Tilinpäätösraportoinnin ja hallinnon laatu – kyselyn tuloksia

Teetimme marraskuussa 2021 tilintarkastajille kyselyn koskien tilinpäätösraportoinnin ja hallinnon laatua Suomessa. Kyselyyn vastasi 246 tilintarkastajaa eli yli 20 % tilintarkastajajäsenistämme.

Teetimme marraskuussa 2021 tilintarkastajille kyselyn koskien tilinpäätösraportoinnin ja hallinnon laatua Suomessa. Kyselyyn vastasi 246 tilintarkastajaa eli yli 20 % tilintarkastajajäsenistämme.

Tilintarkastajat tarkastavat arvioiden mukaan vuosittain yli 100 000 tilinpäätöstä. Tilinpäätöksen lisäksi tilintarkastuksen kohteena ovat kirjanpito ja hallinto. Tilintarkastajilla on laaja näkymä erilaisten osakeyhtiöiden, säätiöiden, yhdistysten, asunto-osakeyhtiöiden ja muiden yhteisöjen kirjanpitoon, tilinpäätöksiin ja hallintoon.

Teetimme marraskuussa 2021 jäsenillemme kyselyn koskien tilinpäätösraportoinnin ja hallinnon laatua Suomessa. Kyselyn toteutti toimeksiannostamme Aula Research Oy ja se lähetettiin 1 176 tilintarkastajalle. Kyselyyn vastasi 256 jäsentä eli vastausprosentti oli 21,7 %. Vastaajien jakauma vastasi jäsenkuntamme jakaumaa: 40 % työskentelee B5-yhteisössä, 20 % työskentelee pienemmässä tilintarkastusyhteisössä ja 40 % toimii yksin. Vastaukset heijastavat tilintarkastajien asiakaskuntaa kattavasti pienimmistä yhteisöistä listayhtiöihin saakka.  

Tilinpäätösraportoinnin laatu 

Tilinpäätösten ja kirjanpidon virheet ja puutteet voidaan ryhmitellä eri tavoin. Kyselyssä ne ryhmiteltiin seuraavasti: 

  • tilinpäätöksessä tai kirjanpidossa havaitut pienemmät virheet tai puutteet, joilla ei ole vaikutusta tilinpäätöksen antamaan oikeaan ja riittävään kuvaan 
  • puutteet kirjanpidon hoidossa 
  • tilinpäätöksessä havaitut olennaiset virheet, joilla ei ole yhteyttä kirjanpitoon 
  • virheet ja puutteet tilinpäätöksen allekirjoittajissa ja/tai tilinpäätösmerkinnässä 
  • kirjanpidon luvuissa havaitut olennaiset virheet 

Tilintarkastajilta kysyttiin, kuinka usein he kohtaavat mainittuja virheitä ja puutteita tilintarkastusta tehdessään. 

Pienet virheet ja puutteet ovat siis melko yleisiä tai erittäin yleisiä, ja olennaiset virheet luvuissa tai allekirjoitussivulla melko harvinaisia tai erittäin harvinaisia.  

Kysyimme tilintarkastajilta myös, miten he raportoivat tilinpäätöksissä havaitsemistaan virheistä ja puutteista.  

Valtaosa kertoo havaitsemistaan virheistä tai puutteista suullisesti kirjanpitäjälle ja lähes yhtä moni johdolle/hallitukselle. Vapaamuotoinen kirjallinen raportointi on yleistä, mutta tilintarkastuspöytäkirjan antaminen tai tilintarkastuskertomuksen mukauttaminen selvästi harvinaisempaa.  

Tilintarkastajan on annettava tilinpäätöksen laatijalle mahdollisuus korjata havaitut virheet ennen tilintarkastuskertomuksen antamista. Tästä syystä mukautettujen tilintarkastuskertomusten määrä ei kerro koko totuutta siitä, paljonko tilintarkastajat kohtaavat virheitä tilintarkastuksissa. Kysyimme tilintarkastajilta myös siitä, miten asiakas on reagoinut raportoituihin virheisiin ja puutteisiin tilinpäätöksessä.

Suurin osa olennaisista virheitä ja puutteista korjataan lopulliseen tilinpäätökseen, jolloin tarvetta tilintarkastuskertomuksen mukauttamiselle ei ole. Toisinaan myös pienet virheet ja puutteet halutaan korjata. 

Avoimissa kommenteissa erottuivat tilitoimiston laadun ja kirjanpitäjän osaamisen merkitys tilintarkastuksen tehokkuudelle. Digitalisaation vaikutus laatuun tunnistetaan sekä hyvässä että pahassa. Puutteita havaitaan usein muun muassa liitetiedoissa, liitetietotositteissa ja muistiotositteissa.  

Hallinnon laatu 

Selvitimme kyselyllä myös tilintarkastajien käsityksiä tietyistä hallintoon liittyvistä asioista, kuten kaupparekisterimerkinnöistä, pöytäkirjoista sekä lakien ja määräysten mukaan toimisesta. Tilintarkastajilta kysyttiin, kuinka usein he kohtaavat näissä asioissa virheitä ja puutteita tilintarkastusta tehdessään. 

Toimivallan, yhtiöjärjestyksen, sääntöjen, lakien tai pöytäkirjapäätösten rikkomuksia havaitaan siis verrattain harvoin. Yleisiä sen sijaan ovat kaupparekisterimerkintöjen päivittämättömyys ja pöytäkirjojen puuttuminen.  

Kysyimme tilintarkastajilta myös, miten he raportoivat hallinnon tarkastuksessa havaitsemistaan virheistä ja puutteista. 

Osa hallintoon liittyvistä havainnoista on sellaisia, että niistä huomautetaan tilintarkastuskertomuksessa. Tämä on kuitenkin harvinaista. Vähäisemmistä havainnoista voidaan antaa tilintarkastuspöytäkirja ja vielä vähäisemmistä voidaan raportoida epämuodollisesti. Suullinen raportoiminen johdolle/hallitukselle onkin kaikkein yleisintä.

Aula Research Oy toteutti Suomen Tilintarkastajat ry:n toimeksiannosta jäsenkyselyn, jonka aiheina olivat tilinpäätösraportointiin ja hallintoon liittyvien virheiden ja puutteiden lisäksi tilintarkastajan talousbarometri, talouden näkymät sekä inflaatio. Kyselyn otos on kerätty aikavälillä 9.11.- 2.12.2021. Kyselyyn vastasi yhteensä 256 jäsentä, jolloin vastausprosentiksi tuli 21,7%. Tilintarkastajabarometrin tulokset ovat luettavissa täällä.

Lue lisää: 

Lisää samasta aiheesta

Vuoden 2024 opiskelija-apurahat on jaettu 

Myönnämme vuosittain apurahoja tilintarkastusta opiskeleville tai tilintarkastusalaa tutkiville. Tänäkin vuonna apurahahakemuksia saatiin runsaasti eri korkeakouluista. Monipuolisten ja ajankohtaisten tutkimusaiheiden joukosta valittiin viisi apurahansaajaa.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top