Julkishallinnon tilintarkastuksesta raportoiminen

Tilintarkastuksen tarkoituksena on, että tilintarkastaja voi antaa lausunnon siitä, onko tarkastuskohteen tilinpäätös laadittu säännösten mukaisesti ja antaako tilinpäätös oikean ja riittävän kuvan kunnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta olennaisuusperiaatteen mukaisesti.

Tilintarkastuksen tehtävänä on tarkastaa ja arvioida tarkastuskohdetta laillisuuden näkökulmasta sekä havainnoista raportoimalla palvella ensisijaisesti ylimpien päätöksentekijöiden tiedontarpeita. Tämän ohella julkishallinnon tilintarkastajan tehtävänä on edistää julkisen hallinnon taloudenhoidon yleistä luotettavuutta ja julkishallinnolle kuuluvan tilivelvollisuuden asianmukaista toteuttamista.

Seuraavat tilintarkastuskertomusta koskevat tiedot liittyvät kuntien tilintarkastukseen, mutta niitä voidaan soveltaa myös muissa tilintarkastuksissa, joissa lainsäädäntö edellyttää JHT-tilintarkastajan valitsemista.

Tilintarkastuskertomus

Tilintarkastajan on annettava suoritetusta tarkastuksesta tilintarkastuskertomus, joka on julkinen asiakirja. Tilintarkastuskertomuksesta ja sen sisällöstä sekä kertomuksessa mahdollisesti annettavista muistutuksista on määräyksiä kuntalaissa. Jos tarkastuskohdetta koskevissa säädöksissä ei ole määräyksiä tilintarkastuskertomuksesta, kertomuksen laatimisessa noudatetaan tilintarkastuslain määräyksiä.

Kuntalain mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpäätös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavalle viranhaltijalle eli tilivelvolliselle myöntää vastuuvapaus.

Tilintarkastuskertomuksen mukauttaminen

Mukautettu tilintarkastuskertomus sisältää vakiomuotoisesta tilintarkastuskertomuksesta poikkeavan tiedon tarkastuksen tuloksista eli lisätiedon tai tilivelvolliseen kohdistuvan muistutuksen. Muistutus on perusteltava tarkastuksen tuloksissa. Lisätieto voi vaikuttaa tilintarkastajan lausuntoihin siitä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja vastuuvapaus myöntää tilivelvollisille. Muistutus vaikuttaa aina vastuuvapautta koskevaan lausuntoon. Se voi vaikuttaa myös lausuntoon siitä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä.

Jos tilintarkastaja havaitsee, että kunnan hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia tai valtuuston päätöksiä eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, hän tekee asiasta tilintarkastuskertomuksessa tilivelvolliseen kohdistuvan muistutuksen.

Suomen Tilintarkastajat ry on antanut suosituksen julkishallinnon mukautetuista tilintarkastuskertomuksista, joka täydentää suositusta julkishallinnon hyvästä tilintarkastustavasta, josta on myös ruotsinkielinen käännös.

Esimerkkejä julkishallinnon tilintarkastuskertomuksista

Suomen Tilintarkastajat ry:n on laatinut tilintarkastuskertomusmalleja kunnille, kuntayhtymille, seurakunnille, seurakuntayhtymille ja hyvinvointialueille.

Suomen Tilintarkastajat ry:n jäsenet löytävät kaikki julkishallinnon tilintarkastuskertomusmallit Word-muotoisina ST-Verkkopalvelusta jäsenen Perusosasta.

Tilinpäätösmerkintä

Tilintarkastajan on tehtävä tilinpäätökseen tilintarkastusmerkintä, jossa viitataan tilintarkastuskertomukseen. Tilinpäätösmerkinnällä tilintarkastaja todentaa, että

  • tilintarkastus on suoritettu
  • tarkastuksen kohteena on ollut merkinnällä varustettu tilinpäätös
  • tilintarkastuskertomus on annettu.

Tilinpäätösmerkintä on käytännössä aina ”vakiomuotoinen”. Toisin sanoen tilinpäätösmerkintää ei ole tarpeen eikä syytä mukauttaa, vaikka annettua tilintarkastuskertomusta olisi mukautettu. Siinä ei siis anneta minkäänlaista johtopäätöstä tai varmuutta.

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

[Päiväys ja allekirjoitukset]

Tilinpäätösmerkintä voi olla myös sähköinen. Tutustu suositukseemme sähköisestä tilinpäätösmerkinnästä >

Tilintarkastuspöytäkirja

Kuntalain mukaan tilintarkastajan on ilmoitettava havaitsemistaan olennaisista epäkohdista viipymättä kunnanhallitukselle annettavassa tilintarkastuspöytäkirjassa. Tilintarkastuspöytäkirja annetaan lisäksi tiedoksi tarkastuslautakunnalle.

Scroll to Top