ennen kurinpitoasian ratkaisemista paitsi, milloin asia koskee jäsenmaksun maksamatta jättämistä. Kuulemisajan tulee olla vähintään 21 päivää.

6.3 Kurinpitoasioista tiedottaminen

Eettisen lautakunnan kurinpitoasioita koskevat päätösesitykset on toimitettava tiedoksi yhdistyksen hallitukselle sekä jäsenelle, jota päätösesitys koskee. Mikäli asia on otettu käsittelyyn yhdistyksen jäsenen kantelusta, on myös hänelle annettava tieto päätösesityksestä.

7 § Päätöstenteko lautakunnassa ja pöytäkirja

Eettisen lautakunnan päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista jäsenistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide; kurinpitoseuraamusten osalta ratkaisee kuitenkin lievempi mielipide.

Eettisen lautakunnan kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, jonka allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja joka on kahden kokouksessa sitä varten valitun jäsenen tarkastettava.

8 § Huomautus, varoitus ja jäsenen erottaminen

Jäsenelle annettavasta huomautuksesta, varoituksesta ja jäsenen erottamisesta yhdistyksestä päättää yhdistyksen hallitus eettisen lautakunnan esityksestä. Hallitus voi, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi, palauttaa asian eettisen lautakunnan uudelleen käsiteltäväksi.

Hallituksen päätöksestä ja sen perusteista tiedotetaan asianomaiselle jäsenelle 21 päivän kuluessa päätöksen tekemisestä. Mikäli kurinpitoasia on otettu käsittelyyn yhdistyksen jäsenen kantelusta, on myös hänelle annettava tieto hallituksen päätöksestä.

9 § Tilintarkastusalan ulkopuolisen ja riippumattoman tilintarkastajien valvontaelimen kurinpitokäsittelyn vaikutukset

Mikäli eettisen lautakunnan tietoon tulee, että tilintarkastusalan ulkopuolinen ja riippumaton tilintarkastajien valvontaelin on ryhtynyt käsittelemään jäsentä koskevaa samaa asiaa, voi lautakunta jättää ryhtymättä omiin toimenpiteisiin.

10 § Salassapitovelvollisuus

Lautakunnan jäsenet ja sihteeri ovat vaitiolovelvollisia asioista, jotka hän on saanut tietoonsa toimiessaan lautakunnassa. Erityisesti luottamuksellisia tietoja ovat kurinpitoasiassa asianomaista jäsentä, hänen toimintaansa ja toimeksiantajaansa koskevat tiedot. Lautakunnan jäsenet ja sihteeri ei myöskään lautakunnasta pois siirryttyään saa käyttää hyväkseen tai levittää luottamuksellisia tietoja.

11 § Vuosikertomus lautakunnan toiminnasta

Lautakunta antaa vuosittain kurinpitoasioita koskevasta toiminnastaan kertomuksen yhdistyksen vuosikokoukselle.

12 § Palkkiot

Oikeusoppineelle jäsenelle ja hänen varajäsenelleen voidaan eettisen lautakunnan esityksestä maksaa palkkio, josta päättää hallitus. Muille lautakunnan jäsenille ei makseta palkkiota.

13 § Siirtymäajan kokoonpano

HTM-tilintarkastajat ry ja KHT-yhdistys – Föreningen CGR ry ovat päättäneet yhdistää toimintansa. Eettisen lautakunnan jäsenet valitaan osapuolten yhdentymistä koskevan sopimuksen 4.5 kohdassa määrättynä siirtymäaikana sopimuksen 5.2 kohdan mukaisesti.

Scroll to Top