Tilintarkastuksesta raportoiminen

Tilintarkastajan suorittama tilintarkastus päättyy raportointiin ja tilintarkastuskertomuksen antamiseen.

Tilintarkastuskertomus

Tilintarkastuksen lopuksi tilintarkastaja antaa tilintarkastuskertomuksen, jossa lausuu seuraavista asioista:

 • antaako tilinpäätös noudatetun tilinpäätössäännöstön mukaisesti oikean ja riittävän kuvan yhteisön tai säätiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta
 • täyttääkö tilinpäätös lakisääteiset vaatimukset.

Jos yhteisö laatii toimintakertomuksen, on tilintarkastajan lausuttava tilintarkastuskertomuksessa myös seuraavista:

 • onko toimintakertomus laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti
 • ovatko tilikauden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot yhdenmukaisia.

Tilintarkastuskertomuksessa on lisäksi todettava, onko tilintarkastaja havainnut olennaisia virheellisyyksiä toimintakertomuksessa, sekä ilmoitettava mahdollisien virheellisyyksien luonteesta.

Tilintarkastuskertomukseen voidaan lisätä ns. kansallisia lausumia

Tilintarkastuskertomus osoitetaan yhteisön tai säätiön ylimmälle päättävälle elimelle, kuten osakeyhtiön yhtiökokoukselle. Osakeyhtiöiden tilintarkastuskertomus on julkinen asiakirja.

Jos tarkastettava yhteisö on ilmoitusvelvollinen Patentti- ja rekisterihallitukselle, lähetetään tilintarkastuskertomus tilinpäätöksen mukana rekisteröitäväksi.

Tilintarkastuskertomus voidaan allekirjoittaa myös sähköisesti.

Tilintarkastuskertomuksen mukauttaminen

Mukautettu tilintarkastuskertomus sisältää joko

 • vakiomuodosta poikkeava tilintarkastuslain edellyttämä lausunto
 • vakiomuodosta poikkeava erityislainsäädännön edellyttämä lausunto
 • tilintarkastuslain 3:5.5 tarkoitettu huomautus
 • tilintarkastuslain 3:5.7 tarkoitettu lisätieto.

Mukautettu lausunto. Tilintarkastuskertomuksen lausunto on joko vakiomuotoinen tai mukautettu. Mukautettu lausunto sisältää varauman tai on kielteinen. Lausunto voidaan myös jättää antamatta, jolloin siitä ilmoitetaan tilintarkastuskertomuksessa.

Huomautus. Huomautus voidaan antaa tilintarkastuslain määrittelemissä tilanteissa. Esimerkiksi silloin, kun yhteisön hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja on syyllistynyt tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus yhteisöä kohtaan.

Lisätieto. Tilintarkastaja voi antaa kertomuksessa myös lisätietoja. Lisätiedoilla voidaan kiinnittää tilinpäätöksen lukijan huomio tiettyyn tilinpäätöksessä esitettyyn asiaan tai seikkoihin, jotka voivat antaa olennaista aihetta epäillä yhteisön tai säätiön kykyä jatkaa toimintaansa. Tilintarkastaja ei voi kuitenkaan antaa tilinpäätöstä täydentäviä tietoja.

Suomen Tilintarkastajat ry:n tilintarkastuskertomusmallit

Olemme laatineet tilintarkastuskertomusmallit eri yhteisömuodoille ja säätiöille. Mallit perustuvat tilintarkastuslakiin sekä muihin kansallisiin ja kansainvälisiin säännöksiin ja standardeihin.

Kaikki yhdistyksen laatimat tilintarkastuskertomusmallit on julkaistu Tilintarkastajan raportointi -julkaisussa >

Tilinpäätösmerkintä

Tilinpäätökseen tehtävän tilinpäätösmerkinnän (TTL 3:4 §) tarkoitus on yksilöidä luotettavasti se tilinpäätös, jonka tilintarkastaja on tarkastanut. Se kertoo, että tilintarkastus on päättynyt ja että tilintarkastuskertomus on annettu. Tilinpäätösmerkintä ja tilintarkastuskertomus päivätään samalle päivälle.

Tilinpäätösmerkinnällä tilintarkastaja todentaa, että

 • tilintarkastus tai yleisluonteinen tarkastus on suoritettu
 • tarkastuksen kohteena on ollut merkinnällä varustettu tilinpäätös
 • tilintarkastuskertomus tai raportti yleisluonteisesta tarkastuksesta on annettu.

Tilinpäätösmerkintä on käytännössä aina ”vakiomuotoinen”. Toisin sanoen tilinpäätösmerkintää ei mukauteta, vaikka tilintarkastuskertomusta olisi mukautettu.

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

[Paikka ja aika] [Allekirjoitus ja tiedot allekirjoittajasta]

Tilinpäätösmerkintä voidaan tehdä myös sähköisesti.

PIE-yhteisöille annettava lisäraportti

Yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen (ns. PIE-yhteisöt) lakisääteisen tilintarkastuksen suorittavan tilintarkastajan on esitettävä Euroopan unionin tilintarkastusasetuksen 11 artiklassa tarkoitettu tarkastusvaliokunnan lisäraportti. Raportti luovutetaan samalle toimielimelle, jolle tilintarkastuskertomus luovutetaan (yhteisön tai säätiön hallitus tai vastaava toimielin) viimeistään, kun tilintarkastuskertomus luovutetaan.

Lisäraportilla on selitettävä suoritetun lakisääteisen tilintarkastuksen tulokset ja sen on sisällettävä vähintään eu-asetuksen 11 artiklan mukaiset seikat. Lisäraportti ei ole julkinen.

Tilintarkastuspöytäkirja

Kaikki tilintarkastajan havaitsemat virheet ja puutteet eivät ole niin vakavia, että niiden johdosta mukautettaisiin tilintarkastuskertomusta. Vähäisemmistä virheistä ja puutteista voidaan laatia tilintarkastuspöytäkirja (TTL 3:7 §), joka osoitetaan hallitukselle tai muulle vastuulliselle toimielimelle. Tilintarkastuspöytäkirjalla voidaan myös perustella laajemmin tilintarkastuskertomuksessa esitettyä huomautusta.

Tilintarkastuspöytäkirjan antaminen voi tapahtua tilikauden aikana tai tilinpäätöksen tarkastuksen yhteydessä. Vastaanottavan toimielimen on käsiteltävä pöytäkirja viipymättä ja säilytettävä se luotettavalla tavalla. Jos tilikauden aikana annetun tilintarkastuspöytäkirjan johdosta ei ole ryhdytty asianmukaisiin toimenpiteisiin, voi tilintarkastuspöytäkirjassa esitetty huomautus johtaa huomautukseen tilintarkastuskertomuksessa.

Tilintarkastuspöytäkirja ei ole julkinen asiakirja, vaan yhteisön tai säätiön sisäinen.

Muu tilintarkastusraportointi

Tilintarkastaja raportoi tekemästään tilintarkastuksesta usein myös epämuodollisesti. Epäviralliset muistiot ja raportit on tarkoitettu yhteisön johdon käyttöön. Havaituista vähemmän merkityksellisistä virheistä ja puutteista kommunikoidaan usein vain suullisesti.

Scroll to Top