Julkishallinnon tilintarkastus

Julkishallinnon tilintarkastus palvelee ensisijaisesti ylimpien julkisten päätöksentekijöiden, kuten kuntien hallintoelinten, tiedontarpeita.

Tavoitteena julkisen hallinnon luotettavuus

Julkishallinnon tilintarkastajat tarkastavat kuntia, kuntayhtymiä, seurakuntia, seurakuntayhtymiä ja hyvinvointialueita. Julkishallinnon tilintarkastuksen tehtävänä on tarkastaa ja arvioida tarkastuskohdetta laillisuuden näkökulmasta.

Julkishallinnon tilintarkastus palvelee esimerkiksi kuntien hallintoelinten tiedontarpeita. Tämän ohella julkishallinnon tilintarkastajan tehtävänä on edistää julkisen hallinnon taloudenhoidon yleistä luotettavuutta ja julkishallinnolle kuuluvan tilivelvollisuuden asianmukaista toteuttamista.

Julkishallinnon tilintarkastaja raportoi tarkastuksensa perusteella, onko tilinpäätös laadittu säännösten mukaisesti. Hän lausuu siitä, antaako tilinpäätös oikean ja riittävän kuvan tarkastuskohteen

  • tuloksesta
  • taloudellisesta asemasta
  • rahoituksesta sekä
  • toiminnasta olennaisuusperiaatteen mukaisesti.

Julkishallinnon tilintarkastajat

Suomessa tilintarkastuksesta säädetään kahdella erillislailla, tilintarkastuslailla sekä julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta annetulla lailla.

Tilintarkastajien hyväksymisestä ja valvonnasta säädetään tilintarkastuslaissa, jonka mukaan tilintarkastajalla tarkoitetaan HT-, KHT- tai JHT-tilintarkastajaksi hyväksyttyä luonnollista henkilöä tai tilintarkastusyhteisöksi hyväksyttyä yhteisöä.

Julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta annetun lain mukaan julkishallinnon tarkastajana voi toimia

  • JHT-tilintarkastaja
  • tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisena on JHT-tilintarkastaja
  • JHTT-tilintarkastaja.

Normisto

Julkishallinnon tilintarkastus perustuu lainsäädäntöön, tilintarkastusalan ohjeisiin ja standardeihin sekä tilintarkastusalan hyviin käytäntöihin eli julkishallinnon hyvään tilintarkastustapaan.

Julkishallinnon tilintarkastuksen kohde on yksityissektorin tilintarkastusta laaja-alaisempi.

Kansainväliset tilintarkastusalan standardit, kansalliset yksityisoikeudellisten yhteisöjen tilintarkastusta koskevat standardit tai ISSAI-standardit eivät velvoita julkishallinnon tilintarkastuksissa. Tilintarkastaja voi kuitenkin tukeutua tarkastuksessaan näihin standardeihin.

Scroll to Top