Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa

Julkishallinnon toiminta poikkeaa yritystoiminnasta. Myös julkishallinnon tilintarkastus eroaa osin yritysten tilintarkastuksesta.

Julkishallinnon tilintarkastustapa on määritelty Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa -suosituksessa.

Suositus huomioi julkissektorin erityispiirteet

Julkishallinnon toiminta poikkeaa merkittävästi yritystoiminnasta. Tämän vuoksi tilintarkastajan tulee huomioida julkishallinnon erityispiirteet tilintarkastuksen suunnittelussa, toteuttamisessa ja tarkastuksen tulosten raportoinnissa.

Julkishallinnon tilintarkastuksen toteuttamiseen vaikuttavat julkisyhteisöjen liikeyrityksistä poikkeavat tehtävät, toiminnan rahoitus ja tavoitteet sekä julkisyhteisöjä ohjaava lainsäädäntö.

Eroja yksityissektorin tarkastukseen on myös tilintarkastuksen sisältövaatimuksissa, kuten mitä tilintarkastajan tulee tarkastaa ja mistä antaa lausunto tilintarkastuskertomuksessa.

Suosituksen soveltamisala on laaja

Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa -suositusta voidaan soveltaa myös muissa tilintarkastuksissa, joissa lainsäädäntö edellyttää JHT-tilintarkastajan valitsemista. Lisäksi suositusta voidaan noudattaa soveltuvin osin Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastustoiminnassa.

Kansainväliset standardit julkishallinnon tilintarkastuksessa

Kansainväliset tilintarkastusalan standardit eivät ole tilintarkastajaa velvoittavia julkishallinnon tilintarkastuksissa. Tilintarkastaja voi kuitenkin ammatilliseen harkintaan perustuen tukeutua soveltuvin osin em. standardeihin Julkishallinnon hyvä tilintarkastustapa -suositusta täydentävänä.

Toimeksiannon ehdoista sopiminen

Toimeksiannon suorittamista koskevat eri osapuolten velvollisuudet tulee dokumentoida
tilintarkastustoimeksiannon vahvistuskirjeeseen. Vahvistuskirjeeseen tulee sisällyttää myös tilintarkastajan tietojensaantioikeus sekä siihen liittyvät tarkastuskohteen johdon ja tilivelvollisten velvoitteet.

Esimerkki kunnan toimeksiantokirjeestä

Johdon vahvistusilmoitukset

Tarkastuskohteen johdolta pyydetään vuosittain ennen tilintarkastuskertomuksen antamista kirjallinen vahvistusilmoitus siitä, että johto on antanut tilintarkastajalle kaiken relevantin informaation tarkastuksen kohteena olevasta yhteisöstä ja tilinpäätökseen vaikuttavasta seikasta.

Esimerkki kunnan vahvistusilmoituskirjeestä (päivitetty 5/2022)

Tilintarkastajan raportointi

Lue tilintarkastuskertomuksesta ja tilintarkastajan muusta raportoinnista.

Scroll to Top