EFRAG edistää EU:n kestävän kehityksen raportointistandardeja

Euroopan tilinpäätösraportoinnin neuvoa-antava ryhmä EFRAG on julkaissut raportin EU:n kestävän kehityksen raportointistandardien kehittämisestä.

Euroopan tilinpäätösraportoinnin neuvoa-antava ryhmä EFRAG on julkaissut raportin EU:n kestävän kehityksen raportointistandardien kehittämisestä.

Kirjoittaja: Ingalill Aspholm | Kuva: Vesa Sammalisto

Euroopan tilinpäätösraportoinnin neuvoa-antava ryhmä EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) on antanut loppuraportin EU:n kestävän kehityksen raportointistandardien kehittämisestä. EFRAGin tehtävä on neuvoa Euroopan komissiota muissa kuin taloudellisesta raportointia koskevissa kysymyksissä.

Suosituksia ja toimielin edistämään hanketta

EFRAGin työryhmä esittää raportissaan 54 suositusta, jotka on jaettu seuraaviin ryhmiin:

  1. Building the next step of EU sustainability reporting from robust and coherent standard-setting foundations
  2. Anchoring key EU sustainability reporting concepts in robust conceptual guidelines
  3. Elaborating standards from a state-of-the-art target sustainability reporting architecture
  4. Rolling out a phased-in standard-setting roadmap

Raportissa kuvataan kolmiportaisesti raportointistandardien tavoitteita. Raportissa korostetaan, että raportointistandardien on lisättävä tietojen vertailukelpoisuutta sektoreiden välillä, sektorien sisällä ja yksittäisten yritysten tietojen osalta.

Loppuraportissa ehdotetaan myös eurooppalaisen kestävän kehityksen standardin laatimista ohjaavan toimielimen, ESS:n (European Sustainable Standard setter), perustamista. Toimielin kehittäisi muun kuin taloudellisen raportoinnin standardeja raportissa esitetyn etenemissuunnitelman mukaisesti. Tavoitteena olisi julkaista ensimmäiset standardiluonnokset vuoden 2022 aikana.

Kestävän kehityksen raportointistandardit välttämättömiä

EFRAGin raportissa korostetaan, että standardeja koskevan etenemissuunnitelman on oltava realistinen. Työryhmän mukaan EU:n kestävän kehityksen raportointistandardit ovat välttämättömiä, jotta Euroopan vihreän kehityksen ohjelman poliittisiin tavoitteisiin voidaan vastata ja varmistaa samalla EU:n kestävän rahoituksen raportointisääntöjen johdonmukaisuus.

EU:n kestävän kehityksen raportointistandardien on vastattava äskettäin hyväksytyn EU:n kestävän rahoituksen lainsäädännön sisältöä ja menetelmiä, jotta ne eivät aiheuttaisi epäjohdonmukaisuuksia EU:n kestävässä finanssipolitiikassa.

Velvoite viittaa erityisesti tiedonantovelvoiteasetuksen (SFDR – EU2019/2088) vaatimien ESG-tietojen ja sijoitusten kestävyysvaikutusten esitystapaan, sisältöihin ja menetelmiin. Tiedonantovelvoiteasetus määrittää uusia tiedonantovelvoitteita vakuutus-, pankki- ja pääomamarkkinasektorin toimijoille. Asetus tuli voimaan 10.3.2021.

EFRAGin työryhmän puheenjohtaja Patrick de Cambourg korostaa, että EFRAGin raportti on kollektiivisen työn tulos ja heijastaa laajaa yksimielisyyttä. De Cambourgin mukaan työryhmän ehdotuksia ei kuitenkaan tule tulkita ainoastaan yritykseksi laatia standardeja. Pikemminkin tavoitteena on kuvata tulevaisuuden vastuullisuusraportointistandardien laajuutta ja rakennetta, jotka myötävaikuttavat EU:n poliittisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Lisää samasta aiheesta

ST-Akatemian tuotteet ja palvelut

Tytäryhtiömme ST-Akatemia tarjoaa kattavimman valikoiman koulutuksia ja julkaisuja taloudellisen raportoinnin ja yritysverotuksen muuttuviin tietovaatimuksiin.

Scroll to Top