Koronakysely vol. 3: Yritysten toiminta on jatkunut koronasta huolimatta

Koronapandemia on synkistänyt tulevaisuudennäkymiä jonkin verran, mutta osakeyhtiöiden toiminnan jatkuvuuteen uskotaan edelleen. Koronan vaikutukset ovat kuitenkin näkyneet tilinpäätöksissä ja niistä annetuissa tilintarkastuskertomuksissa.

Koronapandemia on synkistänyt tulevaisuudennäkymiä jonkin verran, mutta osakeyhtiöiden toiminnan jatkuvuuteen uskotaan edelleen. Koronan vaikutukset ovat kuitenkin näkyneet tilinpäätöksissä ja niistä annetuissa tilintarkastuskertomuksissa. 

Kirjoittaja: Riitta Laine | Kuva: Vesa Sammalisto

Tilintarkastajille suunnatun koronakyselyn tulokset pähkinänkuoressa 

  • Tilinpäätökset eivät viivästyneet enää niin usein kuin viime vuonna. 
  • Valtaosa tilinpäätöksistä oli tänäkin vuonna tehty toiminnan jatkuvuus -olettamaa noudattaen. Yritykset siis uskoivat toimintansa jatkuvan seuraavat 12 kuukautta. 
  • Epävarmuus näkyi tilinpäätöksissä kuitenkin edelleen. Viime vuotta suuremmassa osassa tilinpäätöksiä oli annettu tietoja koronapandemian vaikutuksista. 
  • Mukautettuja tilintarkastuskertomuksia annettiin jonkin verran. 
  • Yrityssaneeraukseen tai konkurssiin tilintarkastajien asiakkaita ei juurikaan ole hakeutunut. 
  • Pahiten koronapandemia on koskettanut mikro- ja pienyrityksiä ja majoitus-, ravitsemis- sekä taiteet, viihde ja virkistys -toimialoja. 
  • Koronapandemialla on ollut positiivinen vaikutus sähköisten ratkaisujen käyttöönottoon ja käytön tehostumiseen. 

Seuraavassa pohditaan kyselyn tuloksia erityisesti kahdesta näkökulmista: 

  1. Miten koronapandemia on vaikuttanut osakeyhtiöiden tilikauden 2020 tilinpäätöksiin ja niistä annettaviin tilintarkastuskertomuksiin? 
  2. Miltä toiminnan jatkuvuus tilintarkastajien arvion mukaan näyttää eri asiakasryhmissä? 

Kyselyn tuloksia peilataan vuonna 2020 toteutetun vastaavanlaisen kyselyn tuloksiin. Tulokset viime vuodelta on esitetty pääosin sulkeissa. 

Osakeyhtiöiden tilintarkastukset ovat hieman viivästyneet 

Kuten vuonna 2020, KILA ja Verohallinto myönsivät tänäkin vuonna tilinpäätösten laatimiselle ja veroilmoitusten jättämiselle lisäaikaa. Kyselyymme vastanneista tilintarkastajista 40 % kertoi, että vuonna 2021 osakeyhtiöiden tilinpäätökset tulivat tilintarkastettavaksi myöhemmin kuin vuosina ennen koronaa. Luku oli kuitenkin pienempi kuin viime vuonna (58 %), jolloin korona yllätti tilinpäätöksen laatijat kesken kiireisintä aikaa vuodesta. Vastaajista 52 % (43 %) vastasi saaneensa tilinpäätökset tarkastettavaksi suunnilleen samaan tahtiin kuin ennen koronaa. 8 % (4 %) on päässyt tekemään tilintarkastusta aiempaa aikaisemmin.  

Tilinpäätökset on laadittu pääosin jatkuvuuden periaatteella 

Tilinpäätös laaditaan lähtökohtaisesti jatkuvuuden periaatteella. Mikäli oletus toiminnan jatkuvuudesta ei johdon arvion mukaan sovellu, sen on käytettävä jotain muuta laatimisperiaatetta ja kerrottava siitä tilinpäätöksessä. 

Vastaajista 86 % (88 %) ei ollut tarkastanut alkuvuonna 2021 yhtään sellaista tilinpäätöstä, joka olisi laadittu jollain muulla periaatteella kuin toiminnan jatkuvuuden periaatteella. 12 % (9 %) vastaajista kertoi, että tilinpäätöksistä 1−9 % oli laadittu jollain muulla periaatteella. Kahden (viiden) vastaajan tilintarkastamista tilinpäätöksistä yli 10 % oli laadittu jollain muulla periaatteella. Syitä poikkeuksellisen periaatteen noudattamiselle ei kyselyssä kysytty, joten syynä on voinut olla joku muukin kuin korona. 

Koronan aiheuttamasta epävarmuudesta annetaan tietoja tilinpäätöksessä 

Jos toiminnan jatkuvuuden periaate soveltuu, mutta toiminnan jatkuvuuteen liittyy merkittävää epävarmuutta, asiasta tulee antaa tietoja tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa. 

Korona on aiheuttanut epävarmuutta monen asiakkaan toiminnan jatkuvuudelle, ja se näkyy tilintarkastetuissa tilinpäätöksissä. Kyselyyn vastanneista tilintarkastajista 51 % (46 %) kertoi, että yli puolessa heidän tarkastamistaan tilinpäätöksistä oli annettu tietoja koronan vaikutuksista yhtiöön. 5 % (11 %) vastaajista ei ollut nähnyt liitetietoja tai toimintakertomustietoja liittyen koronaan yhdessäkään tarkastamassaan tilinpäätöksessä, mutta 23 % (31 %) vastasi tavanneensa tällaisia tietoja 1−24 %  tarkastamistaan tilinpäätöksistä ja 21 % (12 %) 25-49 %:ssa tarkastamistaan tilinpäätöksistä. Tilinpäätöstietojen antaminen koronan vaikutuksista vaikuttaisi kasvaneen viime vuoteen verrattuna, mikä voi johtua ainakin osittain siitä, että osa tilinpäätöksistä oli viime vuonna jo ehditty laatia ja tarkastaa ennen kuin koronapandemia iski Suomeen. 

Tilintarkastaja raportoi toiminnan jatkuvuudesta 

Tilintarkastajan tulee raportoida tilintarkastuskertomuksessaan merkittävästä asiakkaan toiminnan jatkuvuuteen liittyvästä epävarmuudesta. Raportointitapa riippuu siitä, soveltuuko oletus toiminnan jatkuvuuden periaatteesta ja onko epävarmuudesta annettu riittävästi tietoja tilinpäätöksessä. 

Tilintarkastajista 52 % (44 %) oli lisännyt toiminnan jatkuvuutta koskevan lisätiedon 1-24 % kertomuksista ja 47 % (53 %) ei antanut lisätietoa yhdessäkään kertomuksessa. Lisätiedon antaminen ei juurikaan kasvanut viime vuoteen verrattuna. 

Tilintarkastuskertomuksessa annettua lausuntoa tilinpäätöksen oikeellisuudesta oli mukauttanut vastaajista 23 % (20 %) antamissaan kertomuksissa 1−24 % osakeyhtiöille. Suurin osa eli 77 % (79 %) ei ollut joutunut tällaista mukautusta tekemään kertaakaan eli kaikki heidän tarkastamansa osakeyhtiöiden tilinpäätökset joko sisälsivät riittävät tiedot mahdollisesta epävarmuudesta toiminnan jatkuvuuteen liittyen tai olennaista epävarmuutta ei ollut. 

Merkittäviä ongelmia toiminnan jatkuvuuden kanssa erityisesti mikro- ja pienyhtiöllä 

Kysyttäessä tilintarkastajilta, kuinka moni meidän osakeyhtiöasiakkaistaan on hakeutunut yrityssaneeraukseen tai konkurssiin, suurin osa vastaajista vastasi nolla tai yksi.  

Suurin osa vastaajista oli käynyt asiakkaiden kanssa keskusteluja mahdollisuudesta ja asiakkaan aikeista hakea taloudellista tukea. Suurin osa eli 58 % (57 %) vastaajista kertoi, että heidän asiakkaistaan 1-24 % on hakenut tai saanut tukea. Vain 8 % (12 %) vastaajista kertoi, ettei yksikään heidän asiakkaistaan ollut toistaiseksi hakenut tai saanut tukea. 

Kysyimme tilintarkastajilta myös siitä, minkä kokoisilla asiakkailla on ongelmia toiminnan jatkuvuuden kanssa. Vain 19 (22) vastaajaa kertoi tarkastavansa listayhtiöitä. Heistä 17 (14) sanoi, ettei listayhtiöasiakkailla ole ollut ongelmia jatkuvuuden kanssa. 

Mikro- ja pienyritysten tilintarkastajista 70 % (71 %) kertoi merkittäviä koronan aiheuttamia ongelmia toiminnan jatkuvuuden kanssa olevan 1-24 % kyseisen kokoluokan asiakkaista. 23 % (18 %) vastasi, ettei tällaisia ongelmia ole ollut. 

Muita osakeyhtiöitä kuin lista-, mikro- ja pienyhtiöitä tarkastavista tilintarkastajista noin puolet vastasi, ettei sen kokoisilla osakeyhtiöillä ole ollut koronasta johtuvia ongelmia ja puolet, että ongelmia on asiakkaista 1-24 %:lla. 

Tulokset ovat linjassa vuoden 2020 tulosten kanssa siinä, että eniten ongelmia tilintarkastajat ovat nähneet olevan mikro- ja pienyhtiökentässä, sekä majoitus-, ravitsemis- sekä taiteet, viihde ja virkistys -toimialoilla. Ongelmat nähdään hyvin toimialakohtaisina, joillain toimialoilla todettiin menevän oikein hyvin.  

Koronapandemialla nähdään myös positiivisia vaikutuksia  

Tilintarkastajat ovat olleet asiakkaiden tukena koronakriisissä monin tavoin. He ovat neuvoneet muun muassa kulujen karsimisessa ja toiminnan sopeuttamisessa sekä auttaneet kassavirtalaskelmien ja tukihakemusten laatimisessa. Keskusteluyhteys on saattanut olla jopa aiempaa parempi ja merkityksellisempi.  

Tarkastuksen näkökulmasta muutos näkyy myös siirtymisessä sähköisiin taloushallinnon järjestelmiin ja sähköisten järjestelmien käytön tehostumisessa, mikä on helpottanut tilintarkastuksessa tarvittavan tiedon saatavuutta. Sähköistyminen on mahdollistanut tehokkaan etätilintarkastuksen, mutta toisaalta vähentänyt kommunikointia kasvokkain ja tilintarkastajan suorittamaa suoraa havainnointia asiakkaan toimitiloissa.

Tietoa kyselystä 

Toteutimme jäsenillemme kesällä 2021 kyselyn koronan vaikutuksista tilinpäätöksiin, tilintarkastuskertomuksiin ja tilintarkastajien asiakasyrityksiin. Kysely oli uusinta kesällä 2020 toteutetusta jäsenkyselystä. Kyselyyn vastasi tälläkin kertaa yli 10 % kaikista suomalaisista tilintarkastajista eli vastauksia saatiin 177 (156). 

Kysymykset kohdistuivat osakeyhtiöihin, joiden tilinpäätös on tilintarkastettu vuonna 2021. Kyselyn vastanneet tilintarkastajat ovat antaneet tuona aikana yhteensä yli 6.000 tilintarkastuskertomusta. Vuoden 2020 kysely kohdistui osakeyhtiöihin, joiden tilinpäätöksestä oli annettu tilintarkastuskertomus 15.3.2020 jälkeen, mutta ennen elokuuta. Kyselyjen tulokset koskevat vain osakeyhtiöitä, joiden tilinpäätös tilintarkastetaan. 

Kyselyyn vastanneista valtaosa työskentelee Länsi-Suomessa, Uudellamaalla ja Etelä-Suomessa. Vastaajista 40 % työskentelee yksinyrittäjänä, 32 % suuressa tilintarkastusyhteisössä ja 27 % pienissä tilintarkastusyhteisöissä tai -yrityksissä. Merkittäviä alueellisia eroja ei vastauksissa ollut. 

Tuloksissa on huomioitava, että kysely kohdistui vain niihin yhtiöihin, joiden tilinpäätös tilintarkastetaan. Kyselyn tulokset eivät siis kerro mitään niiden yhtiöiden tilinpäätöksistä tai tilanteesta, joilla ei ole tilintarkastajaa, joita ei ole vielä tilintarkastettu tai jotka ovat yhtiömuodoltaan muita kuin osakeyhtiöitä. 

Lue lisää:

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top