Lainsäädäntö kirittää tilinpäätösten digitalisaatiota

Suomen Tilintarkastajat ry kannattaa tilinpäätösten ja tilintarkastuskertomusten digitalisaation edistämistä lainsäädännöllisin keinoin ja velvollisuuden kohdistamista ensivaiheessa vain suurimpiin yhtiöihin.

Suomen Tilintarkastajat ry kannattaa tilinpäätösten ja tilintarkastuskertomusten digitalisaation edistämistä lainsäädännöllisin keinoin ja velvollisuuden kohdistamista ensivaiheessa vain suurimpiin yhtiöihin.

Kuva: Vesa Sammalisto

Suomen Tilintarkastajat ry on antanut lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi (HE026:00/2022), jolla

  • saatettaisiin voimaan EU-direktiivi (2021/2101) tietyn kokoisten yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen maakohtaisesta ilmoittamisesta, sekä
  • ehdotetaan säännöksiä keskikokoisten ja suurten yritysten sekä kaikkien säätiöiden velvollisuudesta laatia ja rekisteröidä tilinpäätöksensä digitaalisessa muodossa.

Ehdotus vaikuttaisi kirjanpitolakiin ja tilintarkastuslakiin. Lait on tarkoitus saattaa voimaan mahdollisimman pian. Säännöksiä tuloveroraportoinnista sovellettaisiin tilikausilla, jotka alkavat 1.7.2024 tai sen jälkeen. Säännökset digitaalisesta tilinpäätöksestä koskisivat suuryrityksiä 1.1.2023 ja sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Keskisuurilla yrityksillä ja säätiöillä velvoite koskisi 1.1.2025 tai sen jälkeen alkavia tilikausia.

Kannatamme tilinpäätösten digitalisaation edistämistä lainsäädännöllä

Tilinpäätösraportoinnin digitalisaatiota on syytä kirittää lainsäädännöllisin keinoin. Kannatamme sitä, että digitaalinen raportointivelvollisuus aloitetaan suuremmista yhteisöistä. Vasta kun osaaminen, työkalut ja prosessit ovat kehittyneet riittävän sujuviksi, voidaan pakollisuuden laajentamista myös pienempiin yrityksiin harkita.

Digitaaliset tilinpäätökset olisivat luettavissa sekä ihmissilmin että koneellisesti. Sisältö on sama eli tilinpäätös sisältää lakien ja asetusten mukaan vaadittavat asiat kuten nytkin, mutta sisältö on aiempaa paremmin luettavissa myös koneellisesti.

Kannatamme ehdotusta, jonka mukaan digitaalinen tilinpäätös olisi jatkossa yhteisön virallinen tilinpäätös ja se allekirjoitettaisiin sähköisesti. Tilinpäätöksestä tulisi olla rakenteisessa ja siten helposti poimittavassa muodossa ainakin ne tiedot, joiden perusteella yrityksen kokoluokka ja tilintarkastusvelvollisuus määrittyvät.

Mielestämme tilinpäätösten sähköisessä allekirjoittamisessa tulisi suosia menetelmiä, jotka edellyttävät allekirjoittajalta vahvaa tunnistautumista. Tällä tavoin tilinpäätöksen allekirjoittajien henkilöllisyydestä voitaisiin varmistua luotettavasti, mikä edistäisi rahanpesulain mukaan ilmoitusvelvollisten tahojen suorittamaa asiakkaan tunnistamista sekä estäisi harmaata taloutta.

Digitaalisen muodon tilintarkastus ei ole itsestäänselvyys

Ehdotuksessa ei oteta kantaa siihen, muuttuuko tilintarkastus tilinpäätösten digitalisoituessa. Digitaaliseen muotoon liittyvät tekniset validoinnit ja varmennukset parantavat erityisesti koneluettavan tiedon luotettavuutta ja ehkäisevät esimerkiksi väärän tägäyksen aiheuttamia virheellisiä tunnuslukuja ja analyyseja.

Mikäli koneluettavien tilinpäätösten luotettavuuden halutaan olevan samalla tasolla kuin nykyisten tilintarkastettujen tilinpäätösten, tulisi tilintarkastajalta edellytettävistä digitaalista muotoa koskevista toimenpiteistä ja raportoinnista säätää tilintarkastuslaissa.

Kannatamme sitä, että digitaalisesta tilinpäätöksestä annettava tilintarkastuskertomus on digitaalinen ja allekirjoitetaan sähköisesti. Tilintarkastuskertomuksen digitaalisuudesta tulisi kuitenkin säätää tilintarkastuslaissa, ei kirjanpitolaissa.

Listayhtiöiden ESEF-raportoinnin varmennuksen pitäisi olla pakollista

Listayhtiöiden on pitänyt julkistaa tilinpäätöksensä ja toimintakertomuksensa yhtenäisessä digitaalisessa muodossa (ns. ESEF-muodossa) keväästä 2021 alkaen. ESEF-muotoon ei oteta kantaa listayhtiön lakisääteisessä tilintarkastuksessa, mutta siihen voidaan kohdistaa vapaaehtoinen varmennus tilintarkastajan toimesta.

Listayhtiöiden tilinpäätösinformaatioon kohdistuu erityistä kiinnostusta ja sen on oltava luotettavaa myös konekielisesti luettaessa. Ehdotamme lausunnossamme, että samalla kun digitaalinen tilinpäätös säädetään suuryritysten viralliseksi tilinpäätökseksi, säädettäisiin listayhtiöiden ESEF-muotoon liittyvistä tilintarkastustoimenpiteistä ja tilintarkastajan raportoinnista.

Kannatamme verotietojen läpinäkyvyyttä

Kannatamme verotietojen läpinäkyvyyden lisäämistä ja raportoinnin digitaalisuutta.

Tilintarkastajan rooli tuloverokertomusten suhteen rajoittuu sen tarkastamiseen, että onko yhtiö velvollinen rekisteröimään ja julkistamaan tuloverokertomuksen, ja jos oli, onko rekisteröiminen ja julkistaminen tehty kirjanpitolain mukaisesti. Raportointi näistä asioista tapahtuu kyseistä raportointikautta seuraavan tilikauden tilintarkastuskertomuksella, sillä raportointivelvollisella on 12 kk aikaa täyttää velvollisuutensa.

Säännökset tilintarkastajan velvollisuuksista tulevat tilintarkastuslakiin. Ehdotuksessa on muutama epätarkkuus ja seikka, joiden muuttamisesta lopulliseen lakitekstiin olemme antaneet kommenttimme lausunnossa.

Lue lisää:

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top