Tilintarkastajan raportointi muista palveluista

Tilintarkastajan tekemä tarkastus tai muu palvelu päättyy usein raportointiin. Raportilla esitetään olennaisimmat havainnot ja johtopäätös.

Raportti tilinpäätöksen yleisluonteisesta tarkastuksesta

Tilinpäätöksen yleisluonteinen tarkastus päättyy raportin antamiseen. Tilintarkastaja tekee johtopäätöksen siitä, ”ettei hänen tietoonsa ole tullut mitään, mikä antaisi hänelle syyn uskoa, ettei tilinpäätös anna Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeaa ja riittävää kuvaa yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta”.

Raportti osoitetaan yhteisön ylimmälle päättävälle elimelle, kuten osakeyhtiöissä yhtiökokoukselle. Raportti on julkinen asiakirja. Jos tarkastettava yhteisö on ilmoitusvelvollinen Patentti- ja rekisterihallitukselle, se lähettää tilinpäätöksen mukana rekisteröitäväksi raportin yleisluonteisesta tarkastuksesta.

Tilinpäätöksen yleisluonteinen tarkastus tehdään ja siitä raportoidaan soveltaen ISRE 2400 -standardia ”Mennyttä aikaa koskevan tilinpäätöksen yleisluonteisen tarkastuksen toimeksiannot”.

Myös osavuosi-informaatiolle voidaan tehdä yleisluonteinen tarkastus. Tällöin sovelletaan standardia ISRE 2410 ”Yhteisön tilintarkastajan suorittama osavuosi-informaation yleisluonteinen tarkastus”.

Yleisluonteisesta tarkastuksesta annettavaa raporttia voidaan mukauttaa samalla tavalla kuin tilintarkastuskertomusta.

Esimerkki osakeyhtiön tilinpäätöksen yleisluonteisesta tarkastuksesta annettavasta raportista

Esimerkki on laadittu osakeyhtiölle, joka ei laadi konsernitilinpäätöstä tai rahoituslaskelmaa. Esimerkki perustuu kansainväliseen ISRE 2400 -standardiin.

Raportointi muista varmennustoimeksiannoista

Tilintarkastus ja yleisluonteinen tarkastus ovat varmennustoimeksiantoja, jotka kohdistuvat tilinpäätökseen tai välitilinpäätökseen. Muissa varmennustoimeksiannoissa tarkastuksen kohteena on jokin muu kuin mennyttä aikaa koskeva taloudellinen informaatio.

Tilintarkastaja tekee tarkastuksensa ja raportoi yleensä noudattaen kansainvälistä varmennusstandardia ISAE 3000 ”Muut varmennustoimeksiannot kuin mennyttä aikaa koskevan taloudellisen informaation tilintarkastus tai yleisluonteinen tarkastus”.

Raportit erikseen sovituista toimenpiteistä

Toimeksiannot liittyen erikseen sovittuihin toimenpiteisiin eli ns. AUP-toimeksiannot raportoidaan noudattaen kansainvälistä liitännäispalvelustandardia ISRS 4400 Erikseen sovittuja toimenpiteitä koskevat toimeksiannot (uudistettu).

AUP-toimeksiannosta annettavalla raportilla tilintarkastaja kertoo etukäteen sovittujen toimenpiteiden perusteella tekemänsä havainnot. Johtopäätöksen tekeminen jää raportin vastaanottajalle, joka voi olla esimerkiksi avustuksen tai rahoituksen myöntäjä tai yhteisö itse. 

Alla esimerkit raportista, joka annetaan rahankeräyksen tarkastukseen liittyvistä erikseen sovituista toimenpiteistä, sen mukaan, milloin toimeksiannon ehdoista on sovittu:

Osakeyhtiölain mukaiset raportit

Tilintarkastajat antavat kertomuksia, lausuntoja ja todistuksia seuraavissa osakeyhtiölain mukaisissa tilanteissa:

 • osakeyhtiön perustaminen
 • maksullinen osakeanti
 • osakepääomasijoitus
 • osakepääoman korottaminen optio-oikeuksien merkintähinnalla
 • apportti- ja jälkiapporttitilanteet
 • sulautuminen
 • jakautuminen
 • osakeyhtiömuodon muuttaminen
 • avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön muuttaminen osakeyhtiöksi
 • erityinen tarkastus
 • negatiivista omaa pääomaa koskevan rekisterimerkinnän poistaminen
 • selvitystila.

Osan kertomuksista, lausunnoista ja todistuksista antaa yhtiön oma tilintarkastaja. Joissain tapauksissa raportin antaja voi olla myös muu kuin yhtiön oma tilintarkastaja. Lausunnon antajia voi olla useampia kuin yksi.

Kertomus, lausunto tai todistus osoitetaan tilanteesta riippuen rekisteriviranomaiselle, yhtiökokoukselle, osakkeenomistajien kokoukselle tai yhtiön hallitukselle.

Muu raportointi

Tilintarkastaja voi raportoida tekemästään tarkastuksesta tai muusta palveluista myös vapaamuotoisesti. Epäviralliset muistiot ja raportit on tarkoitettu yhteisön johdon käyttöön. Vähäpätöisistä havainnoista raportoidaan usein vain suullisesti.

Suomen Tilintarkastajat ry:n laatimat lausunto- ja raporttimallit on julkaistu Tilintarkastajan raportointi -julkaisuna.

Scroll to Top