Salassapitovelvollisuus julkisyhteisöjen tilintarkastuksessa

Julkisyhteisöjen tarkastuksessa on otettava huomioon, että julkisyhteisön tilintarkastajaa koskee laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta.

Tilintarkastaja on esimerkiksi kuntaa tarkastaessaan kunnan lakisääteinen toimielin ja tilintarkastajaksi valitun tilintarkastusyhteisön vastuullinen tilintarkastaja toimii tehtävässään virkavastuulla.

Tilintarkastaja ei saa ilmaista ulkopuolisille ammatillisia tehtäviä suorittaessaan tai työnsä ulkopuolella asiakkaastaan tai työnantajastaan tietoonsa saamaansa seikkaa, joka ei ole julkinen. Salassapitovelvollisuus jatkuu myös toimeksianto- tai palvelussuhteen päättymisen jälkeen.

Julkisuuslaki säätelee salassapitoa

Tilintarkastajan tai tilintarkastajan palveluksessa olevan vaitiolovelvollisuuteen sovelletaan, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa eli julkisuuslaissa säädetään.

Salassapitovelvollisuus määräytyy rikoslain virkarikossäännösten mukaan, joten esimerkiksi salassapitovelvollisuuden estämättä tietoja ja asiakirjoja on oikeus antaa seuraavissa tilanteissa:

  1. valtion tai kunnan tai muulle viranomaiselle sitä koskevan lain mukaisen valvonta- tai tarkastustehtävän suorittamista varten
  2. poliisi- tai muulle esitutkintaviranomaiselle, tulli- tai syyttäjäviranomaiselle tai tuomioistuimelle rikoksen selvittämistä varten
  3. Euroopan unionin toimielimelle tai muulle toimivaltaiselle viranomaiselle, jos unionin lainsäädännössä edellytetään niiden antamista
  4. jos Suomea sitovassa kansainvälisessä sopimuksessa edellytetään niiden antamista.
Scroll to Top