Rahanpesulain osittaisuudistus on edelleen eduskunnan käsittelyssä

Rahanpesulaki muuttuu. Osa muutoksista on terminologisia, mutta mukaan mahtuu myös uusia velvoitteita, jotka tilintarkastajien rahanpesulain mukaisina ilmoitusvelvollisina tulee huomioida.

Rahanpesulaki muuttuu. Osa muutoksista on terminologisia, mutta mukaan mahtuu myös uusia velvoitteita, jotka tilintarkastajien rahanpesulain mukaisina ilmoitusvelvollisina tulee huomioida.

Kirjoittaja: Jarkko Raitio

Rahanpesulain soveltamisalaa laajennetaan siten, että tilintarkastajan tulee myös muissa toimeksiannoissa kuin lakisääteisessä tilintarkastuksessa huomioida rahanpesulaista tulevat velvoitteet. Rahanpesulakia sovelletaan tilintarkastuslain 1 luvun 1 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdat ja 4 momentin mukaiseen toimintaan.

Tilintarkastusvalvonnan valvontavaltuudet puolestaan laajenevat ja jatkossa tilintarkastusvalvonta valvoo tilintarkastajien rahanpesuvelvoitteiden noudattamista samankaltaisten palveluiden osalta kuin se jo nykyisin valvoo hyvän tilintarkastustavan noudattamista tilintarkastuslain nojalla.

Määritelmä epäilyttävälle liiketoimelle

Rahanpesulakiin otetaan epäilyttävän liiketoimen määritelmä. Lain perusteluiden mukaan epäilyttävällä liiketoimella tarkoitetaan asiakkaan epätavallisia liiketoimia, joiden tosiasiallista tarkoitusta tai tavoitetta ilmoitusvelvollinen ei ole kyennyt selvittämään, taikka asiakkaan liiketoimia, jotka selvityksen jälkeen vaikuttavat epätavallisilta ilman asianmukaista perustetta.

Muutoksia tuntemisvelvollisuuteen

Hallituksen esityksessä ehdotetun muutoksen mukaan ilmoitusvelvollisen tulisi ryhtyä soveltamaan asiakkaaseen asianmukaisia riskiperusteiseen arviointiin perustuvia toimenpiteitä heti sen jälkeen, kun henkilö ei enää toimi merkittävässä julkisessa tehtävässä. Toimenpiteitä olisi sovellettava siihen asti, kunnes kyseiseen henkilöön ei enää katsottaisi liittyvän poliittisesti vaikutusvaltaiselle henkilölle ominaista riskiä. Jatkuva riski olisi otettava huomioon vähintään 12 kuukauden ajan. Vaatimus kohdistuisi ainoastaan siihen henkilöön, joka on itse ollut poliittisesti vaikutusvaltainen.

Uusia velvoitteita  

Hallituksen esityksen mukaan rahanpesulain 3 lukuun ehdotetaan lisättäväksi uusi 16 §. Sen mukaan ilmoitusvelvollisen velvollisuutena on huomioida asiakkaan tuntemista koskevissa menettelyissä EU:n pakoteasetuksiin sisältyvät velvoitteet nimettyjen tahojen varojen jäädyttämiseksi ja varojen luovuttamisia koskevat luovutuskiellot.   

Voimaantulo on viivästynyt

Rahanpesulain osittaisuudistus (HE 236/2021) on edelleen eduskunnan käsittelyssä. Alkuperäisen aikataulun mukaan muutosten piti tulla voimaan jo 1.4.2022, mutta tilanteiden muututtua rahanpesulain käsittelyä on talousvaliokunnassa jouduttu siirtämään.

Kun lait saadaan eduskunnassa käsiteltyä, PRH:n tilintarkastusvalvonta tulee päivittämään Rahanpesulain velvoitteet tilintarkastajille -ohjettaan. Suomen Tilintarkastajat ry:ssä arvioidaan aiemmin julkaistun tilintarkastajan rooli rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä -suosituksen päivitystarvetta.

Lisää samasta aiheesta

Tilintarkastajat ja AVIn rahanpesun valvontarekisteri

Aluehallintoviraston (AVI) tulkinta rahanpesulaista on jälleen muuttunut. Virasto on sopinut yhdessä PRH:n kanssa valvontavastuun jakamisen periaatteista. AVI ja PRH ovat sopineet noudattavansa ns. yhden valvojan periaatetta, eli eivät enää valvo samanaikaisesti samaa ilmoitusvelvollista.

Lue lisää

Tilinpäätösmerkintä saattaa tulevaisuudessa jäädä pois

Tilinpäätösmerkintä voidaan tulevaisuudessa jättää tekemättä, jos pystytään muulla tavoin luotettavasti yksilöimään se tilinpäätös, josta tilintarkastuskertomus on annettu. Muutos liittyy tilinpäätösten digitalisoitumiseen. Siitä, mikä on riittävän luotettava tapa, ei ole vielä annettu ohjeistusta.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top