Hallitus antoi esityksensä kestävyysraportoinnista

Hallitus antoi eduskunnalle esityksensä muutosehdotukseksi kirjanpitolakiin ja tilintarkastuslakiin sekä eräisiin niihin liittyviin lakeihin 28.9.2023. Ehdotetuilla laeilla pantaisiin täytäntöön yritysten kestävyysraportointia koskeva Euroopan unionin direktiivi.

Kestävyysraportointidirektiivin taustalla ovat EU:n tavoitteet, kuten vihreä kehitys ja kestävä rahoitus tavoitteenaan mm. ohjata pääomat kestäviin investointeihin ja sijoituksiin. Siksi EU haluaa kehittää yrityksen kestävyysraporttien merkityksellisyyttä ja vertailukelpoisuutta. 

Vaikka uusi direktiivi koskee pörssiyhtiöitä ja suuria osakeyhtiöitä, ehdotetaan esityksessä sen velvoitteiden ulottamista Suomessa myös vastaavanlaisiin osuuskuntiin. Näin saataisiin julkistettava informaatio pysymään yhdenmukaisena harjoitetun liiketoiminnan oikeudellisesta muodosta riippumatta.

Kestävyysraportoinnin varmentaa tilintarkastaja

Tilintarkastaja varmentaa yrityksen kestävyysraportoinnin ja antaa varmennuskertomuksessaan lausunnon siitä, noudatetaanko kestävyysraportissa sen laatimista koskevia vaatimuksia. Uusi lainsäädäntö määrittelee pätevyyskriteerit varmentajille, ja heidän työnsä tulee tilintarkastajien valvontaa vastaavan hyväksynnän ja laadunvarmistuksen piiriin.

Kestävyysraportointi annettava digitaalisessa muodossa

Uuteen direktiiviin kuuluu myös digitaalisuusvaatimus eli toimintakertomukseen sisällytettävä kestävyysraportti tulisi antaa digitaalisesti. Hallitus esittää, että digitaalisuusvaatimus ulotettaisiin kansallisesti koskemaan myös tilinpäätöstä, jotta näiden asiakirjojen yhtenäinen käsittely ja hyödyntäminen tulisi jatkossa mahdolliseksi.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 31. päivänä joulukuuta 2023. Säännöksiä kestävyysraportoinnista sovellettaisiin direktiivissä edellytetyllä tavalla siten, että velvoitteet koskisivat ensiksi suurten pörssiyritysten tietoja tilivuodelta 2024, jotka tulisivat julkistettaviksi keväällä 2025.

Lue lisää:

Lisää samasta aiheesta

Tilintarkastajat ja AVIn rahanpesun valvontarekisteri

Aluehallintoviraston (AVI) tulkinta rahanpesulaista on jälleen muuttunut. Virasto on sopinut yhdessä PRH:n kanssa valvontavastuun jakamisen periaatteista. AVI ja PRH ovat sopineet noudattavansa ns. yhden valvojan periaatetta, eli eivät enää valvo samanaikaisesti samaa ilmoitusvelvollista.

Lue lisää

PRH ohjeistaa KRT-nimikkeen käytöstä

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on antanut tilintarkastajille ohjeistuksen, jonka mukaan vapaaehtoisia vastuullisuusraportteja koskevissa varmennuslausunnoissa ei tule käyttää kestävyysraportointitarkastaja-nimikettä.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top