Tilintarkastaja keskittyy olennaisiin virheisiin

Monessa yrityksessä ja tilitoimistossa laaditaan tällä hetkellä tilinpäätöksiä. Kiireessä niihin saattaa jäädä virheitä. Tilintarkastaja reagoi erityyppisiin virheisiin eri tavoin.

Monessa yrityksessä ja tilitoimistossa laaditaan tällä hetkellä tilinpäätöksiä. Kiireessä niihin saattaa jäädä virheitä. Tilintarkastaja reagoi erityyppisiin virheisiin eri tavoin.

Kirjoittaja: Riitta Laine

Monessa yrityksessä ja tilitoimistossa laaditaan tällä hetkellä tilinpäätöksiä. Kiireessä niihin saattaa jäädä virheitä. Jos yritys on tilintarkastusvelvollinen, saattaa virhe jäädä kiinni tilintarkastuksessa. Miten tilintarkastaja virheisiin suhtautuu? Ovatko kaikki virheet yhtä vakavia?

Tilinpäätöksen pitää antaa oikea ja riittävä kuva

Sekä tilinpäätöksen laatijan että tilintarkastajan tavoitteena on, että tilinpäätös antaa yrityksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta oikean ja riittävän kuvan. Oikean ja riittävän kuvan antaminen varmistetaan viime kädessä antamalla liitetietoja. Oikeellisuutta ja riittävyyttä tarkastellaan sen tilinpäätösnormiston näkökulmasta, jota yritys noudattaa, eli käytännössä yleensä kirjanpitolain ja -asetusten tai IFRS-normiston näkökulmasta. Tilinpäätöksen pitää toki muutenkin olla lakien ja asetusten mukainen, eikä se saisi sisältää olennaisia virheitä.

Tilintarkastajan ensisijainen tehtävä ei ole etsiä virheitä, vaan varmentaa tilinpäätöksen oikeellisuus. Suunnitellessaan ja tehdessään tilintarkastusta hän kuitenkin huomioi olennaisen virheen mahdollisuuden. Tätä kutsutaan tilintarkastuksen riskilähtöisyydeksi.

Oikea ja riittävä kuva voi vaarantua, jos tilinpäätös on olennaisesti virheellinen tai siitä puuttuu jotain lukijan kannalta tärkeää tietoa. Oikea ja riittävä kuva saattaa vaarantua myös, jos tieto jo esitetty harhaanjohtavalla tavalla tai tietoa annetaan niin paljon etteivät relevantit asiat erotu.

Tarina kertoo tilintarkastajasta, jolle asiakas jätti tarkoituksella tilinpäätökseen jonkun virheen löydettäväksi. Tällä kun oli tapana tarkastaa niin pitkään, että löysi jotain korjautettavaa. Mitä mieltä olet, oliko toimintatapa tehokas ja eettinen?

Virheitä on erilaisia

Tilinpäätöksiin voi jäädä erilaisia virheitä, joita voidaan ryhmitellä eri tavoin. Virheet voidaan jakaa esimerkiksi

  • virheisiin ja puutteisiin
  • olennaisiin ja epäolennaisiin
  • tahattomiin ja tahallisiin
  • tilinpäätöskannanottoja* käyttäen

Teetimme tilintarkastajille loppuvuodesta 2021 kyselyn, jossa selvitimme muun muassa tilinpäätösraportoinnin virheiden ja puutteiden yleisyyttä. Kyselyssä ne ryhmiteltiin seuraavasti

  • puutteet kirjanpidon hoidossa (esim. tositesisältö tai audit trail)
  • tilinpäätöksessä tai kirjanpidossa havaitut pienemmät virheet tai puutteet, joilla ei ole vaikutusta tilinpäätöksen antamaan oikeaan ja riittävään kuvaan (esim. kirjoitusvirheet)
  • tilinpäätöksessä havaitut olennaiset virheet, joilla ei ole yhteyttä kirjanpitoon (puuttuvat tai ylimääräiset tilinpäätöksen osat, esittämistapa, puuttuvat ja virheelliset liitetiedot)
  • kirjanpidon luvuissa havaitut olennaiset virheet
  • virheet ja puutteet tilinpäätöksen allekirjoittajissa ja/tai tilinpäätösmerkinnässä

Tilintarkastuksissa erilaisia virheitä tulee vastaan usein – pienempiä suhteellisen useinkin. Voit tutustua kyselyn tuloksiin täältä.

Olennaiset virheet kommunikoidaan

Tilintarkastaja suhtautuu erityyppisiin virheisiin eri tavalla. Oikea ja riittävä kuva ei yleensä vaarannu pienistä virheistä, eivätkä tilintarkastajat aina puutu niihin.

Olennaisista havaitsemistaan virheistä tilintarkastajan pitää aina kertoa asiakkaalle. Jos asiakas ei jostain syystä halua tai pysty korjaamaan tilinpäätöstä enää ja siihen jää olennainen virhe, tilintarkastaja mukauttaa tilintarkastuskertomustaan. Vähäisemmistä virheistä ja puutteista hän voi raportoida tilintarkastuspöytäkirjalla, vapaamuotoisella muistiolla tai suullisesti.

Joskus tilintarkastaja ja johto ovat eri mieltä siitä, onko kyseessä virhe. Tällainen tilanne vaatii rakentavaa kommunikointia ja näkemysten huolellista perustelua. Joskus tilintarkastajan kannattaa konsultoida tällaisissa tilanteissa tilintarkastajakollegaa.

Johto vastaa tilinpäätöksestä ja on oman yrityksensä paras asiantuntija. Tilintarkastaja on johdosta riippumaton asiantuntija. Hänen on raportoitava suoraselkäisesti, objektiivisesti ja ammatillista harkintaansa käyttäen niin kuin oikeaksi kokee – vaikka se tuntuisi asiakkaasta ikävältä.

Toinen tarina kertoo tilintarkastajasta, joka vaatii asiakkaan käyttävän sitä vaihtoehtoista laskentaperiaatetta, josta itse pitää enemmän. Mitä mieltä olet, voiko tilintarkastaja vaatia tällaista?

Tilintarkastaja ei ole tilinpäätöksen oikolukija

Kun tilinpäätöksiä laaditaan kiireessä, saattaa kriittinen läpikäynti ja oikoluku jäädä kokonaan tilintarkastajan varaan. Tilintarkastajan voi olla vaikea jättää epäolennaiset virheet huomioimatta, vaikka se nopeuttaisi tilinpäätösprosessia sekä tehostaisi tilintarkastusta ja pienentäisi siten tilintarkastuslaskua.

Jos tilinpäätös on allekirjoitettu ennen tilintarkastusta, harkitsee asiakas virheiden korjaamista myös siitä näkökulmasta, että korjattu tilinpäätös pitäisi allekirjoittaa uudelleen. Korjattujen sivujen vaihtaminen allekirjoitettuun tilinpäätökseen ei ole asianmukainen tapa toimia, eikä se sähköisesti allekirjoittavissa tilinpäätöksissä ole mahdollistakaan.

Olen kuullut myös tilintarkastajasta, joka itse korjaa havaitsemansa pienet virheet tilinpäätöksessä käsin. Mitä mieltä olet, saako tilintarkastaja muuttaa tilinpäätöstä?

Tilintarkastaja vaatii asiakkaalta kaikkien havaitsemiensa virheiden korjaamista – kirjoitusvirheitä myöten. Mitä mieltä olet, onko tämä tehokasta ja tarkoituksenmukaista?

Tilintarkastajakaan ei aina huomaa virhettä

Tilintarkastaja ei välttämättä huomaa kaikkia olennaisia virheitä, vaikka tekisikin laadukkaan tilintarkastuksen. Tätä kutsutaan tilintarkastajan havaitsemisriskiksi. Havaitsemisriskiä kasvattavat muun muassa kiire, virheiden runsas määrä ja kirjanpidon huono hoito. Tahallisia virheitä on hankalampi havaita kuin tahattomia, koska ne pyritään yleensä peittelemään.

Vaikka virheiden etsiminen ei ole tilintarkastajan tehtävä, edellyttää oikea ja riittävä kuva sitä, ettei tilinpäätöksessä olisi olennaisia virheitä tai puutteita. Viime vuonna teettämämme  sidosryhmäkyselyn vastaajista 79 % oli sitä mieltä, että tilintarkastus ehkäisee virheitä tilinpäätöksissä, ja valtaosa myös sitä mieltä, että tilintarkastus lisää luottamusta tilinpäätökseen ja sen laatineeseen yhteisöön.

Mahdollisten olennaisten virheiden bongaaminen tilinpäätöksestä on siis tärkeä osa tilintarkastusta. Siinä tilintarkastajaa auttaa asiakkaan ja toimialan hyvä tuntemus, riskilähtöisyys ja laadukkaasti suoritettu tilintarkastus. Tilinpäätösprosessi kuitenkin tehostuu, jos sekä tilinpäätösten laatijat että tilintarkastajat keskittyvät roolissaan olennaisiin asioihin ja oikeaan ja riittävään kuvaan pikkuvirheiden sijaan.

Lue lisää:  

*Kannanotot (Assertions) ovat kirjaamista, arvostamista, esittämistapaa ja tilinpäätöksessä esitettävää informaatiota koskevia nimenomaisia tai muita väittämiä, jotka luontaisesti sisältyvät johdon ilmoitukseen, että tilinpäätös on laadittu sovellettavan tilinpäätösnormiston mukaisesti. Kun tilintarkastaja tunnistaa ja arvioi olennaisen virheellisyyden riskejä ja vastaa niihin, hän käyttää kannanottoja ottaakseen huomioon mahdollisesti esiintyvät erityyppiset virheellisyydet. [ISA 315.12(a) (uudistettu 2019)]

  

Lisää samasta aiheesta

Käsityksen muodostaminen yrityksen IT-ympäristöstä

Tilintarkastajan tulee muodostaa käsitys tilinpäätöksen laatimisen kannalta relevanteista tietojärjestelmistä. Tilintarkastajan ymmärrys siitä, mitä yrityksen IT-ympäristöön kuuluu ja miten IT-järjestelmät vaikuttavat tilinpäätökseen, auttaa riskien tunnistamisessa ja tarkastustoimenpiteiden suunnittelussa.

Lue lisää

Sähköisen kirjanpitodatan käyttö tilintarkastuksessa

Kun kirjanpidon data ja muu tilintarkastuksessa käytettävä aineisto on sähköisessä muodossa, on sitä mahdollista tarkastaa tehokkaasti sähköisin menetelmin, kuten data-analytiikalla. Kevään 2024 K1-koulutuskiertueellamme pureudutaan muun muassa sähköisen kirjanpitodatan tehokkaaseen tarkastamiseen.

Lue lisää

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top