Nimityslautakunnan ohjesääntö

Nimityslautakunnan ohjesääntö on hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 9.6.2016.

1 § Tehtävät ja ohjesääntö

Yhdistyksellä on nimityslautakunta, josta määrätään yhdistyksen sääntöjen 15 §:ssä. Lautakunnan ohjesäännön vahvistaa yhdistyksen kokous.

Nimityslautakunnan tehtävänä on yhdistyksen hallituksen jäsenten, eettisen lautakunnan jäsenten sekä tilintarkastajien valinnan valmistelu yhdistyksen kokoukselle. 

Nimityslautakunta pyrkii hallituksen ja eettisen lautakunnan jäsenten valintaa valmistellessaan siihen, että hallitus ja eettinen lautakunta kokonaisuutena katsoen edustavat yhdistyksen jäsenrakennetta. 

Jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä on oikeus ehdottaa nimityslautakunnalle ehdokkaita sekä hallitukseen että eettiseen lautakuntaan. Nimityslautakunta varaa ehdotuksille vähintään kaksi viikkoa aikaa.

2 § Lautakunnan jäsenten valitseminen

Nimityslautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sen jäsenet valitsee yhdistyksen kokous.

3 § Kokoonpano

Lautakuntaan kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme ja enintään viisi muuta jäsentä, joiden kaikkien tulee olla yhdistyksen jäseniä.

Nimityslautakunnan jäsenten lukumäärästä päättää yhdistyksen kokous.

Lautakunnan kokoonpanossa pyritään noudattamaan yhdistyksen jäsenrakennetta. Yhdistyksen toimihenkilö ei saa olla nimityslautakunnan jäsen.

Lautakunnan sihteerinä toimii yhdistyksen toiminnanjohtaja tai nimityslautakunnan valitsema sihteeri.

4 § Toimikausi

Nimityslautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet voidaan valita uudelleen enintään kaksi kertaa peräkkäin. Tämän jälkeen henkilö voidaan valita uudelleen, kun hän on ollut vähintään yhden toimikauden pois lautakunnasta.

Jos jäsen eroaa lautakunnasta kesken kauden, valitaan uusi jäsen seuraavassa yhdistyksen kokouksessa jäljellä olevaksi kaudeksi.

Nimityslautakunnan jäsenten toimikausi alkaa valintakokouksen päättyessä.

5 § Kokoontuminen

Puheenjohtaja tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtaja kutsuu nimityslautakunnan kokoon.

Nimityslautakunta kokoontuu valmistelemaan yhdistyksen kokoukselle hallituksen, eettisen lautakunnan ja tilintarkastajien vaaleja viimeistään kuukautta ennen yhdistyksen kokouksen kokouskutsujen lähettämistä.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan kutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä viimeistään 14 päivää ennen kokousta.

6 § Päätösvaltaisuus ja päätösten teko

Nimityslautakunta on päätösvaltainen, kun paikalla on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä. Kokouksen puheenjohtajana toimii lautakunnan puheenjohtajan ollessa estyneenä varapuheenjohtaja.

Nimityslautakunnan kokoukseen voi osallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. Etäosallistuva nimityslautakunnan jäsen katsotaan paikalla olevaksi laskettaessa päätösvaltaisuutta.

Nimityslautakunnan päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet läsnä olevista jäsenistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.

7 § Pöytäkirja ja nimityslautakunnan esitysten toimittaminen yhdistyksen kokoukselle

Nimityslautakunnan kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirja on päätöspöytäkirja, johon merkitään yhdistyksen kokoukselle tehtävät esitykset. Nimityslautakunnan jäsen voi jättää eriävän mielipiteen pöytäkirjaan merkittäväksi. Pöytäkirjan allekirjoittavat kaikki päätöksiin osallistuneet lautakunnan jäsenet.

Nimityslautakunta tekee ehdotuksensa yhdistyksen kokoukselle. Lautakunnan ehdotukset liitetään vuosikokouskutsuun.

8 § Palkkiot

Nimityslautakunnan jäsenille ei makseta palkkiota.

Scroll to Top