Digitaalisenkin tiedon on oltava luotettavaa

Digitaalisen taloudellisen tiedon on oltava luotettavaa myös konekielisesti luettuna. Tiedon digimuodon varmentaminen lisää luotettavuutta, mutta tekniseen muotoon kohdistuvista tilintarkastustoimenpiteistä tulee antaa selkeät määräykset.

Kirjoittaja: Riitta Laine | Kuva: Terhi Mattila

Erilaisista taloushallinnon digitalisaatiota käsittelevistä kirjoituksista ja ehdotuksista saa toisinaan sen kuvan, että digitalisaatio itsessään varmistaisi datan oikeellisuuden tai että tilinpäätös syntyisi nappia painamalla, kunhan vain kirjanpito on sähköisessä tai rakenteisessa muodossa. Näin ei suinkaan ole!

Digitalisaation, ja erityisesti rakenteisuuden, avulla voidaan kyllä muun muassa automatisoida prosesseja ja edistää tiedon oikeellisuutta ja muuttumattomana pysymistä (lue lisää). Digitaalisessakin tiedossa voi silti olla ihmisen tahallaan tai tahattomasti aiheuttamia virheitä tai järjestelmistä johtuvia virheitä. Tarvitaan erilaisia kontrolleja ja teknisiä validointeja, sekä toisinaan myös riippumattoman asiantuntijan tekemää varmennusta.

Varmentaminen lisää digitaalisen tiedon luotettavuutta

Listayhtiöiden ESEF-tilinpäätösten varmentaminen on Suomessa ainakin toistaiseksi vielä vapaaehtoista, vaikka varmennus lisää konekielisesti luettavan ESEF-tilinpäätöksen luotettavuutta. Yhtiöiden pitää liittää ESEF-tilinpäätökseen vapaaehtoisesti hankittu tilintarkastajan varmennusraportti tai ilmoitus siitä, ettei varmennusta ole tehty. (Lue lisää.) Aika näyttää, onko varmentamattomuudella vaikutusta listayhtiöiden tilinpäätösten käyttäjien päätöksentekoon. Omasta mielestäni ESEF-tilinpäätösten varmentamisen pitäisi olla pakollista erityisesti, koska ESEF-raportoijilla on yhteiskunnassa suuri taloudellinen merkitys ja ne kiinnostavat laajalti erilaisia sidosryhmiä. (Lue lisää.)

Digitaalista tilinpäätöstä koskeva HE-luonnos ei ottanut kantaa siihen, tuleeko tilinpäätöksen digitaaliseen ja/tai rakenteiseen muotoon kohdistaa tilintarkastustoimenpiteitä. On selvää, että myös ei-listattujen yhtiöiden tilinpäätösten on oltava luotettavia – myös konekielisesti luettuna. Varmentaminen lisää luotettavuutta myös siksi, että uudet tekniset raportointivaatimukset ovat raportoijille vieraita ja osaaminen vasta kehittymissä. Tilintarkastajalta mahdollisesti edellytettävistä tilinpäätöksen digimuotoon kohdistuvista toimenpiteistä ja raportoinnista on syytä määrätä selkeästi tilintarkastuslaissa epäselvyyksien ehkäisemiseksi.

Varmentamisen on kohdennuttava oikein

Nykyinen tilintarkastus keskittyy tilinpäätöksen tietosisältöön ja ihmissilmin havaittavaan esittämistapaan. Tietosisältö, kuten laskelmat, luvut ja liitetiedot, tulisi digitaalisessa tilinpäätöksessä olemaan edelleen sama. Se, kuinka suuri osa tilinpäätöksestä on rakenteisessa muodossa, ei vaikuta asiaan. Tietosisällön tilintarkastus ei muuttuisi.

Luotettava ja helposti käytettävissä oleva tieto helpottaa ja tehostaa taloudellista päätöksentekoa. Tiedon oikeellisuuden varmentaminen ei ole itseisarvo, vaan se tehdään nimenomaan tiedon käyttäjiä varten. Varmentamisen onkin vastattava sidosryhmien odotuksiin ja kohdennuttava oikein.

Käynnissä olevia digihankkeita

EU-lainsäädäntöön ja kansalliseen lainsäädäntöön on tullut tai ehdotettu monenlaisia tilinpäätös- ja vastuullisuusraportointia sekä muuta taloudellista tietoa koskevia digitaalisuuteen liittyviä muutoksia. Esimerkkejä näistä ovat mm.

  • EU komissio on antanut ehdotuksen asetuksesta koskien yhtenäistä eurooppalaista yhteyspistettä (European Single Access Point, ESAP), joka kokoaisi julkisesti saatavilla olevat raportit, kuten tilinpäätöksen ja kestävyysraportit, yhteen tietokantaan samanlaisessa digitaalisessa muodossa. Myös tilintarkastuskertomuksen ja avoimuusraportin pitäisi ehdotuksen mukaan jatkossa olla digitaalinen. (Lue lisää ESAPista.)
  • TEM julkaisi HE-luonnoksen, jonka mukaan ensin suurilla yrityksillä ja myöhemmin keskisuurilla yrityksillä ja kaikilla säätiöillä olisi jatkossa velvollisuus laatia ja rekisteröidä tilinpäätös digitaalisessa muodossa. Tällainen digitaalinen tilinpäätös olisi sen virallinen tilinpäätös ja allekirjoitettaisiin sähköisesti. (Lue lisää HE-luonnoksesta.)
  • Listayhtiöiden osalta vaatimukset digitaalisesta ja rakenteisesta tilinpäätösraportoinnista ovat jo arkipäivää. Ns. ESEF-vaatimukset tulivat pakollisiksi tilikaudelta 2021 ja laajenevat tilikaudella 2022. (Lue lisää ESEFistä.

Jaa artikkeli

Lisää samasta aiheesta

Käsityksen muodostaminen yrityksen IT-ympäristöstä

Tilintarkastajan tulee muodostaa käsitys tilinpäätöksen laatimisen kannalta relevanteista tietojärjestelmistä. Tilintarkastajan ymmärrys siitä, mitä yrityksen IT-ympäristöön kuuluu ja miten IT-järjestelmät vaikuttavat tilinpäätökseen, auttaa riskien tunnistamisessa ja tarkastustoimenpiteiden suunnittelussa.

Lue lisää

Sähköisen kirjanpitodatan käyttö tilintarkastuksessa

Kun kirjanpidon data ja muu tilintarkastuksessa käytettävä aineisto on sähköisessä muodossa, on sitä mahdollista tarkastaa tehokkaasti sähköisin menetelmin, kuten data-analytiikalla. Kevään 2024 K1-koulutuskiertueellamme pureudutaan muun muassa sähköisen kirjanpitodatan tehokkaaseen tarkastamiseen.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top