Ehdotus yhtenäiseksi eurooppalaiseksi yhteyspisteeksi (ESAP)

Yhtenäinen eurooppalainen yhteyspiste (ESAP) kokoaisi julkisesti saatavilla olevat raportit, kuten tilinpäätökset ja kestävyysraportit, yhteen tietokantaan samanlaisessa digitaalisessa muodossa. Asetusehdotuksella on vaikutuksia myös tilintarkastajiin.

Yhtenäinen eurooppalainen yhteyspiste (ESAP) kokoaisi julkisesti saatavilla olevat raportit, kuten tilinpäätökset ja kestävyysraportit, yhteen tietokantaan samanlaisessa digitaalisessa muodossa. Asetusehdotuksella on vaikutuksia myös tilintarkastajiin.

Kirjoittaja: Riitta Laine | Kuva: Vesa Sammalisto

EU komissio julkaisi marraskuussa 2021 ehdotuksen asetukseksi yhtenäisestä eurooppalaisesta yhteyspisteestä (European Single Access Point, ESAP), joka tarjoaisi keskitetyn pääsyn julkisesti saatavilla olevaan finanssi- ja pääomamarkkinoiden ja kestävyyden kannalta olennaisiin tietoihin, kuten listayhtiöiden tilinpäätöksiin, kestävyysraportteihin ja tilintarkastusyhteisöjen avoimuusraportteihin.

ESAPin yhteydessä annettiin ehdotukset myös eräiden direktiivien ja asetusten muuttamisesta (täydentävä direktiiviehdotus ja täydentävä asetusehdotus). Muutettavia direktiivejä on 16 ja asetuksia 21, joiden joukossa muun muassa tilintarkastusdirektiivi ja -asetus. Kansallisen lainsäädännön muutoksia voidaan joutua tekemään muun muassa arvopaperimarkkinalakiin ja tilintarkastuslakiin.

Ehdotusten tarkoituksena ei ole lisätä tai muuttaa raportointivelvoitteiden sisältöä tai velvoitteita sinänsä, vaan edistää julkisen tiedon saatavuutta ja digitaalista käytettävyyttä. Eurooppaan perustettaisiin yhteinen tietokanta (ESAP), johon raportoitavat tiedot toimitettaisiin yhtenäisessä digitaalisessa muodossa. Raportoijat, kuten listayhtiöt ja tilintarkastusyhteisöt, toimittaisivat informaation tiedonhallinnan kannalta käyttökelpoisessa tai koneluettavassa muodossa ns. kansallisille tiedonkerääjille, jotka toimittavat sen ESAPiin. Raportoitavaan tietoon tulee aina sisällyttää tietyt raportoijaa koskevat metatiedot. Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) tulee kehittämään tekniset standardit muun muassa raportointiformaatista.

Tilintarkastajiin suoraan vaikuttavat kohdat

ESAP-ehdotuksessa ei mainita tilintarkastajia, mutta täydentävissä ehdotuksissa on muutamia tilintarkastajiin suoraan vaikuttavia kohtia.

Tilintarkastusdirektiiviin (2006/43) ehdotetaan ESAP-raportointivelvollisuutta liittyen tilintarkastajarekisteriin ja tilintarkastajalle määrättyjen seuraamusten ja toimenpiteiden julkistamiseen.  Tilinpäätösdirektiiviin (2013/34) ehdotetaan, että tiettyjen yhtiöiden tilinpäätöksestä annettu tilintarkastuskertomus julkistetaan myöhemmin tarkemmin määriteltävässä digitaalisessa muodossa. Tilintarkastuskertomuksen tulisi lisäksi sisältää tietyt metatiedot.

Tilintarkastusasetuksen (537/2014) mukaan lakisääteisen tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön, joka suorittaa yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteisiä tilintarkastuksia, on julkistettava vuotuinen avoimuusraportti. Täydentävässä asetuksessa ehdotetaan, että julkistaessaan avoimuusraportin tilintarkastajan on samanaikaisesti toimitettava se tiedonkerääjälle myöhemmin tarkemmin määriteltävässä digitaalisessa muodossa. Avoimuusraportin on myös sisällettävä tietyt metatiedot sekä hyväksytty sähköinen leima.

Tilintarkastajien eli käytännössä tilintarkastusyhteisöjen olisi hankittava ESAP-asetuksessa määritetty oikeushenkilötunnus eli käytännössä LEI-tunnus.

Suomen Tilintarkastajat ry:n kommentteihin ESAP-ehdotuksesta voit tutustua täällä.

Lue lisää:

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top